งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASEAN FOOD REFERENCE LABORATORIES (AFRLs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASEAN FOOD REFERENCE LABORATORIES (AFRLs)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASEAN FOOD REFERENCE LABORATORIES (AFRLs)
Sujittra Phongvivat AFRL for VDR VPHL, BQCLP, DLD, THAILAND 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

2 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
ARLs WHEN? ARLs network was initiated at the Workshop and Expert Consultation on “Strategies for Strengthening Food Testing in ASEAN” In Jakarta, Indonesia On 7 – 11 June 2004 Under the EC- ASEAN Economic cooperation Programme on Standards, Quality and Conformity Assessment. 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

3 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
ARLs ENDORSEMENT WHEN? The ARLs network scheme was endorsed by the ASEAN in 2005. Confirmed on the occasion of the 27th ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) in Penang, Malaysia, on 20 – 22 March 2006. Through the endorsement of the ASEAN Common Principles for Food Control Systems, which identify the ARLs as one of the key elements participating in the food control system of ASEAN. 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

4 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
ARLs Six laboratories were chosen on the basis of their technical capacity. Chosen laboratory was assigned the responsibility to undertake specific functions for one particular field of testing as ASEAN Reference Laboratory. [“ARL” was later on proposed to be changed to “AFRL” by Brunei delegate to reflect the scope of reference lab is for the testing related only to food. 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

5 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
6 A(F)RLs – WHO are they? 1 AFRL for MYCOTOXINS Food Safety Laboratory, Applied Science Group, Health Sciences Authority, Singapore (HSA) 11, Outram Road, Singapore 2 AFRL for PESTICIDE RESIDUES Veterinary Public Health Laboratory, Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA), 10 Perahu Road, Singapore 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

6 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
6 AFRLs – WHO are they? 3 AFRL for Genetically Modified Organisms Department of Chemistry, (DOC) Jalan Sultan, 46661, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 4 AFRL for MICROBIOLOGY Quatest 3 (Quality Assurance &Testing Centre 3), 49 Pasteur, Q1, Ho Chi Minh, MOST, Vietnam 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

7 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
6 AFRLs – WHO are they? 5 AFRL for Veterinary Drug Residues Veterinary Public Health Laboratory, (VPHL-T) Bureau of Quality Control of Livestock Products, Department of Livestock Development Tiwanond Rd., Patumtani 12000, THAILAND 6 AFRL for HEAVY METAL & TRACE ELEMENTS Bureau of Quality and safety of Food, Department of Medical Sciences, (BQSF), Ministry of Public Health, Nonthaburi 11000, THAILAND 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

8 ASEAN Food Testing Laboratory committee (AFTLC)
1st AFTLC in Bangkok, Thailand, 13th-14th June 2012 2nd AFTLC in Kuala Lumpur, Malaysia, 3rd-4th December 2012 (The 16th Meeting of the prepared Foodstuff Products Working Group –PFPWG 3rd-6th December 2012) 3rd AFTLC in Hanoi, Vietnam 26th-28th June 2013 4th AFTLC in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 28th Feb – 1st Mar 2014. 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

9 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
AFRLs – 5 Key activities Provision of training in relevant areas of expertise จัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านที่เชี่ยวชาญ Proficiency testing provider/Inter-laboratory comparison จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ/เปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ Resources of information แหล่งให้ข้อมูล เช่น วิธีทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ วัสดอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ Selection of test methods Coordinating and networking of NFRLs & service labs in area of expertise in & outside the region 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

10 held in Bangkok THAILAND on 23-24 May 2011
The Expert Meeting on ASEAN Guidelines for Food Testing Reference Laboratories (The First Meeting) held in Bangkok THAILAND on May 2011 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

11 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
1st AFTLC in BKK 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

