งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 8: คำสั่ง Do-While อ.ณัฐพงศ์ พยัฆคิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 8: คำสั่ง Do-While อ.ณัฐพงศ์ พยัฆคิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 8: คำสั่ง Do-While อ.ณัฐพงศ์ พยัฆคิน

2 Do - While Statement รูปแบบ do { ชุดคำสั่ง //Loop body
เป็นคำสั่งวนรอบที่มีการตรวจสอบว่าจะกระทำซ้ำอีกหรือไม่ ภายหลัง จากการกระทำชุดคำสั่งที่กำหนด ดังนั้น ชุดคำสั่งจะถูกกระทำอย่างน้อยหนึ่งครั้งแน่ๆ จริง เท็จ นิพจน์บูลีน

3 While vs. Do-While ถามก่อนทำ (PRE –TEST loop หรือ entry-condition)
เงื่อนไขจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะกระทำชุดค่ำสั่ง (Loop body) ชุดคำสั่งอาจจะไม่ถูกกระทำเลยก็ได้ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จตั้งแต่เริ่มต้น ทำก่อนถาม (POST –TEST loop หรือ exit-condition) เงื่อนไขจะถูกตรวจ หลังจาก การกระทำชุดคำสั่ง (Loop body) ชุดคำสั่งจะถูกกระทำอย่างน้อย 1 ครั้งเสมอ

4 While vs. Do-While ถามก่อนทำ ทำก่อนถาม เท็จ จริง จริง เท็จ ชุดคำสั่ง
นิพจน์บูลีน ชุดคำสั่ง จริง จริง เท็จ นิพจน์บูลีน ชุดคำสั่ง ถามก่อนทำ ทำก่อนถาม

5 #include <iostream.h> int main(){ int x, sum = 0;
cout<<“Enter integers ( -1 to Stop ) “; cin >> x; while ( x != -1 ) { sum += x; cout <<“Enter integers ( -1 to Stop ) “; cin>>x; } cout<<“Sum = “<< sum << endl; return 0; Output Enter integers ( -1 to Stop ) 1 Enter integers ( -1 to Stop ) 2 Enter integers ( -1 to Stop ) 3 Enter integers ( -1 to Stop ) -1 Sum = 6 do { cout<<“Enter integers ( -1 to Stop ) “; cin >> x; sum += x; } while ( x != -1 ) ; sum++;

6 1+2+3+...+n = ? cout << “Enter a value for n: “; cin >> n;
sum = 0; i = 1; while ( i <= n) { sum += i; i++; } cout << “The sum of the first ” << n << “numbers is” << sum << endl; Output Enter a value for n: 10 The sum of the first 10 numbers is 55 do { sum += 1; i ++; } while ( i<= n) ;

7 Computer Programming Design


ดาวน์โหลด ppt Lab 8: คำสั่ง Do-While อ.ณัฐพงศ์ พยัฆคิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google