งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
พัฒนาระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีธรรมมาภิบาล ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดความคล่องตัว ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เป็นลักษณะ Routine -> Research -> Km โดยวิธี Digital , ระบบควบคุมประเมินผล (ตรวจสอบภายใน/เช็ค banance , ระบบรายงานเพื่อการประเมินวัดผล วางแผนการตัดสินใจ,ตรวจสอบได้ โปรงใส เพิ่มรายได้ ลด ค่าใช้จ่ายใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ Cash Account Receivables Financial Investment

2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
Fix assest ประเด็นยุทศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
พัฒนาระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีธรรมมาภิบาล แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้

4 ประเด็นยุทศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นยุทศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ การดำเนินการ ตัวชี้วัด 1.เพิ่มรายได้ มีการจัดจ้างบริษัท บลจ. ที่มีความสามาถในการลงทุนมาดูแลทรัพยสินของมหาวิทยลัย 2.ลดค่าใช้จ่าย 3. พัฒนาระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 1) ทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส เป็นธรรม สอดคคล้องกับสถานภาพ ปัจจุปัน มีการทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ อย่างสม่ำเสมอ 2) ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน มีการนำนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมาใช้ 3) พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการคลัง มีเครือข่ายสำหรับบุคลากรด้านการเงินการคลัง 4) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง มีระบบสารสนเทศที่ดี มีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจได้


ดาวน์โหลด ppt แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google