งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
จัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี โดยมาจากปัญหาความต้องการของเกษตรกร ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 16 หมู่บ้าน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง/น้ำหมัก จำนวน 10 หมู่บ้าน ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง จำนวน 2,859 ไร่ ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 16 หมู่บ้าน (งบ อบต. เงิน 200,000 บาท)

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
ส่งเสริมการปลูกยางพารา จำนวน 16 หมู่บ้าน (งบ อบต. เงิน 300,000 บาท) ส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ว่างเปล่าและน้ำท่วมซ้ำซาก จำนวน 3,000 ไร่ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ จำนวน 100 ครัวเรือน

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ชื่อกิจกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ต.นาทม ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 5 ตัน

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต.นาทม อ.นาทม ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางรัตนาภรณ์ บุญเมือง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ด้านการผลิตพันธุ์กบจำหน่าย การเลี้ยงปลาดุก

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
การให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชและสัตว์ เนื่องจากว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และเลขานุการศูนย์เป็นบุคคลในท้องที่ ซึ่งเกษตรกรสามารถติดต่อประสานงานได้ทุกเวลา

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน จุดสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จุดสาธิตการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จุดสาธิตการเพาะเห็ด วิสาหกิจชุมชน การทอผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ การทำหมอนฟักทอง และการทำหมวกจากกก

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google