งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ROAD MAP TO SUCCESS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ROAD MAP TO SUCCESS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ROAD MAP TO SUCCESS

2 งานประกาศเข็มเกียรติคุณ ( U-SUCCESS DAY )
ประชุมเซนเตอร์ งานประกาศเข็มเกียรติคุณ ( U-SUCCESS DAY ) อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ(Books,CD,DVD) WEEKEND SEMINARS ( FAMILY WEEKEND ) success ฝึกอบรมผู้นำ(MUS,LDS,Go To TBA,Go To AEBA) งานประชุมประจำปี PARTNER PARTY (Lunch , Dinner) NPS , BTC ,Go To SBA (งานสัมมนาสมาชิกธุรกิจรายใหม่ )

3

4 การเรียนรู้คือบันไดสู่ความสำเร็จ
คุณสมบัติของการประชุมที่ดี ประกอบด้วย เนื้อหา 3I ได้แก่..... 1.Information (ข้อมูลข่าวสาร) 2.Interesting (สาระน่าสนใจ) 3.Inspiration (แรงบันดาลใจ)

5 รูปแบบของการเรียนรู้
การเรียนรู้ในธุรกิจเครือข่าย แบ่งออกเป็น4ลักษณะ ได้แก่... 1.U-understanding ( ความเข้าใจ ) 2.R-relationship ( สายสัมพันธ์ ) 3.D-development ( การพัฒนาตนเอง ) 4.M&I-motivation & inspiration ( การสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ )

6 ตัวอย่างการเรียนรู้ ( BTC )
วัตถุประสงค์ 1.สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเก่ากับสมาชิกใหม่ 2.เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันของสมาชิก 3.ให้ความรู้และประสบการณ์แก่สมาชิกซึ่งเริ่มทำธุรกิจเครือข่าย 4.เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 5.สามารถพัฒนาตนเองในด้านการพูด การแต่งกาย การกล้าแสดงออกและอื่น ๆ 6.สามารถพัฒนาตนเองในด้านการถ่ายทอดและการสื่อสารภายในและภายนอกทีมงาน 7.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักและสามัคคีระหว่าง UPLINE กับ DOWNLINE 8.เพื่อรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรวมถึงการทำงานเป็นทีม

7 Weekend Seminar(U,M&I)
SBA KBA UBA TBA EBA GBA ABA RBA NBA NPS (U) x BTC (U,R) Go To SBA MUS (U,D) Go To TBA LDS (U,D) Go To AEBA Monthly Meeting (U) Rally (M&I) o Partner Party (R) Weekend Seminar(U,M&I) X - NEED o - CONCERN U=Understanding R=Relationship D=Development M&I=Motivation and Inspiration

8 Motivation is what gets people start,
Habit is what keeps people go on.


ดาวน์โหลด ppt ROAD MAP TO SUCCESS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google