งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
อณิมา รอตเสียงล้ำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง

2 คำสั่ง for ตัวอย่างเช่นต้องการสั่งให้แสดงข้อความว่า Hello จำนวน 100 บรรทัด รูปแบบคือ for (int i=0; i<100; i++) { printf(“Hello\n”); }

3 คำสั่ง while รูปแบบ while (เงื่อนไข) statement(); หรือ { statements();
} กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร เท็จ เงื่อนไข จริง คำสั่งต่าง ๆ ภายในลูป ชุดคำสั่งต่อไป

4 จงเขียนโปรแกรมให้ผู้ใช้ป้อนตัวอักษรอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆ แล้วจบการทำงานเมื่อผู้ใช้ป้อนตัว n

5 #include<stdio. h> #include<conio
#include<stdio.h> #include<conio.h> int main() { char a; printf("Input a : "); scanf(“%c”,a); while(a!='n') printf("\n Input a : "); }

6 จงเขียนโปรแกรมให้แสดงตัวเลขจาก 1-100
for(int i=1;i<=100;i++) { printf(“%d”,i); } int i =1; while(i<=100) { printf(“%d”,i); if(i==50) break; i++; }

7 ตัวอย่าง #include <stdio.h> main() { int n = 1;
while (n <= 5 ) printf(“\n%d“,n); n++; } 1 2 3 4 5 ผลการทำงาน

8 จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขเข้ามา 1 ตัว แล้วแสดงค่าของตัวเลขตัวนั้นลดลงมาเรื่อยๆจนถึง 0 เช่น Input number : … 0

9 คำสั่ง do - while รูปแบบ do statement(); while (เงื่อนไข);
กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร เป็นชุดคำสั่งร่วมก็ได้ คำสั่งต่าง ๆ ภายในลูป เท็จ เงื่อนไข จริง ชุดคำสั่งต่อไป ทำในลูปหนึ่งครั้งแน่ ๆ ไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไร

10 int pass=1234; for(int i=1;i<=3;i++) { printf(“Input password : ”); scanf(“%d”,password); if(pass==password){printf()} }


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google