งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน/ปี จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตพืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลิตสินค้าเกษตร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการผลิตผักปลอดสารพิษ ชื่อกิจกรรม แปรรูปข้าว ปลูกผักปลอดสารพิษ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าวซ้อมมือ ข้าวเกรียบฟักทอง ถั่วสมุนไพร ผักปลอดสารพิษ ขั้นตอนและวิธีการ ประชาสัมพันธ์, รวมกลุ่มเกษตรกร, ฝึกอบรม, จัดทำโครงการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ดำเนินการผลิต, จำหน่ายผลผลิต, ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด, หาแหล่งทุนเพิ่ม

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.แม่โจ้ สถานที่ตั้ง หมู่ 6 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายปฏินันท์ รังสี ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ โดยการใช้ปูนขาวเพื่อรักษาความสมดุลทางระบบนิเวศวิทยา

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
จุดสาธิต เรื่อง ไร่นาสวนผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมปลูกมะเขือเทศฤดูแล้วหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อส่งโรงงานผลิตซอสมะเขือเทศ

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google