งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมทุกวันที่ 15 ของเดือน ตามมติของที่ประชุม ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้น และจ่ายเบี้ยประชุมเฉพาะผู้ที่มาประชุมเท่านั้น คนละ 200 บาท/ครั้ง เขียนแผนจากการประชุมทำเวที และของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประสานงานกับ อบต. และ อบต. มาร่วมเขียนโครงการด้วย จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนหมุนเวียนที่ได้รับจาก อบต. มีสัญญาบังคับการใช้เงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับและเขียนโครงการของบประมาณปี เพิ่มอีก 3 ล้านบาท

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแบบผสมผสาน (งดเผาซังข้าว) ชื่อกิจกรรม รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพสลายตอซังและใช้เกษตรอินทรีย์ แทนเกษตรเคมี สถานที่ตั้ง 16 หมู่ 2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การแปรรูปข้าวอินทรีย์, การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ขั้นตอนและวิธีการ จัดทำเวทีชุมชน, ทำแผน, วิจารณ์แผน, ของบประมาณจาก อบต., รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ, อบรมดูงาน, ดำเนินการ, ติดตามงาน, ประเมิน, สรุปผล วิจารณ์ผลที่ปฏิบัติ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (เกษตรพอเพียง) สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 16 หมู่ 2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายเกตุ สำเภา ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้กับพืชทุกชนิด

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การเรียนรู้การใช้ชีวิตเกษตรกรพอเพียง และลดต้นทุนการผลิต

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
แปลงเรียนรู้แบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 ไร่ และแปลงส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ แบบผสมผสาน

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google