งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนวมราชานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

2 การดำเนินการพัฒนา กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3 การดำเนินการพัฒนา ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4 การดำเนินการพัฒนา จัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนา : สู่เป้าหมายความสำเร็จ

5 การดำเนินการพัฒนา การพัฒนา : สู่เป้าหมายความสำเร็จ
A1 (Awarenss) : สร้างความตระหนัก

6 การดำเนินการพัฒนา A2 (Attempt) : จัดกิจกรรม /กระบวนการ พัฒนาที่หลากหลาย : แผนปฏิบัติการประจำปี : จัดกิจกรรม /กระบวนการ พัฒนาที่หลากหลาย : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ

7 การดำเนินการพัฒนา A3 (Achievement ) : ความสำเร็จ / ผลผลิต ของการพัฒนา โดยมีการ ประเมินความสำเร็จ 3 ส่วน * ระบบการประกันคุณภาพภายใน * มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา * ตามกิจกรรม / แผนงาน / โครงการ

8 การดำเนินการพัฒนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) นำผลสรุปการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ นำมาพัฒนา ในปีการศึกษาถัดไป


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google