งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ
งานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ หัวข้อปัญหา การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance ชื่อโครงการ การให้บริการเชิงรุก “ซ่อมบำรุงเดลิเวอร์รี่” กลุ่มช่างเครื่องกล

2 ประเภทโครงการ ต่อยอดโครงการเดิม โครงการเดิม

3 หลักการและเหตุผล (มูลเหตุจูงใจ) ปัจจุบัน
ปัจจุบันการให้บริการเชิงรุก “ซ่อมบำรุงเดลิเวอร์รี่” ได้ ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ซึ่งทำให้มองเห็นว่าโครงการที่ทำอยู่ใน ปัจจุบันนี้ กำลังดำเนินงานไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีผล การตอบรับดี จึงได้ริเริ่มที่จะจัดทำ preventive maintenance ขึ้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อได้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องกลไฟฟ้า ประจำ สำนักงาน อาคาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่อให้ได้มีการตรวจสอบสภาพอายุงาน ของวัสดุ อุปกรณ์ ใน สำนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ของช่างผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความชำนาญ มากขึ้น

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
อัตราการทำ preventive maintenance ของระบบเครื่องกล ให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนด อัตราการซ่อมของงานช่างเครื่องกล อัตรา ความพึ่งพอใจของผู้รับบริการและหน่วยงาน

6 แผนหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขตของโครงการ 8 เดือน ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 รวม 8 เดือน

7 ผู้รับผิดชอบโครงการ ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 1
นายอนุรักษ์ แก้วมีแสง ที่ปรึกษากลุ่ม ซ่อมบำรุง 2 นายวิเชียร เจริญไชย ประธานกลุ่ม 3 นายไพรินทร์ สอนศรี เลขานุการ 4 นายชูศักดิ์ แสงไข่ สมาชิก 5 นายเกษม ใจการณ์ 6 นายสมชาย เชื้อภักดี 7 นายณัฏฐพร จำปาจันทร์ 8 นายวีระศักดิ์ มโนภักดี 9 นางจินตนา แสงทอง 10 นางกาญจนา จงใจ

8 การประเมินผลโครงการ มีการประเมินผลทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูล นำมาประกอบ กับการวิเคราะห์ หามูลเหตุในการตัดสินใจในการจัดการขั้น ต่อไป

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ลดการชำรุดสูญเสีย การเกิดอุบัติภัยและอุบัติเหตุเบื้องต้น ลดค่าใช้จ่ายบางประการที่อาจก่อให้เกิดการเสียหายในอนาคต เพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ให้มีความชำนาญในงานที่ ต้องรับผิดชอบมากขึ้น

10 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
โครงการได้สรุปหาสาเหตุและได้ทำการปรับปรุง กับปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างละเอียดรอบครอบและมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ มาตรฐาน ทางวิศวกรรม และได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยใน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการผิดพลาดที่น้อยที่สุด

11 สรุปการขยายผลหรือการปรับปรุงที่เพิ่มเติมจากโครงการปีที่แล้ว
จากโครงการที่ผ่านมาของปีที่แล้วเราได้ให้บริการงานซ่อมแบบเชิงรุกโดยทำ เป็นทีม และทางโครงการได้ขยายผลต่อยอดให้เพิ่มจากเดิมโดยการจัดการทำ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance) ของระบบประกอบอาคาร ของอาคารจามจุรี1 ถึง อาคารจามจุรี 5 และจะต่อยอด ไปยังอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

12 ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาระบบเครื่องกลของอาคาร
ลำดับ รายการตรวจสอบบำรุงรักษา 2สัปดาห์ 1เดือน 3เดือน 6เดือน 1ปี หมายเหตุ 1 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 1.1 การทำงานและการจับยึดของชุด condensing unit 1.2 fancoil unit แผงกรองอากาศ 1.3 ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ 2 ระบบระบายอากาศ 2.1 พัดลมระบายอากาศ 2.2 ระบบไฟฟ้าของระบบระบายอากาศ 2.3 การทำงานของระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ 3 ระบบลิฟต์ ลิฟต์ดับเพลิง 3.1 การทำงานของลิฟต์ และลิฟต์ดับเพลิง 3.2 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 3.3 อุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือ 3.4 การทำงานของระบบอัดอากาศโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง

13 รูปการปฏิบัติงาน กลุ่มช่างเครื่องกล

14 รูปการปฏิบัติงาน กลุ่มช่างเครื่องกล

15 จบการนำเสนอ ถาม-ตอบ = ?


ดาวน์โหลด ppt งานซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google