งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CONFORMITY ASSESSMENT GUIDANCE ON A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CONFORMITY ASSESSMENT GUIDANCE ON A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CONFORMITY ASSESSMENT GUIDANCE ON A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM
มอก – การตรวจสอบและรับรอง – ข้อแนะนำการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่สาม ISO/IEC GUIDE 28 : 2004 CONFORMITY ASSESSMENT GUIDANCE ON A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM FOR PRODUCTS

2 0.บทนำ 7.การตัดสิน 14.การใช้ในทางผิด 1.ขอบข่าย 8.การอนุญาต 15.การพักใช้ใบอนุญาต 2.เอกสารอ้างอิง 9.การขยายขอบข่าย 16.การเพิกถอน 3.ศัพท์และบทนิยาม 10.การตรวจติดตามผล 17.การแก้ไขมาตรฐาน 4.การยื่นคำขอ 11.การใช้ใบรับรอง 18.การรับผิด 5.การตรวจประเมินครั้งแรก 12.การโฆษณา 19.การอุทธรณ์ 6.การตรวจประเมินผลทบทวน 13.การรักษาความลับ 20.ค่าธรรมเนียม

3 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
บุคคลที่ 3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจระบบคุณภาพ การตรวจระบบคุณภาพ ใบรับรอง เก็บตัวอย่าง รายการตรวจ Annex A System 5

4 Model checklist of requirements
Annex A (informative) Model checklist of requirements a ) Full identification of the products and relevant standards to which the scheme applies b ) Requirement for initial testing and assessment c) Requirements for surveillance procedure d) fee and cost structure of the scheme e) details of the contract (CB & Licensee) f) format of the test report (if applicable)

5 Model checklist of requirements
Annex A (informative) Model checklist of requirements a ) Full identification of the products and relevant standards to which the scheme applies b ) Requirement for initial testing and assessment c) Requirements for surveillance procedure d) fee and cost structure of the scheme e) details of the contract f) format of the test report (if applicable)

6 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
บุคคลที่ 3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจระบบคุณภาพ การตรวจระบบคุณภาพ ใบรับรอง เก็บตัวอย่าง รายการตรวจ Annex A System 5

7 0.บทนำ 7.การตัดสิน 14.การใช้ในทางผิด 1.ขอบข่าย 8.การอนุญาต 15.การพักใช้ใบอนุญาต 2.เอกสารอ้างอิง 9.การขยายขอบข่าย 16.การเพิกถอน 3.ศัพท์และบทนิยาม 10.การตรวจติดตามผล 17.การแก้ไขมาตรฐาน 4.การยื่นคำขอ 11.การใช้ใบรับรอง 18.การรับผิด 5.การตรวจประเมินครั้งแรก 12.การโฆษณา 19.การอุทธรณ์ 6.การตรวจประเมินผลทบทวน 13.การรักษาความลับ 20.ค่าธรรมเนียม

8 2.เอกสารอ้างอิง Normative references
ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment – Vocabulary and general principles ISO/IEC Guide 65: General requirements for bodies operating product certification system 3.ศัพท์และบทนิยาม Terms and definitions ISO/IEC 17000:2004

9 4.การยื่นคำขอ Application for certification
ตัวอย่างแบบยื่นคำขอ CB ประมาณการวันที่จะตรวจประเมินครั้งแรก

10 5.การตรวจประเมินครั้งแรก Initial assessment
5.1 General CB G65 5.2 Assessment of production process and quality system Annex C 5.3 Initial testing - Sampling - Conduct of initial testing - Use of test data produced by other than the CB

11 ระบบคุณภาพ ผลทดสอบ ข้อตกลง
6.การประเมินผล Evaluation (Review) ผลทดสอบ 7.การตัดสิน Decision 8.การอนุญาต Licensing ข้อตกลง Annex E Annex F

12 9.การขยายขอบข่าย Extension of the scope of certification
QC 9.การขยายขอบข่าย Extension of the scope of certification ทดสอบตัวอย่าง ข้อตกลง 10.การตรวจติดตามผล Surveillance การยอมรับ ซับซ้อน ราคาแพง การเปลี่ยนแปลง ข้อร้องเรียน

13 Certificate or mark of conformity
11.การใช้ใบรับรอง/เครื่องหมาย Use of a certificate or mark of conformity Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems Certificate or mark of conformity ISO/IEC Guide 23 and ISO/IEC 17030 Marking Conformity assessment -- General requirements for third-party marks of conformity 12.การโฆษณาของผู้รับใบอนุญาต Publicity by licensees ความสับสน 13.การรักษาความลับ Confidentiality ลูกจ้าง ผู้รับจ้างช่วง

14 15.การพักใช้ใบอนุญาต Suspension of a licence for a product
14. การใช้ใบรับรอง หรือ เครื่องหมายรับรองในทางที่ผิด Misuse of certificate or mark of conformity กฎหมาย ประกาศผู้ผ่าฝืน Corrective action ISO/IEC Guide 27 15.การพักใช้ใบอนุญาต Suspension of a licence for a product Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of either misapplication of its mark of conformity to a product, or products which bear the mark of the certification body being found to subject persons or property to risk nonconformity Improper use contravention

15 16.การเพิกถอน Withdrawal nonconformity
financial contravention inadequate measures - ผู้รับใบอนุญาตไม่มีความประสงค์ - มาตรฐาน หรือกฎมีการเปลี่ยนแปลง - เลิกผลิต

16 17.การดำเนินการเมื่อมาตรฐานมีการแก้ไข Implementation of modification of a standard
18.การรับผิด Liability 19.การอุทธรณ์ Appeals 20.ค่าธรรมเนียม Fees

17 คำถาม ? ขอบคุณครับ/คะ

18 Model checklist of requirements
Annex A (informative) Model checklist of requirements Requirement for initial testing and assessment 1.Section of items to be assessed and test 2.Sampling procedure 3.Initial product testing and test methods 4.Evaluation of the test results 5.Initial assessment of the production process 6.Evaluation of the assessment result 7.Evaluation of the facility’s quality system Annex C

19 Model checklist of requirements
Annex A (informative) Model checklist of requirements Requirement for initial testing and assessment 1.Section of items to be assessed and test 2.Sampling procedure 3.Initial product testing and test methods 4.Evaluation of the test results 5.Initial assessment of the production process 6.Evaluation of the assessment result 7.Evaluation of the facility’s quality system Annex C

20 Annex A (informative) 8.Evaluate of the competent of staff
9.Evaluate of measuring and test equipment 10.Marking of product (related to mark of conformity) 11.Checklist for possible instructions (for installation ..) 12.Certificate for conformity (content of the document)

21 Model questionnaire for facility assessment
Annex C (informative) Model questionnaire for facility assessment 1.Facility organization 1.1 Procedures 1.2 Quality system and assessment staff 2.Materials, components and services 2.1 Purchase specification and materials quality assurance 3.Production 3.1 System 3.2 Maintenance system plant and equipment

22 Model questionnaire for facility assessment
Annex C (informative) Model questionnaire for facility assessment 4.Quality system and testing 4.1 system 4.2 measurement and test equipment 5.Record and documentation 5.1 General 5.2 Conformity - Specification 6.Application of indications of conformity 6.1 Mark of conformity 6.2 Certificate of conformity


ดาวน์โหลด ppt CONFORMITY ASSESSMENT GUIDANCE ON A THIRD-PARTY CERTIFICATION SYSTEM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google