งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒนกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน

2 ความสำคัญและความจำเป็น
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีการขยายกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัด การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แนวคิดเพื่อจูงใจให้เกิดการดำเนินงานตามเป้าหมายเป็นภารกิจที่สำคัญ ชุดนิทรรศการมีสาระสำคัญ คือ แนวคิดหลัก องค์ประกอบ ประโยชน์ และการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการประชุมหรือสัมมนาต่างๆ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อโน้มน้าว จูงใจ โรงเรียนให้สนใจ และกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม และดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

4 เป้าหมาย ผู้บริหารการศึกษา ครู และ บุคลากรสาธารณสุข

5 การดำเนินงาน จัดทำร่างสคริปชุดนิทรรศการ
 ประชุมนักวิชาการกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนเพื่อพิจารณาและปรับปรุงสคริปชุดนิทรรศการ ประสานงานกับบริษัทที่รับออกแบบจัดทำเรื่องแนวทางการนำเสนอ

6 ผลผลิต (Output) ชุดนิทรรศการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจำนวน 2 ชุด ชุดละ 14 ชิ้นงาน

7 แสดงในการประชุมสัมมนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ภาคใต้ หาดใหญ่)

8 ผลลัพท์ (Outcome) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสาธารณสุขมีความเข้าใจแนวคิดสำคัญของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

9 ผลกระทบ (Impact) โรงเรียนสนใจและมีส่วนร่วมดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำชุดนิทรรศการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google