งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ D19 ฝ่ายบริหารงาน บริการวิชาการและ การถ่ายทอด เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ D19 ฝ่ายบริหารงาน บริการวิชาการและ การถ่ายทอด เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ D19 ฝ่ายบริหารงาน บริการวิชาการและ การถ่ายทอด เทคโนโลยี
ชั้น 5 อาคารวิจัยวิศวกรรม ประยุกต์สิรินธร

2 ภารกิจหลักของฝ่าย บริหารงานบริการวิชาการฯ
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการของบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อชุมชนและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นภาคใต้ ดำเนินการโครงการและกิจกรรมการฝึกอบรม/สัมมนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนเพื่อให้บริการวิชาการ ประสานงานในการให้และรับงานบริการวิชาการ 2

3 การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของฝ่ายฯ
3

4 นโยบายกิจกรรม 5ส. ของฝ่ายฯ
นโยบายกิจกรรม 5ส. ของฝ่ายฯ การทำ 5ส. ที่มีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอและด้วยจิตบริการ เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 5ส. เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการการปฏิบัติงาน 4

5 เป้าหมายในการดำเนิน กิจกรรม 5ส.
สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน เป็นองค์กรต้นแบบด้าน 5ส+ Happy Working Place 5

6 กระบวนการ/วิธีการ/และ กิจกรรมที่ดำเนินการ
กำหนดและประกาศนโยบายและมาตรฐาน 5ส. ปี 2554 ของฝ่ายฯ ให้รับทราบ แต่งตั้งและมอบหมายงานกรรมการ 5ส. จัดทำแผนงาน 5ส. ร่วมกัน ดำเนินการปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน ติดตามผลและปรับปรุงการดำเนินงาน 6

7 มาตรฐานกิจกรรม 5ส. ของฝ่ายฯ
มาตรฐานกิจกรรม 5ส. ของฝ่ายฯ เอกสารและแฟ้มเอกสาร เก็บเป็นหมวดหมู่และเป็น ระเบียบ การบ่งชี้เอกสารจะต้อง ตรงกับเอกสารที่อยู่ ภายในแฟ้ม สามารถหาเอกสารใน แฟ้มหรือในคอมพิวเตอร์ ได้ภายใน 5 นาที การปฏิบัติงาน ปิดไฟ แอร์ และ อุปกรณ์อื่น ๆ เมื่อไม่ใช้งาน แจ้งเหตุ หรือรายงาน ข้อบกพร่องในการ ทำงานอย่างสม่ำเสมอ คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ สำนักงาน สะอาด เป็นระเบียบ ใช้งานได้ไม่ชำรุด หมายเหตุ : ประธาน 5ส. ของฝ่ายฯ หมุนเวียนทุกปี 7

8 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส. ของฝ่ายฯ
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส. ของฝ่ายฯ ที่ ปรึก ษา ที่ ปรึก ษา ประธาน 5ส. ฝ่ายส่งเสริม วิชาการ ฝ่าย ประเมินผล

9 การดำเนินงานตามแนวคิด 5ส.+ ของฝ่ายฯ
การดำเนินงานตามแนวคิด 5ส.+ ของฝ่ายฯ ในปี 2554 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการฯ ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส.+ โดยมี ส.เพิ่มเติม ดังนี้ ส. เสนอแนะ (Suggestions) 5ส.หลัก ส.6 ส.7 ส.8 ส.9 ส. สไมล์ (Smile) ส. สร้างสรรค์ (Super Creative) ส. สิ่งแวดล้อม (Environment) 9

10 มาดูผลการ ดำเนินงาน ของเรา กันนะคับ และการปรับปรุง การทำงาน
โดยเทคนิค 5ส.+ ของเรา กันนะคับ

11 สิ่งที่ได้รับจาก กิจกรรม 5ส.+
เกิดการพัฒนาการทำงานให้ เป็นระบบ และเป็นต้นแบบที่ดี ในการทำงาน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ในองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสู่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างวินัยในการทำ 5ส. อย่างสม่ำเสมอ 11

12 สิ่งที่ได้รับจาก กิจกรรม 5ส.+
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการทำงาน เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศและทัศนคติที่ดี ในการทำงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ สู่ การพัฒนางานและองค์กรที่มี คุณภาพต่อไป 12

13 ปัญหาและอุปสรรคใน การดำเนินงาน+
ปัญหา : บางช่วงภาระงาน ประจำมาก ป ระกอบกับ ลักษณะงานของฝ่ายฯ เช่น งานอบรมสัมมนา ทำให้บาง ช่วงพื้นที่ในห้องอาจไม่ เรียบร้อย (เป๊ะทีเดียว) แนวทางแก้ไข : 1. จัด Zoning พื้นที่เก็บของ อบรม หรืออุปกรณ์ IT ระหว่าง รอซ่อม 2. ตักเตือนให้จัดเก็บให้เป็น ระเบียบ 13

14 เคล็ดลับและข้อคิดในการ ดำเนินกิจกรรม 5ส.+
ผู้บริหารของฝ่ายฯ กระตุ้นและ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในทุกระดับ ในการปรับปรุง งานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึก และความคิดสร้างสรรค์ ในการ ทำกิจกรรม 5ส.

15 เคล็ดลับและข้อคิดในการ ดำเนินกิจกรรม 5ส.+
มีการสอดแทรกเรื่อง 5ส. ใน ทุกกิจกรรมหลักขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงาน การใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการดำเนินกิจกรรม 5ส.

16 ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ D19 ฝ่ายบริหารงาน บริการวิชาการและ การถ่ายทอด เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google