งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดเก็บไฟล์อิเลคทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดเก็บไฟล์อิเลคทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดเก็บไฟล์อิเลคทรอนิกส์
E - FILING CABINET

2 หลักการเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานตรวจสอบภายในมีแฟ้มเอกสารต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ ประกอบกับสำนักงานมีพื้นที่ใช้งานจำกัด ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้มีการจัดทำโครงการ “E-Filling Cabinet” ขึ้นมา เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบ สะดวกในการใช้งาน และลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

3 วัตถุประสงค์ เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อลดการใช้งานกระดาษ
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย เพื่อให้สนับสนุนนโยบาย Virtual Office & Green Office

4 ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน
ทำการจัดเรียงเอกสารเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ เรียงตามปี พ.ศ. ตามเดือน ตามวันที่ ทำการสแกนเอกสารทุกฉบับ เขียนโปรแกรมระบบ E-Filling Cabinet นำข้อมูลที่ได้จากการสแกนขึ้นระบบ E-Filling Cabinet

5 จบการการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดเก็บไฟล์อิเลคทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google