งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CE 112 บทที่ 5 การทำซ้ำในภาษา C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CE 112 บทที่ 5 การทำซ้ำในภาษา C"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CE 112 บทที่ 5 การทำซ้ำในภาษา C
การทำซ้ำในภาษาซี

2 การวนรอบ (Loop) ในภาษา C มีการวนรอบดังนี้ for,while,do-while for -> กำหนดจำนวนรอบที่แน่นอนได้ while -> วนรอบหากเงื่อนไขเป็นจริง do-while -> วนรอบหากเงื่อนไขเป็นจริง รอบแรกจะทำเสมอ

3 หลักการวนลูปในภาษาซี
คอมพิวเตอร์จะทำงานวนซ้ำในชุดคำสั่งที่กำหนด และมีการตรวจสอบเงื่อนไขการทำซ้ำเรียกว่าการวนลูป ชุดคำสั่ง LOGO

4 for(ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; การเพิ่ม/ลดค่าตัวแปร)
มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ ตัวอย่าง for(i = 0 ;i < 10 ;i++) { } for(m=5;m < 20;m+=2) { } for(x=20;x>1;x--) { } for(ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; การเพิ่ม/ลดค่าตัวแปร)

5 Flowchart ค่าเริ่มต้น เงื่อนไข N Y Action การเพิ่ม/ลดค่า

6 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for
1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรควบคุม ตัวอย่างที่ 1 int i; { for (i = 1; i<=5; i++) printf (“Number %d\n”, i); } 2. ตรวจสอบเงื่อนไข 4. Update ค่าตัวแปรควบคุม 3. กระทำ statement ภายในลูป LOGO

7 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for
Flowchart i = 1 i = 1 true Printf (“Number %d\n”, i) Printf (“Number %d\n”, i) i <= 5 i++ i++ false LOGO

8 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for
ผลลัพธ์ Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 LOGO

9 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for
ตัวอย่างที่ 2 for (i = 5; i>=0; i--) { printf (“Number %d\n”, i); } LOGO

10 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for
Flowchart i = 5 true Printf (“Number %d\n”, i) i >= 0 i-- false LOGO

11 การวนลูปโดยใช้คำสั่ง for
ผลลัพธ์ Number 5 Number 4 Number 3 Number 2 Number 1 Number 0 LOGO

12 ตัวอย่าง int i,m; m = 2; for(i=0;i<10;i++) { printf(“m = %d”,m);
} Output : ? int m = 20,i; for(i=50;i>1;i--) { m++; } printf(“m = %d”,m); Output : ?

13 ทดลองเขียน พิมพ์ 10 ครั้ง รับค่าและพิมพ์ออก 10 ค่า

14 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมเพื่อวนรอบ 20 รอบ ในแต่ละรอบให้พิมพ์คำว่า Good Morning จงเขียนโปรแกรมสูตรคูณแม่ 2 จงเขียนโปรแกรมสูตรคูณตามที่ผู้ใช้ป้อนทางคีย์บอร์ด

15 for(ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; การเพิ่ม/ลดค่าตัวแปร)
การวนลูปโดยใช้คำสั่ง For ซ้อน For มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ for(ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; การเพิ่ม/ลดค่าตัวแปร) { คำสั่ง for ; //ลูปใน }

16 ตัวอย่างโปรแกรมแสดงตารางสูตรคูณด้วยคำสั่ง for
#include <stdio.h> #include <conio.h> main () { int i, j; for (i=2; i<=12; i++) //for ลูปนอก for (j=1; j<=12; j++) //for ลูปใน printf ("%d x %d = %d\n", i, j, i*j); getch(); } LOGO

17 ผลลัพธ์โปรแกรมแสดงตารางสูตรคูณโดยใช้คำสั่ง for
LOGO

18 แบบฝึกหัด จงใช้คำสั่ง For เพื่อเขียนโปรแกรมสูตรคูณ โดยมีผลลัพธ์การทำงานดังนี้ Output LOGO

19 LOGO

20 การใช้คำสั่ง For ร่วมกับคำสั่งอื่น ๆ
LOGO

21 ตัวอย่างโปรแกรม จงเขียนโปรแกรมแสดงเลข 1-20 โดยให้แสดงเครื่องหมาย * ที่ตัวเลขที่ 3 หารลงตัวและแสดงตัวเลขเหล่านั้นในอีกบรรทัดด้วย โดยมีผลลัพธ์การทำงานดังนี้ LOGO

22 แบบฝึกหัด เขียนโปรแกรมให้นับทั้งหมด10 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้แสดงตัวเลขออกมาตั้งแต่ 1 ถึง 10 และเมื่อนับถึง 4 ให้แสดงคำว่า FOUR แทนที่จะแสดงตัวเลข 4 และเมื่อนับถึง 7 ให้แสดงคำว่า SEVEN แทนที่จะแสดงตัวเลข 7 ดังผลลัพธ์ต่อไปนี้ Output 1 2 3 FOUR 5 6 SEVEN 8 9 10 LOGO

23 โปรแกรมเขียนรูป 3 เหลี่ยมด้วยคำสั่ง for
Output LOGO

24 ตัวอย่างใช้ for ลูปในการเขียนโปรแกรมคำนวณหาผลรวม
จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าต่อไปนี้ LOGO


ดาวน์โหลด ppt CE 112 บทที่ 5 การทำซ้ำในภาษา C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google