งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 3 ผู้นำเสนอ นายปรีชา คงเกลี้ยง เกษตรอำเภอเมืองชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 3 ผู้นำเสนอ นายปรีชา คงเกลี้ยง เกษตรอำเภอเมืองชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 3 ผู้นำเสนอ นายปรีชา คงเกลี้ยง เกษตรอำเภอเมืองชลบุรี
กลุ่ม 3 ผู้นำเสนอ นายปรีชา คงเกลี้ยง เกษตรอำเภอเมืองชลบุรี

2 แนวทางการปฏิบัติงานพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ร่วมกัน โดยเน้นการพัฒนา/ขับเคลื่อน ศบกต. ให้มีความพร้อมการบริหารจัดการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สามารถดำเนินการในพื้นที่ด้านต่างๆ

3 ข้อมูลด้านการเกษตร แนวทางการดำเนินงาน
การบูรณาการร่วมกัน/การผ่านเข้าระบบ การใช้รหัสผ่าน 1. การสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน => กำหนดเป้าหมาย เช่น คณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในระดับตำบล หมู่บ้าน

4 ข้อมูลด้านการเกษตร 2. กำหนดชนิดข้อมูลที่ต้องการใช้ เช่น ทบ.01 , ทพศ
3. ขั้นตอนการได้มาของข้อมูล - ศบกต. / คณะทำงาน/ อปท. ระบุบุคคลดำเนินการ - กำหนดแผน - การทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

5 แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
แนวทางการดำเนินงาน 1 ให้ อบต. แจ้งแผนการทำเวทีชุมชนเหตุผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกษตรเข้าร่วมในเวทีชุมชน 2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกษตรร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาแผนฯ เหตุผล เพื่อให้แผนด้านการเกษตรได้รับการพิจารณา

6 ถ่ายทอดโดยคณะกรรมการ ศบกต.
การถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่ถ่ายทอด มิติ ถ่ายทอดโดยสร้างวิทยากร ของจุดถ่ายทอด ถ่ายทอดโดยคณะกรรมการ ศบกต.

7 การถ่ายทอดความรู้ แนวทางการดำเนินงาน 1 กรณีตามแผน ดำเนินการตามแผน

8 2 กรณีไม่อยู่ในแผนงาน/โครงการ
2.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2.2 สำรวจ/วิเคราะห์ความต้องการกลุ่ม 2.3 กำหนดแผนการถ่ายทอด - เรื่อง -ช่วงเวลา - จำนวนบุคคล - วิทยากร - สถานที่

9 2.4 เตรียมความพร้อมของศูนย์บริการฯ เพื่อการถ่ายทอดความรู้โดยพัฒนาความพร้อมของจุดถ่ายทอด, เพิ่มทักษะของวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด เช่น การอบรมวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด เหตุผล เพื่อให้ ศบกต. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่

10 การให้บริการด้านการเกษตร
แนวทางการดำเนินงาน 1 กำหนดวันให้บริการ/กำหนดจุด - กำหนดให้ ศบกต. อยู่ใน อบต. - ให้ อบต. รับ ศบกต. เข้าไปอยู่ในกลุ่มงานใด กลุ่มงานหนึ่งใน อบต. - ให้ อบต. จัดเจ้าหน้าที่ในการรับข้อมูล/ปัญหา จากเกษตรกร

11 การส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร/ราษฎร
แนวทางการดำเนินงาน 1 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม 2 แจ้งฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 3 ให้การสนับสนุนงบประมาณ เหตุผล เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพให้ช่วยเหลือตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 3 ผู้นำเสนอ นายปรีชา คงเกลี้ยง เกษตรอำเภอเมืองชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google