งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิ และป้องกันแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

2 การบรรยาย  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
 ความรุนแรงอันมีรากฐานมาจากบทบาทหญิงชาย  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

3 กรณีศึกษา และความรุนแรงในพื้นที่ โดยใช้มุมมองบทบาทหญิงชาย
 แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในพื้นที่ โดยใช้มุมมองบทบาทหญิงชาย และ พ.ร.บ.ทั้ง ๓ ฉบับ เด็ก สภาพ ปัญหา ความ รุนแรง ค้ามนุษย์

4 กรณีศึกษา ความรุนแรง ฐานความผิด (นอกจาก ๓ พ.ร.บ.)
 มีเด็กเป็นผู้ถูกกระทำ  ยาเสพติด  การใช้แรงงาน  การล่วงละเมิดทางเพศ  ค้าประเวณี ความรุนแรง ฐานความผิด (นอกจาก ๓ พ.ร.บ.)  พ.ร.บ.กฎหมายยาเสพติดให้โทษ  พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ร.บ.สุขภาพจิต  พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว  พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย  ประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับเรื่องการกักขังหน่วงเหนี่ยว ฯลฯ

5 กระบวนงานในการแก้ไขปัญหา
 รับแจ้งเหตุ  เข้าไปในเคหะสถานเพื่อแยกตัวผู้ถูกกระทำออกมา  ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ  สอบข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมครอบครัว ชุมชนเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก  จัดทีมประเมินสภาพครอบครัวของเด็ก  กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว  ส่งผู้กระทำเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  สอบสวน  การแจ้งความดำเนินคดี ในเรื่องเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ  การดำเนินคดีกรณีสถานประกอบการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ทำงาน  ไกล่เกลี่ย ยอมความ ทำข้อตกลง

6 กระบวนงานในการแก้ไขปัญหา
 แยกเด็กออกจากครอบครัว แยกเด็กออกมาจากร้านคาราโอเกะ  แจ้งสิทธิ  รับเข้าพักชั่วคราวและบำบัดเยียวยาร่างกาย จิตใจ  ส่งผู้ถูกกระทำพบทีมแพทย์เพื่อตรวจสภาพร่างกาย/จิตใจ ตรวจสอบสภาพร่างกาย เพื่อดูว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่  ให้เด็กได้รับความคุ้มครองและอยู่ในสถานที่เหมาะสม : ศูนย์เด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก/Day Care Center  นำแม่และเด็กเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายจิตใจ  จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ในการเยียวยาฟื้นฟูเด็ก (กายและจิตใจ)  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแม่และหาอาชีพเสริม  ให้เงินสงเคราะห์ มีกองทุนคุ้มครองเด็ก  ฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ หรือการศึกษาต่อ  ส่งกลับบ้าน โดยการประเมินตามความต้องการของเด็ก

7 ก้าวต่อไปของการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับ ๓ พ.ร.บ. ส่งเสริมการทำงานของทีมสหวิชาชีพ  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ พ.ร.บ. ๓ ฉบับ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับชุมชน  ประชุมทีมจังหวัดเพื่อหารือร่วมกัน (ระหว่าง อปท. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน) และสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชุมอย่างต่อเนื่อง และถอดบทเรียน  จัดทำ MOU ระหว่างหน่วยงานสหวิชาชีพ จัดทำประกาศ/คำสั่ง/วาระของจังหวัด  จัดทำเส้นทางความช่วยเหลือ  ติดตามเยี่ยมชุมชน

8 ก้าวต่อไปของการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับ ๓ พ.ร.บ. เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดทำกระบวนงานและคู่มือ เพื่อเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประชุม อบรม และอบรมเชิงปฏิบัติการ  แสวงหาเครือข่าย อาสาสมัคร และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  สร้างความเข้มแข็งให้ระดับอำเภอ (อำเภอนำร่อง) โดยวิธีการ Focus Group / Case Study ถอดบทเรียน และนำเสนอโดยใช้กลุ่ม Best Practices อำเภอต้นแบบ  เผยแพร่ความรู้/สร้างความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แก่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ในโรงเรียนนำร่องระดับมัยธมต้นและอำเภอนำร่อง และขยายไปสู่ทุกอำเภอ

9 ก้าวต่อไปของการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับ ๓ พ.ร.บ. จัดระบบช่วยเหลือ ฟื้นฟู  ให้ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลอำเภอเป็นจุดรับแจ้งและช่วยเหลือ  ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยระดับอำเภอเป็นจุดประสานงาน  สำนักงาน พมจ. และอำเภอ ประสานกับโรงเรียนและเขตการศึกษา ให้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในโรงเรียน  เพิ่มบทบาทศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นหน่วยเฝ้าระวังในชุมชน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา อาชีพ, ศีลธรรมชุมชน, ยกย่องครอบครัวตัวอย่าง

10 ก้าวต่อไปของการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับ ๓ พ.ร.บ. จัดระบบสนับสนุน  นำเข้าไปบูรณาการในแผนชุมชน  จัดระบบการรายงาน ติดตาม ประเมินผล  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสสังคม รณรงค์การปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google