งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุมการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุมการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุมการทำงาน

2 โครงสรางควบคุมการทํางาน
แบบเรียงลำดับ (Sequential) แบบทางเลือก (Condition) แบบวนซ้ำ (Iteration) 2

3 โครงสรางควบคุมการทํางาน
แบบเรียงลำดับ (Sequential) แบบทางเลือก (Condition) แบบวนซ้ำ (Iteration) 3

4 ตรวจสอบเงื่อนไข ตรวจสอบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก
ตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก ตัวตรวจสอบ ตัวตรวจสอบ ….. ทางเลือก ที่ 1 ทางเลือก ที่ 2 ทางเลือก ที่ 1 ทางเลือก ที่ 2 ทางเลือก ที่ 3 ….. 4

5 คำสั่ง IF รูปแบบ ตัวอย่าง if (<conditional expression>) {
<statement (s)> } ตัวอย่าง if (x>0) printf(“x เป็นจำนวนเต็มบวก”); 5

6 #include <stdio.h> void main() { float score_in;
printf ("Enter score : \n"); scanf("%f",&score_in); if ( score_in >= 60) printf("PASS\n"); } 6

7 คำสั่ง IF-ELSE รูปแบบ if (<conditional expression>) {
<statement (s)> } else { } 7

8 #include <stdio.h>
void main() { float score_in; printf ("Enter score : \n"); scanf("%f",&score_in); if ( score_in >= 60) printf("PASS\n"); else printf(“Not pass\n"); }

9 คำสั่ง IF ซ้อน รูปแบบ if (<conditional expression 1>) {
<statement (s)> } else { if (<conditional expression 2>) { } รูปแบบ 9

10 คำสั่ง IF ซ้อน รูปแบบ if (<conditional expression 1>) {
<statement (s)> } else if (<conditional expression 2>) { } else { } รูปแบบ 10

11 ต.ย ของการตรวจสอบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเต็ม 2 จำนวน หลังจากนั้นทำการเปรียบเทียบ เลขทั้งสองเพื่อหาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด แล้วนำมาแสดงทางจอภาพ #include <stdio.h> void main() { int x,y; //input part printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter y : "); scanf("%d",&y); //process and output part if (x>y) { printf("x is greater than y"); } else if (y>x) { printf("y is greater than x"); printf("y is equal to x"); ต.ย ของการตรวจสอบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก 11

12 ต.ย การตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก
จงเขียนโปรแกรมเพื่อการตรวจสอบเลขจํานวนใด ๆ วาเปนจํานวนบวก จํานวนลบ หรือจํานวนศูนย #include <stdio.h> void main() { int x; //input part printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); //process and output part if (x>0) { printf("x is positive integer"); } else if (x<0) printf("x is negative integer"); } else printf("x is equal to 0"); ต.ย การตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก 12

13 #include <stdio.h>
void main() { float score_in; printf ("Enter score : \n"); scanf("%f",&score_in); if ( score_in >= 80 && score_in <= 100) { printf(“Excellent\n"); printf(“Good bye”\n); } else if (score_in >=60 && score_in <= 79) printf(“Good\n"); else if(score_in >=1 && score_in <= 59) printf(“Bad\n”); else printf(“Not in range\n”);

14 #include <stdio.h>
void main() { float score_in; printf ("Enter score : \n"); scanf("%f",&score_in); if ( score_in <=59) printf(“Bad\n”); else if (score_in <=79) printf(“Good\n"); else if(score_in <= 100) printf(“Excellent\n”); else printf(“Not in range\n”); }

15 ต.ย การตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก
จงเขียนอัลกอลึทึมเพื่อตัดเกรด โดยใส่ให้ผู้ใช้ใส่คะแนน โดยมีเงื่อนไข การให้เกรดดังนี้ คะแนน 80 ขึ้นไปได้เกรด “A” คะแนน 70 ขึ้นไปได้เกรด “B” คะแนน 60 ขึ้นไปได้เกรด “C” คะแนน 50 ขึ้นไปได้เกรด “D” ต่ำกว่า 50 ลงไปได้เกรด “F” แล้วแสดงผลเกรดบนหน้าจอ #include <stdio.h> void main() {  int score;  char grade;  clrscr();  printf("Enter Score : ");  scanf("%d",&score); ต.ย การตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก 15

16 Algorithm : ต.ย การตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก
 if (score < 50)    grade = 'F';  else if (score < 60)     grade = 'D';  else if (score < 70)       grade = 'C';  else if (score < 80)         grade = 'B';  else if (score <= 100)          grade = 'A';  printf("you get %c",grade); } Algorithm : ต.ย การตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก 16

