งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากโครงการ แนวทางการประเมินผลสมุดบันทึกผลและการประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากโครงการ แนวทางการประเมินผลสมุดบันทึกผลและการประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากโครงการ แนวทางการประเมินผลสมุดบันทึกผลและการประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา

2 ประเด็น ข่าวสารโครงการ เกณฑ์การประเมิน Log Book สำหรับปีการศึกษา 2556
แนวทางการประเมินในปีการศึกษา 2557  Online

3

4

5

6

7

8

9

10

11 LN ไหนจัดกิจกรรมอะไร กรุณานำขึ้นเว็บไซต์หรือแจ้งข่าวมาที่โครงการนะคะ

12

13 สามารถดาวน์โหลด powerpoint และ ซื้อเสื้อของโครงการได้ที่เว็บไซต์

14 เกณฑ์การประเมิน Log Book (ปีการศึกษา 2556)
ส่วนของการทดลอง การประเมินกิจกรรม (60 คะแนน = ผ่าน)

15 เกณฑ์การประเมิน Log Book (ปีการศึกษา 2556)
ส่วนของโครงงาน (20 คะแนน = ผ่าน)

16 ส่วนของโครงงาน (20 คะแนน = ผ่าน)
เกณฑ์การประเมิน Log Book (ปีการศึกษา 2556) ส่วนของโครงงาน (20 คะแนน = ผ่าน)

17 เกณฑ์การประเมิน Log Book (ปีการศึกษา 2556)
ส่วนของโครงงาน (20 คะแนน = ผ่าน) **ต้องส่งทั้งสองโครงงาน**

18 สิ่งที่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เยอรมนี ทำคือ..
สร้างเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการให้โรงเรียนเป็น แปลงเกณฑ์มาตรฐานนั้น ๆ ออกมาให้เป็นคำถามในแบบประเมิน จัด focus group กับครู (ST) ในโครงการ ทดสอบแบบประเมินใหม่กับโรงเรียนนำร่อง 150 โรง (มี 130 โรงตอบกลับมา) เชิญผู้เชี่ยวชาญ (ดร. ทีเซอร์ ผู้ประเมินโรงเรียนอนุบาลและประทับตรา “German quality seal” โดยเฉพาะ) มาประเมินแบบประเมิน

19 แนวทางการประเมินในปีการศึกษา 2557
จากเดิม โรงเรียนส่ง logbook มาที่ LN (ต้องบันทึกการทดลอง 20 ชิ้น + โครงงาน 2 ชิ้น)  LN ตรวจ  LN ส่งเรื่องมาให้ โครงการ  โครงการอนุมัติ ส่งตราให้ LN  LN จัดพิธีรับตราให้กับโรงเรียนในเครือข่าย 2 ครั้ง/ปี ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ภาระของ LN หนักเกินไป แต่ละ LN ตรวจ logbook ด้วยมาตรฐานและความยุติธรรมต่างกัน (ระหว่าง LN และระหว่างโรงเรียนใน LN) โจทย์ คือ ทำอย่างไรให้โรงเรียนส่งเรื่องขอรับการประเมินมาที่โครงการได้โดยตรง และมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

20 เกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการให้โรงเรียนเป็น แบ่งเป็น 4 มิติ
เกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการให้โรงเรียนเป็น แบ่งเป็น 4 มิติ ด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอน (concept) ของโรงเรียน: เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลในเยอรมนีมีหลาย concept เช่น มอนเตสซอรี่ / เน้นกีฬา / เน้นภาษา / วอร์ดอร์ฟ ฯลฯ เช่น ให้ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ไหม ได้ส่งครูมาอบรมกับโครงการไหม ฯลฯ ด้านคุณภาพของโครงสร้าง เช่น เด็กมีอุปกรณ์สำหรับทำการทดลองไหม โรงเรียนเตรียมห้อง / พื้นที่ ให้เด็กทำการทดลองไหม ฯลฯ ด้านกิจกรรมกับโลกภายนอก เช่น มีเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมไหม มีเชิญคนข้างนอกมาพูด / ทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ไหม มีการทำ PR หรือไม่ ฯลฯ ด้านคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้ เช่น นักเรียนเรียนรู้ / ทำการทดลอง อย่างไร ฯลฯ

21 เกณฑ์มาตรฐาน 4 มิติถูกแปลงเป็น คำถามในแบบประเมิน 75 ข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วน
คำถามสำหรับผอ. โรงเรียน เช่น เกี่ยวกับ concept ของโรงเรียน / เกี่ยวกับพื้นที่ที่โรงเรียนจัดสรรค์ให้ทดลอง ฯลฯ คำถามสำหรับครู ส่วนมากจะสะท้อนเรื่องคุณภาพของครู เช่น ไปอบรมกี่ครั้ง / ทำการทดลองกับเด็กกี่เรื่อง หมายเหตุ: เกณฑ์คือต้องมีครูมาอบรมอย่างน้อยปีละ 2 คน หากโรงเรียนขนาดเล็กมีครูทั้งหมดต่ำกว่า 5 คน สามารถส่งแค่ 1 คนได้ คำถามเกี่ยวกับโครงงาน (มีสัดส่วนความสำคัญมากที่สุด) โรงเรียนไม่ต้องส่งแฟ้มโครงงานมา แต่คำถามในแบบประเมินจะสะท้อนทุกกระบวนการเอง

22

23 ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประเมินดีอย่างไร
โรงเรียนสามารถทำเรื่องผ่านเว็บไซต์ได้ หากพิมพ์ไม่เสร็จในครั้งเดียว สามารถบันทึกและกลับมาทำวันอื่นได้ LN จะทราบสถานะทั้งหมดของโรงเรียน เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าโรงเรียนส่งตรงมาที่โครงการ LN ยังรู้เรื่องตลอด คำถามแต่ละข้อ มีระบบการให้คะแนนที่เป็นมาตรฐาน เพราะฉะนั้น โปรแกรมจะช่วยตรวจ และรวมคะแนนให้ทันที หากคะแนนต่ำกว่า 70 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อนั้นโครงการจะเอาแบบประเมินมาอ่านคำถามปลายเปิดเพิ่มเติมด้วย ระบบใหม่ทำให้การประเมินเป็นไปด้วยเหตุผล ต่างจากระบบตรวจ logbook ซึ่งใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก

24 ตัวอย่างการประเมินผลผ่านระบบ IT
สำหรับโรงเรียน log in https://zertifizierung.haus-der-kleinen-forscher.de/

25 ตัวอย่างการประเมินผลผ่านระบบ IT
ตอบคำถามในส่วนต่างๆ มีทั้งหมด 3 ส่วน สำหรับตอบคำถามเพื่อขอรับการประเมิน

26 ตัวอย่างการประเมินผลผ่านระบบ IT
คะแนนที่ได้ ในแต่ละส่วน ของทั้ง 3 ส่วน

27 ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

28 ผู้สนับสนุนโครงการ

29 ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network)


ดาวน์โหลด ppt ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากโครงการ แนวทางการประเมินผลสมุดบันทึกผลและการประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google