งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
สรุปกิจกรรมวันที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะองค์กร สสส. ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

2 ร่วมเรียนรู้ เรื่อง ความสำคัญของการจัดการความรู้ในงานเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร (อ.นิด): สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องเผชิญ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ KM เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความรู้เพื่อใช้ในการทำงาน ผลที่ได้งาน คน และองค์กร

3 เครือข่ายนำเสนอ ความก้าวหน้าของกิจกรรมถอดบทเรียนและการติดตามประเมินผลที่ได้ดำเนินการ
(อ.ป๊ะ) : มีทั้งที่ดำเนินการอดบทเรียน นำความรู้ไปถ่ายทอดให้องค์กรในพื้นที่ และบางส่วนยังไม่ได้นำไปใช้จริง

4 แนวคิดการจัดการความรู้ (อ.ปู) :
นิยาม หลักการ รูปแบบ กระบวนการ/ขั้นตอน เครื่องมือที่นำมาใช้ในการจัดการความรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM เครื่องมือ KM: การเล่าเรื่องเร้าพลัง (อ.จิ๊บ)

5 ปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มย่อย (อ.ปู) :
ปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มย่อย (อ.ปู) : วิเคราะห์ศักยภาพ/ทุนเดิมที่เกี่ยวข้องกับ KM ปัจจัยเงื่อนไขของ KM แลกเปลี่ยนข้ามกลุ่ม มีทุนเดิม ที่ทำกิจกรรม KM บางด้าน เช่น กระบวนการบ่งชี้ ค้นหาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ ในลักษณะสื่อ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัย ผู้นำ การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มีที่ปรึกษา สมาชิกของโครงการมีใจ

6 บทเรียนของ KM ในองค์กรสุขภาวะ (อ.ป๊ะ) :
ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ บทเรียน ข้อเสนอในการใช้ KM เป็นเครื่องมือในองค์กรแห่งความสุข การปรับใช้หรือทดลองใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร ถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้นำควรสนับสนุน trust คณะทำงาน กำหนดเป้าหมายของ KM และทำความเข้าใจแก่สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google