งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๔. ด้านการพัฒนาบุคลากร ของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๔. ด้านการพัฒนาบุคลากร ของสถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๔. ด้านการพัฒนาบุคลากร ของสถานศึกษา

2 องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๔
มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

3 ข้อมูล

4 องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๔
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการ ปฏิบัติภารกิจหน้าที่

5 ข้อมูล

6 องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๔
ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ

7 ข้อมูล

8 องค์ประกอบที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๔/๔
จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา

9 ข้อมูล

10 องค์ประกอบที่ ๒ การติดตามและขยายผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๑/๓ ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิต และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

11 ข้อมูล

12 องค์ประกอบที่ ๒ การติดตามและขยายผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๒/๓ นำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

13 ข้อมูล

14 องค์ประกอบที่ ๒ การติดตามและขยายผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๓/๓ ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

15 ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ๔. ด้านการพัฒนาบุคลากร ของสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google