12 OUTCOME of the 1st-4th AFTLC
1 Guideline for ASEAN Food Reference Laboratories 2 Terms of Reference (ToR) of AFTLC will expire in June 2014 and to be renewed. 3 Procedure for Panel of Experts for ONSITE visit 4 Criteria and Process for Selecting Panel of Experts for Assessing New AFRL and Auditing Existing AFRLs 5 ROADMAP OR ACTION PLAN FOR THE FOOD TESTING ACTIVITIES IN ASEAN 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

13 Outcome of the Workshop on the Establishment and Operations of AFRLs
Benchmark of legistation of AMS to define the role and scope of NRLs; Defined mandate for NRLs; Defined mandate for AFRLs; Scoping of AFRLs; Funding and planning (short and long term); Performance and impact assessment on the existing AFRLs; Criteria and process for selection of AFRL and mechanism for its maintenance; Collection of information on national official food labs in regulated areas as per scope; Proficiency Testing Providing (AFRLs); Reference analytical methods; Capacity building of NFRLs of AMS (training, PT, information sharing); Support for development of NFRL. 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

14 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียน คำสั่งคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ 17/2556 (ลวท 5 มิถุนายน 2556 โดย รมต กษ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียน มีหน้าที่ 1 พิจารณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ต่อ AFTLC เพื่อดูแลให้ข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ ที่จะกำหนดขึ้น เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศ 2 พิจารณากำหนด ห้องปฏิบัติการอ้างอิงภายในประเทศ (National Food Reference Laboratories) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาฌซียน (AFTLC) 3 ติดต่อ ร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4 พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม 5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมอบหมาย 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

15 AFRL for VDR @ BQCLP, DLD, THAILAND
ทำหน้าที่ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสารตกค้างยาสัตว์ ระดับชาติ (NFRL) และระดับภูมิภาคอาเซียน (AFRL) 1 จัดการฝึกอบรม (ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน) 2 จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ / เปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือ เป็นผู้ประสานจัดโปรแกรม หรือให้ข้อมูลผู้จัด 3 เป็นแหล่งข้อมูล วิธีทดสอบ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง 4 เป็นแม่ข่ายและจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสารตกค้างยาสัตว์ของภูมิภาคอาเซียน 5 กรณีเกิดข้อโต้แย้ง บริการตรวจสอบเพื่อใช้ผลทดสอบเป็นข้อยุติ 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

16 การแสดงความสามารถ และการร่วมงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
การแสดงความสามารถ โดยการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญกับหน่วยงานผู้จัดระดับสากล เช่น EURL-Berlin, EURL-AFSSA, RIKILT, FAPAS, APEC china, HK การร่วมโครงการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารตกค้างหลายกลุ่มหลายชนิด (MRM) กับสถาบัน RIKILT การส่งผู้แทนเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน กับงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น CCRVDF, AFTLC, คณะกรรมการเครือข่ายมาตรวิทยาเคมี เป็นต้น 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

17 DLD as a Competent authority & NRL for VDR
กิจกรรมหลักเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเพื่อสนับสนุนการส่งออก การตรวจสารตกค้าง ตามแผนสารตกค้างประจำปี National Residue Control Plan 5 แผน ได้แก่ แผนสัตว์ปีก (ไก่ เป็ด) แผนสุกร แผนน้ำผึ้ง แผนไข่ไก่ แผนไข่นกกระทา 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

18 Related regulations for veterinary drug residues
Monitoring plan: Council directive 96/23/EC of 29 April 1996: Measure to monitor substances and residues thereof in live animals Commission Decision 97/747/EC of 27 Oct 1997: fixing the levels and frequencies of sampling provided for by Council directive 96/23/EC for the monitoring of certain substances and residues thereof in certain animal products 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

19 Residues to be monitored
ANNEX I (of 96/23/EC of 29 April 1996) GROUP A — Substances having anabolic effect and unauthorized substances (1) Stilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters (2) Antithyroid agents (3) Steroids (4) Resorcylic acid lactones including zeranol (5) Beta-agonists (6) Compounds included in Annex IV to Council Regulation (EEC) No 2377/90 of 26 June 1990** ** CR (EEC) No 2377/90 was replaced by Regulation (EC) No 470/2009 of 6 May 2009: laying down Community procedures for the establishment of residues limit of pharmacologically active substances in foodstufffs of animal origin 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