17 #include <stdio.h> void main() { int ch; float area; //Menu
printf(" MENU\n " "1. Circle Area Calculator\n" "2. Rectangular Area Calculator\n" " \n" ); printf("Enter choice : "); scanf("%d",&ch); 17

18 18 //process and output part if (ch == 1) { float radius;
printf("\nEnter circle 's radius : "); scanf("%f",&radius); area = 3.14*radius*radius; //printf("This circle 's area is %f",3.14*radius*radius); printf("This circle 's area is %f",area); } else { if (ch == 2) { float width,length; printf("\nEnter rectangular 's width : "); scanf("%f",&width); printf("\nEnter rectangular 's length : "); scanf("%f",&length); printf("This rectangular 's area is %f",width*length); } else printf("\nPlese try again!!! you enter wrong choice"); } 18

19 คำสั่ง SWITCH รูปแบบ const-expr จะต้องเป็น int หรือ char เท่านั้น
switch (expression) { case const-expr1 : <statement>; break; case const-expr2 : <statement>; …. …… default : <statement>; } รูปแบบ const-expr จะต้องเป็น int หรือ char เท่านั้น 19

20 default : printf(“this number is greater than 2”); }
int n = 1; switch (n) { case 1 : printf(“one”); break; case 2 : printf(“two”); default : printf(“this number is greater than 2”); } 20

21 โครงสรางควบคุมการทํางาน
แบบเรียงลำดับ (Sequential) แบบทางเลือก (Condition) แบบวนซ้ำ (Iteration) 21

22 แบบวนซ้ำ (Iteration) ลักษณะการตรวจสอบเงื่อนไข คำสั่ง FOR
ทำกิจกรรมก่อนการตรวจสอบเงื่อนไขการวน คำสั่ง DO …. WHILE ทำกิจกรรมหลังการตรวจสอบเงื่อนไขการวน คำสั่ง WHILE คำสั่ง FOR 22

23 ส่วนประกอบสำคัญ ค่าเริ่มต้น เพื่อเข้า Loop (Expression1)
23

24 คำสั่ง DO-WHILE รูปแบบ ตัวอย่าง expression1; do {
<statement (s)> expression3; } while (expression2); รูปแบบ ตัวอย่าง i=1; do { <statement (s)> i++; } while (i<5) ; 24

25 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาคา 23
จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาคา 23 #include <stdio.h> void main() { int sum = 1,i=1; do { sum *= 2; ++i; } while (i<=3); printf("The value of 2^3 is %d",sum); } ใช้คำสั่ง DO-WHILE 25

26 จงเขียนอัลกอลึทึมเพื่อหาคา XN เมื่อ N เปนจํานวนเต็มบวกใด ๆ
#include <stdio.h> void main() { int sum = 1,i=1,x,n; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); if (n != 0) { do { sum *= x; ++i; }while (i<=n); } printf("The value of x^n is %d",sum); ใช้คำสั่ง DO-WHILE 26

27 คำสั่ง WHILE รูปแบบ ตัวอย่าง expression1; while (expression2) {
<statement (s)> expression3; } ตัวอย่าง i=1; while (i<5) { <statement (s)> i++; } 27

28 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาคา 23
จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาคา 23 #include <stdio.h> void main() { int sum = 1,i=1; while (i<=3) { sum *= 2; ++i; } printf("The value of 2^3 is %d",sum); ใช้คำสั่ง WHILE 28

29 จงเขียนอัลกอลึทึมเพื่อหาคา XN เมื่อ N เปนจํานวนเต็มบวกใด ๆ
#include <stdio.h> void main() { int sum = 1,i=1,x,n; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); if (n != 0) { while (i<=n){ sum *= x; ++i; } printf("The value of x^n is %d",sum); ใช้คำสั่ง WHILE 29

30 คำสั่ง FOR รูปแบบ ตัวอย่าง
for (expression1; expression2; expression3) { <statement (s)> } ตัวอย่าง for (i=1;i<5;i++) { <statement (s)> } 30

31 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาคา 23
จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาคา 23 #include <stdio.h> void main() { for (int i=1,sum=1;i<=3;++i) sum *= 2; } printf("The value of 2^3 is %d",sum); ใช้คำสั่ง FOR 31

32 #include <stdio.h>
void main() { int sum = 1; for (int i=1;i<=3;++i) { sum *= 2; } printf("The value of 2^3 is %d",sum); #include <stdio.h> void main() { int sum,i; sum = 1; for ( i=1;i<=3;++i) { sum *= 2; } printf("The value of 2^3 is %d",sum);

