งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนที่ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
รายละเอียดพื้นที่ พื้นที่ (ไร่) เกษตรกร (ราย) จำนวน (แปลง) พื้นที่ทั้งตำบล 49,971 6,535 - พื้นที่ประกาศเขต ปฏิรูปที่ดิน 18,746 พื้นที่มอบเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ (ส.ป.ก. 4-01) 15,051 906 1,051 พื้นที่ดำเนินการชุมชนร่วมสร้าง

3 ผลการสำรวจ (x-ray) จัดกลุ่มรายได้ของเกษตรกรแยกตามอาชีพจำนวน 827 ราย
กลุ่มอาชีพ จำนวนรายได้ (บาท/ปี) 0-20,000 20,001-50,000 >50,000 รวม ร้อยละ ทำนา 187 348 104 596 76.07 ไม้ผล 28 30 6 64 8.26 ยางพารา 18 26 27 71 9.18 ยูคาลิปตัส 9 17 2 3.28 อื่น ๆ 4 3 25 3.21 246 439 142 827 100 31.38 53.08 18.11 จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการ x-ray คิดเป็นร้อยละ 906 827 86.53

4 ผลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
ด้านกายภาพ ด้านกายภาพ 1.โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง 2.ก่อสร้างระบบน้ำประปา,โทรศัพท์,แหล่งน้ำ แผนแม่บทตำบลหนองไฮ พื้นที่เป้าหมาย / งบประมาณ 1. ขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลบ.ม. ปริมาณงาน 48 สระ งบประมาณ 576,000.- บาท หน่วยงานสนับสนุน ส.ป.ก. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทกับแผนพัฒนาชมชนร่วมสร้าง แผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้างคือผลจากการสำรวจข้อมูล การจัดประชุมเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์ปัญหาซึ่งปัญหาที่มีคือ ปริมาณน้ำในการทำการเกษตรไม่เพียงพอ และการขุดสระน้ำขนาด 1,260.- ลบ.ม. เป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกเสนอมาจากเกษตรกร ซึ่ง จะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ วิเคราะห์ ด้านกายภาพ 1.โครงการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลบ.ม. แผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง

5 ผลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
ด้านการเกษตร ด้านการเกษตร 1.โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำนา 2. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ พันธุ์ดี แผนแม่บทตำบลหนองไฮ วิเคราะห์ พื้นที่เป้าหมาย / งบประมาณ 1. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพเกษตรกรเป้าหมาย ทั้งตำบลจำนวน ราย งบประมาณ 1,305,000.- บาท หน่วยงาน สนับสนุน ส.ป.ก./พัฒนาที่ดิน/เกษตรจังหวัด/อบต. 2. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในนาข้าว (ไถกลบตอซัง) พื้นที่เป้าหมายทั้งตำบล เกษตรกรรับประโยชน์ 40 ราย เนื้อที่ ไร่ งบประมาณ 200,000.- บาท หน่วยงาน สนับสนุน อบต. / ส.ป.ก. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้างกับแผนแม่บท เกษตรกรมีความต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตโดยมีการปรับปรุงสภาพ ดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม ปริมาณผลผลิต มีการเลี้ยงโคพันธุ์เพื่อเพิ่มรายได้ โดยมีการจัดประชาคม หมู่บ้านเพิ่มเสนอแนวความคิดแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการเกษตร 1.โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2.โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในนาข้าว (ไถกลบตอซัง) แผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง

6 ผลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
ด้านการจัดการ ด้านการจัดการ 1. การพัฒนาและสร้างเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกร 2. การพัฒนาและสร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 3. การพัฒนาความรู้ด้านตลาดสินค้าเกษตร 4. การพัฒนาความรู้ ด้านบัญชีครัวเรือน แผนแม่บทตำบลหนองไฮ วิเคราะห์ พื้นที่เป้าหมาย / งบประมาณ 1.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทั้ง ตำบล จำนวน 46 ราย งบประมาณ 440,000.- บาท หน่วยงาน สนับสนุน ส.ป.ก./ปศุสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้างกับแผนแม่บท เกษตรกรมีความต้องการเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำ การเกษตรโดยเกษตรกรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสามารถต่อรองราคาของโคไม่ให้ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบใน เรื่องของราคา รวมทั้งมีการจัดการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้สามารถทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกรภายในตำบล ด้านการจัดการ 1.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง แผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง

7 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้างตำบลหนองไฮ

8 แผนที่ภาพรวมการพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
แผนที่ภาพรวมการพัฒนาชุมชนร่วมสร้าง ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ รายละเอียด จำนวน (แปลง) สีแดง (รายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท) 246 สีเหลือง (รายได้ระหว่าง 20,001 – 50,000 บาท) 439 สีเขียว (รายได้มากกว่า 50,000 บาท) 142


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google