งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ ‘ทีม’ คิดสู่ดีไซน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ ‘ทีม’ คิดสู่ดีไซน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ ‘ทีม’ คิดสู่ดีไซน์
‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์’ ‘ทีม’ คิดสู่ดีไซน์

3 องค์ประกอบของทีมคิดสู่ดีไซน์
ทีมที่รวมคนจากหลายๆสายงานเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยสมาชิกที่มีทั้ง “นักธุรกิจ” + “นักดีไซน์” หลอมรวมเข้ากันด้วยองค์ประกอบ3 คือ กระบวนการ สุนทรียภาพ และ เทคโนโลยี

4 ทีมข้ามสายงานในองค์กรมีดีไซน์

5 เริ่มต้นสร้างทีม ผู้นำ รอบรู้ มีความสามารถ เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ
ทำหน้าที่เสมือนแม่เหล็กดึงดูดเพื่อนร่วมทีม มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร สวมบทกระบวนกร (Facilitator)

6

7

8 กระบวนการในทีม (Process)
กระบวนการเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ ช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญ ส่งผ่านความคิด โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นกรอบ

9

10 กระบวนการในทีม (Process)
กระบวนการสร้างแรงจูงใจ กำหนดเป้าหมายของทีม มอบหมายอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ฝึกอบรมการทำงานเป็นทีม การประเมินผลงาน รางวัลและค่าตอบแทน

11

12 สุนทรียภาพ และเทคโนโลยีในทีม (Aesthetic & Technology)
สุนทรียสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นกันเอง ใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น ยอมรับความเห็นต่าง รู้จักใช้การเปรียบเทียบ และ อุปมาอุปไมย ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และจุดประกายความคิด

13

14

15 ทีมข้ามสายงานในองค์กรมีดีไซน์

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ ‘ทีม’ คิดสู่ดีไซน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google