33 จงเขียนอัลกอลึทึมเพื่อหาคา XN เมื่อ N เปนจํานวนเต็มบวกใด ๆ
#include <stdio.h> void main() { int sum = 1,x,n; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); if (n != 0) { for (int i=1;i<=3;++i) { sum *= x; } printf("The value of x^n is %d",sum); ใช้คำสั่ง FOR 33

34 #include <stdio.h>
void main() { int sum,x,n; sum = 1; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); if (n != 0) { for (int i=1;i<=n;++i) { sum *= x; } printf("The value of x^n is %d",sum); #include <stdio.h> void main() { int sum,x,n,i; sum = 1; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); if (n != 0) { for (i=1;i<=n;++i) { sum *= x; } printf("The value of x^n is %d",sum);

35 ข้อควรระวังของ FOR for (; ;) { } จะเกิด infinite loop 35

36 แบบฝึกหัด

37 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการตรวจสอบว่าตัวเลขที่รับมาเป็นเลขคู่ หรือเลขคี่
#include <stdio.h> void main() { int x; printf("Enter x : "); scanf("%d",&x); if (x%2 == 1) { printf("x is odd number"); } else { if (x%2 == 0) { printf("x is even number"); } 37

38 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการตรวจสอบว่าอักษรที่รับมาเป็นสระ หรือพยัญชนะ
#include <stdio.h> #include <ctype.h> void main() { char ch; printf("Enter x : "); scanf("%c",&ch); ch = tolower(ch); if ((ch == 'a')||(ch == 'e')||(ch == 'i')||(ch == 'o')||(ch == 'u')) printf("This character is vowel"); else printf("This character is consonant"); } 38

39 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการบวกเลขตั้งแต่ 1 ถึงค่าที่รับเข้ามา
#include <stdio.h> void main() { int n,i=1,sum=0; printf(“Enter n”); scanf(“%d”,&n); do { sum += i; ++i; } while (i<=n); printf(“sum is = %d\n”,sum); } ใช้คำสั่ง DO-WHILE 39

40 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการบวกเลขตั้งแต่ 1 ถึงค่าที่รับเข้ามา
#include <stdio.h> void main() { int n,i=1,sum=0; printf(“Enter n”); scanf(“%d”,&n); while (i<=n) { sum += i; ++i; } printf(“sum is = %d\n”,sum); ใช้คำสั่ง WHILE 40

41 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการบวกเลขตั้งแต่ 1 ถึงค่าที่รับเข้ามา
#include <stdio.h> void main() { int n; printf(“Enter n”); scanf(“%d”,&n); for (int i=1,sum=0;i<=n; ++i) sum += i; printf(“sum is = %d\n”,sum); } ใช้คำสั่ง FOR 41

42 #include <stdio.h>
void main() { int n,sum; sum = 0; printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); for (int i=1;i<=n;++i) sum += i; printf("sum is = %d\n",sum); } #include <stdio.h> void main() { int n,sum,i; sum = 0; printf("Enter n : "); scanf("%d",&n); for (i=1;i<=n;++i) sum += i; printf("sum is = %d\n",sum); }

43 จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตารางสูตรคูณของ 2
2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 …. 2 x 12 = 24 #include <stdio.h> void main() { int i=1; do { printf("2 X %d = %d\n",i,i*2); ++i; } while (i<=12); } ใช้คำสั่ง DO-WHILE 43

44 จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตารางสูตรคูณของ 2
2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 …. 2 x 12 = 24 #include <stdio.h> void main() { int i=1; while (i<=12){ printf("2 X %d = %d\n",i,i*2); ++i; } ใช้คำสั่ง WHILE 44

45 จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตารางสูตรคูณของ 2
2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 …. 2 x 12 = 24 #include <stdio.h> void main() { for(int i=1;i<=12;++i) printf("2 X %d = %d\n",i,i*2); } ใช้คำสั่ง FOR 45

46 #include <stdio.h> void main() { for(int i=1;i<=5;++i)
2 3 4 5 #include <stdio.h> void main() { for(int i=1;i<=5;++i) printf("%d",i); } #include <stdio.h> void main() { for(int i=1;i<=5;++i) printf("%d\n",i); } ใช้คำสั่ง FOR 46

47 #include <stdio.h> void main() { for(int i=1;i<=5;++i) {
+1 ++2 +++3 ++++4 +++++5 #include <stdio.h> void main() { for(int i=1;i<=5;++i) { for(int j=1;j<=i;++j) printf("+"); printf("%d\n",i); } ใช้คำสั่ง FOR 47

48 #include <stdio.h> void main() { for(int i=5;i>=1;--i) {
3 3 3 2 2 1 #include <stdio.h> void main() { for(int i=5;i>=1;--i) { for(int j=1;j<=i;++j) printf("%d",i); printf("\n"); } ใช้คำสั่ง FOR 48


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุมการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google