งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.3 ขั้นตอนวิธี (Algorithm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.3 ขั้นตอนวิธี (Algorithm)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.3 ขั้นตอนวิธี (Algorithm)
การเขียนขั้นตอนวิธี เป็นการเขียนเพื่ออธิบายการทำงาน มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีลำดับการทำงานที่ชัดเจน เป็นคำอธิบายเชิงบรรยาย

2 ตัวอย่างการเขียนขั้นตอนวิธี
1) การลงทะเบียนล่วงหน้า รับใบลงทะเบียนล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและรับคำชี้แจง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ ยื่นเอกสารลงทะเบียนที่ธนาคาร เพื่อชำระเงิน ยื่นเอกสารและใบเสร็จ ที่สำนักทะเบียน

3 2) การคำนวณหาพื้นที่วงกลม
รับค่ารัศมีวงกลม ตรวจสอบ ถ้ารัศมี มีค่าน้อยกว่า ศูนย์ ให้ไปที่ข้อ 5 คำนวณหา พื้นที่วงกลมจากสูตร พื้นที่วงกลม = x รัศมี x รัศมี พิมพ์ พื้นที่วงกลม จบ

4 3) นับจำนวนชื่อที่ตรงกับชื่อที่มีอยู่ในรายการ
กำหนดให้ตัวนับมีค่าเป็นศูนย์ รับชื่อที่ต้องการนับ ทำซ้ำงานต่อไปนี้ จนหมดรายการ อ่านชื่อจากรายการ ถ้าชื่อที่รับมาตรงกับชื่อในรายการ ให้เพิ่มตัวนับอีก 1 แสดงจำนวน ตัวนับ

5 การเขียนขั้นตอนวิธี การเขียนเชิงบรรยาย ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน หากผู้เขียนใช้คำอธิบายที่ไม่ชัดเจน คลุมเครือ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt 2.3 ขั้นตอนวิธี (Algorithm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google