20 Residues to be monitored
GROUP B — Veterinary drugs (*) and contaminants (1) Antibacterial substances, including sulphonomides, quinolones (2) Other veterinary drugs (a) Anthelmintics (b) Anticoccidials, including nitroimidazoles (c) Carbamates and pyrethroids (d) Sedatives (e) Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (f) Other pharmacologically active substances * Including unlicensed substsnces which could be used for veterinary purposes 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

21 Residues to be monitored
(3) Other substances and environmental contaminants (a) Organochlorine compounds including PcBs (b) Organophosphorus compounds (c) Chemical elements (d) Mycotoxins (e) Dyes (f) Others 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

22 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
การพัฒนาและการพิสูจน์ความใช้ได้ของ วิธีวิเคราะห์สำหรับตรวจสารตกค้างยาสัตว์ วิธีวิเคราะห์ ได้จาก EURL ปรับปรุง (modify) และ/หรือ ขยายขอบข่าย (amplify) จากวิธีที่ศึกษาค้นคว้า หรือวิธีที่ตีพิมพ์ในวารสาร และ/หรือ นำเสนอในเวทีการประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล ทำการพิสูจน์ความใช้ได้ของวีทดสอบตามแนวมติคณะกรรมาธิการยุโรป 2002/657/EC (Commission Decision 2002/657/EC) 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

23 การพิสูจน์ความใช้ได้ ตาม CD 2002/657/EC ข้อดี
ได้ค่า CC หรือ decision limit ที่สามารถใช้เป็นเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ความสอดคล้อง หรือ ไม่สอดคล้อง กับมาตรฐานที่ใช้ในการกำกับดูแลความปลอดภัย (เช่นค่า MRL, ML เป็นต้น) การรายงานผลสอดคล้อง (compliant) หรือ ไม่สอดคล้อง(non-compliant) กับมาตรฐาน การที่รายงาน(ในบางครั้ง)ใช้คำว่า ผลบวก (positive) ผลลบ (negative) เป็นการรายงานผลเชิงคุณภาพเท่านั้น ไม่สะท้อนผลการวัดเชิงปริมาณ ดังนั้นในกรณี ที่แม้ผลทดสอบเป็นผลบวก แต่ปริมาณที่ตรวจพบต่ำกว่าเกณฑ์ (ระดับที่อนุญาต เช่นค่า MRL) ก็สามารถยอมรับได้ 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

24 CC หรือ decision limit
คู่มือ หน้า 64 ข้อ กรณีวิธีทดสอบแบบยืนยันผล การตัดสินผลทดสอบแบ่งออกตามกลุ่มสารดังนี้ กรณีสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้และไม่กำหนดค่า MRL (no MRL could be established) กรณีสารที่มีค่า MRL ค่าความเข้มข้น CC คือ y-intercept เท่า ของค่า SD ของ ค่าการทำซ้ำของห้องปฏิบัติการแห่งเดียว ณ จุดตัดแกน Y CC = B  SDwlR, B ค่าความเข้มข้น CC คือ ค่า MRL เท่า ของค่า SD ของ ค่าการทำซ้ำโดยห้องปฏิบัติการแห่งเดียว ณ ความเข้มข้น MRL CC = ค่าเฉลี่ยของผลทดสอบ SDwlR 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

25 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
Goal of AFRL for VDR Establishment of Laboratories for VDR network in order to enhance capability of laboratories in the countries as well as in ASEAN region for 2 major reasons To protect global consumer health To facilitate trade 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H

26 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for ACFS @ Maruay H
Thank you 9 July 2014 Sujittra Phongvivat AFRL 4 VDR presented for Maruay H


ดาวน์โหลด ppt ASEAN FOOD REFERENCE LABORATORIES (AFRLs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google