งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางภัทรพร เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐาน 7 ว สำนักบริหารมาตรฐาน 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางภัทรพร เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐาน 7 ว สำนักบริหารมาตรฐาน 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางภัทรพร เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐาน 7 ว สำนักบริหารมาตรฐาน 1
มอก การตกลงสำหรับการยอมรับและการรับผลการตรวจสอบและรับรอง ISO/IEC GUIDE 68:2002 Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment results โดย นางภัทรพร เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐาน 7 ว สำนักบริหารมาตรฐาน 1

2 บทนำ วัตถุประสงค์ลำดับแรกของการตรวจสอบและรับรองคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์ การบริการ และระบบนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่เหมาะสม การค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จะถูกตรวจสอบและรับรองซ้ำ เพราะความไม่เชื่อมั่นของผู้ใช้ในประเทศหนึ่งที่มีต่อความสามารถของหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของอีกประเทศหนึ่ง การสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้สามารถทำให้บรรลุผลผ่านทางความร่วมมือระหว่างหน่วยตรวจสอบและรับรอง และ/หรือหน่วยรับรองระบบงานต่าง ๆ ในการยอมรับร่วมกันและส่งเสริมให้มีการทำงานข้ามพรมแดนของผู้เข้าร่วมแต่ละหน่วยงาน

3 ขอบข่าย คำแนะนำในการจัดทำ นำไปใช้และปฏิบัติในการจัดทำข้อตกลงสำหรับการยอมรับและการรับผลการดำเนินงานโดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นให้นำไปใช้ในเรื่องของการขยายธุรกรรมการตลาดข้ามพรมแดนที่ไม่มีกฎข้อบังคับมาเกี่ยวข้องจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง ไม่ครอบคลุมข้อแนะนำสำหรับการจัดหาและจัดทำทรัพยากรที่ต้องการ

4 เอกสารอ้างอิง ISO/IEC Guide 2:1996 Standardization and related activities- General vocabulary

5 คำศัพท์และบทนิยาม recognition arrangement การตกลงยอมรับผลการตรวจสอบและรับรอง ที่ทำโดยหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วม ทำด้วยความสามารถและขั้นตอนการทำงานที่เทียบเท่ากัน

6 คำศัพท์และบทนิยาม acceptance arrangement การตกลงรับที่จะนำผลการตรวจสอบและรับรองของหน่วยงานเข้าร่วมอื่นไปใช้ โดยยอมรับว่าผลการตรวจสอบและรับรองนั้นทำด้วยความสามารถและขั้นตอนการดำเนินงานที่เทียบเท่ากัน

7 คำศัพท์และบทนิยาม agreement group กลุ่ม-หน่วยงานต่าง ๆ ที่ลงนามในข้อตกลง peer assessment การประเมินเพื่อการยอมรับตามข้อกำหนด โดยผู้แทนของหน่วยงานอื่น หรือคู่แข่ง เพื่อการยอมรับเข้าสู่กลุ่ม

8 องค์ประกอบของข้อตกลง
Title “mutual recognition agreement” ใช้กับกรณีที่ข้อตกลงมีข้อผูกพันทางกฎหมาย เช่น G-G MRA “mutual recognition arrangement” หรือ “multilateral recognition arrangement” ส่วนใหญ่ใช้กับการตกลงแบบสมัครใจ (Voluntary) เช่น MRA ในกลุ่มของระบบการรับรองระบบงาน และระบบการ รับรอง/ขึ้นทะเบียน

9 องค์ประกอบของข้อตกลง
Introduction บทนำ หรือบทคัดย่อ เหตุผลในการทำข้อตกลง ความเป็นมาในการจัดทำ ความต้องการในการทำข้อตกลง เช่น อำนวยความสะดวกทางการค้า

10 องค์ประกอบของข้อตกลง
Signatories องค์กร หรือรูปแบบขององค์กรที่จัดกลุ่มข้อตกลง สถานะทางกฎหมายขององค์กร

11 องค์ประกอบของข้อตกลง
Scope แสดงความชัดเจนในการกำหนดกลุ่มและ/หรือสาขาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการตรวจสอบและรับรอง

12 องค์ประกอบของข้อตกลง
Conditions for eligibility เงื่อนไขสำหรับการคัดเลือกเข้าสู่กลุ่ม ความสอดคล้องกับข้อกำหนด ขั้นตอนต่าง ๆ ในการประเมินความสามารถภายใต้ขอบข่ายของข้อตกลง ทรัพยากร

13 องค์ประกอบของข้อตกลง
Individual obligations of signatories การยอมรับความเท่าเทียมกันของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงของผู้ลงนามทั้งหลาย รับผลการดำเนินงานที่ทำโดยผู้ลงนามอื่นตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความเท่าเทียมกันของสมรรถนะการทำงาน คงไว้ซึ่งการรักษาความลับของผู้ลงนามอื่น

14 องค์ประกอบของข้อตกลง
Collective obligations of signatories ประเมินและแก้ปัญหาการร้องเรียน ปฏิบัติงานและคงไว้ซึ่งระบบการตรวจติดตามผล และ/หรือการตรวจประเมินใหม่ ตามระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการและแก้ปัญหาข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่มภายใต้ข้อตกลง ใช้เครื่องหมาย และ/หรือเอกสารร่วม (ถ้ามีการตกลง)

15 องค์ประกอบของข้อตกลง
Relationships with other agreement groups Duration of the agreement Points of contact Official signatures Conditions for amendment

16 การจัดตั้งกลุ่ม Demonstrating conformity to internationally recognized requirements - การคัดเลือกหน่วยงานที่มีความสามารถและทำงานได้ เข้าสู่กลุ่ม - กระบวนการและข้อกำหนดในการคัดเลือกให้เป็นไป ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO/IEC)

17 การจัดตั้งกลุ่ม - hybrid Direct method for demonstrating conformity
- peer assessment Indirect method for demonstrating conformity - accreditation Other method - hybrid

18 Internationally recognized principles and requirements
Procedures for transparency and access to documentation Methods of test and inspection Methods to evaluate measurement facilities and calibration of test equipment Methods to control environmental test conditions Test, inspection and report forms Procedures for evaluation of a report resulting in a decision to approve or not to approve Means of communicating positive or negative test results Peer assessment and accreditation procedures

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางภัทรพร เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐาน 7 ว สำนักบริหารมาตรฐาน 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google