งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้แนวทางการจัดการฟาร์มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฟาร์มของตนเองตามศักยภาพของครัวเรือน

3 เป้าหมาย เกษตรกร 16,520 ราย จังหวัดละ 217 ราย
เกษตรกร 16,520 ราย จังหวัดละ 217 ราย ยกเว้น อุบลราชธานีและนครราชสีมา จำนวน 227 ราย ขอนแก่น 225 ราย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 76 ศูนย์ ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบประมาณ 120 บาท/ราย (ค่าบริหารจัดการโครงการ)

4 วิธีการดำเนินงาน จังหวัดพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีศักยภาพสูงสุดในการขัดกระบวนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ศูนย์/จังหวัด ชี้แจงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรเกษตร ประจำแปลง ลงทะเบียนเกษตรกร ผู้สนใจ จัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 1 ครั้ง (ภายใน 30 มิ.ย. 53) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

5 หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์และการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตร การศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้ฯ และแปลงตัวอย่าง

6 ผลผลิตและผลลัพธ์ ผลผลิต : เกษตรกรได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ภาย
ในศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 16,520 ราย ผลลัพธ์ : - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ในฟาร์มของตนเอง

7 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี กลุ่มงานจัดการฟาร์ม สำนักพัฒนาเกษตรกร โทร/โทรสาร E – mail :


ดาวน์โหลด ppt โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google