งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

29 พฤษภาคม 2549 1 ความเป็นมา ตัวชี้วัดที่ 2.1 พีรพร พร้อมเทพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "29 พฤษภาคม 2549 1 ความเป็นมา ตัวชี้วัดที่ 2.1 พีรพร พร้อมเทพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริม การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 29 พฤษภาคม 2549 1 ความเป็นมา ตัวชี้วัดที่ 2.1 พีรพร พร้อมเทพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริม การเกษตร

2 29 พฤษภาคม 2549 2 ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 ประเด็นนำเสนอ ที่มา : คืออะไร มาจากไหน สำคัญ อย่างไร ความหมาย : เนื้อหาสาระ นิยาม สิ่งที่ต้องดำเนินการ : ต้องทำอะไร สิ่งที่ทำและจะทำ

3 29 พฤษภาคม 2549 3 ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 ที่มา

4 29 พฤษภาคม 2549 4 คืออะไร ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละที่ลดลงของ เกษตรกรที่ยากจนหลังจากมีขบวนการใน การเรียนรู้และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ ( ด้านส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ ) ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : ที่มา

5 29 พฤษภาคม 2549 5 มาจากไหน เป็นภารกิจที่ทำอยู่แล้ว แต่ไม่ได้เจาะจง กลุ่มเป้าหมาย “ ยากจน ” เป็นตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มภารกิจฯนำมาปรับ และกำหนดเป็น ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ ซึ่งถูกบรรจุไว้ใน คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2549 ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : ที่มา

6 29 พฤษภาคม 2549 6 สำคัญอย่างไร เกษตรกร “ ยากจน ” ได้รับประโยชน์ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด ( เป็นวาระแห่งชาติ ) อยู่ในคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกลุ่ม ภารกิจ นั่นคือมีกรมอื่นที่ได้รับผลจาก ตัวชี้วัดนี้ด้วย ( กสส. กตส.) ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : ที่มา

7 29 พฤษภาคม 2549 7 ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 ความหมาย

8 29 พฤษภาคม 2549 8 เนื้อหาสาระ เรียนรู้และมีส่วนร่วม หายจน ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : ความหมาย

9 29 พฤษภาคม 2549 9 นิยาม ชุมชน เกษตรกร ขบวนการในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา รายได้ ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : ความหมาย

10 29 พฤษภาคม 2549 10 หายจน ( ตามเงื่อนไขของตัวชี้วัดนี้ ) รายได้ มากกว่า 1,230 บาท / คน / เดือน รายได้เพิ่มขึ้น ( กรณีรายได้ยังไม่ถึง 1,230 บาท / คน / เดือน ) ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : ความหมาย

11 29 พฤษภาคม 2549 11 เป้าหมายตามตัวชี้วัด ปี 2549 เกษตรกรยากจนลดลง ร้อยละ 40 ปี 2550 เกษตรกรยากจนลดลง ร้อยละ 70 ปี 2551 เกษตรกรยากจน หมดไป ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : ความหมาย

12 29 พฤษภาคม 2549 12 ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 สิ่งที่ต้องดำเนินการ

13 29 พฤษภาคม 2549 13 ต้องทำอะไร สำรวจรายได้ ทำให้เกิดขบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : สิ่งที่ต้อง ดำเนินการ

14 29 พฤษภาคม 2549 14 กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร “ ยากจน ” หมู่บ้าน ( ชุมชน )“ ยากจน ” ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : สิ่งที่ต้อง ดำเนินการ

15 29 พฤษภาคม 2549 15 เครื่องมือ / วิธีการที่ใช้ ศูนย์ถ่ายทอดฯ จัดเวที สนับสนุนโครงการ / กิจกรรม / การ ถ่ายทอดความรู้ ประสานหน่วยงานอื่น ฯลฯ ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : สิ่งที่ต้อง ดำเนินการ

16 29 พฤษภาคม 2549 16 สิ่งที่ทำ และจะทำ มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก ตั้งคณะทำงาน จัดทำรายละเอียด / แนวทางการดำเนินงาน Clear กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่เป้าหมาย ทำความเข้าใจ ดำเนินการ ติดตามประเมินผล ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : สิ่งที่ต้อง ดำเนินการ

17 29 พฤษภาคม 2549 17 แผนภาพแสดงการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ยาก จน เรียนรู้ มีส่วน ร่วม ลด รายจ่าย เพิ่ม รายได้ ขยาย โอกาส หาย จน ทำให้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา สำรวจ รายได้ จัด เวที ประสา น สนับส นุน

18 29 พฤษภาคม 2549 18 มีคู่มือ และจะชี้แจงรายละเอียดวิธี ปฏิบัติ การสำรวจรายได้ การทำให้เกิดขบวนการเรียนรู้และมีส่วน ร่วม ความเป็นมาของตัวชี้วัดที่ 2.1 : สิ่งที่ต้อง ดำเนินการ

19 29 พฤษภาคม 2549 19 คำถาม & ข้อคิดเห็น ขอบคุณ พีรพร พร้อมเทพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 02-940-6023 02-940-6074 ภายใน 213 psdd@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt 29 พฤษภาคม 2549 1 ความเป็นมา ตัวชี้วัดที่ 2.1 พีรพร พร้อมเทพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google