งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ภารกิจที่ 5 การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

2 ความสำคัญ การเข้าทำลายของศัตรูพืชที่เกิดขึ้นในแปลงปลูกของเกษตรกร ไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกปีหรือทุกครั้งที่มีการปลูกพืช นอกจากนั้นเมื่อศัตรูพืชเข้าทำลายพืชแล้วอาจจะเกิดการระบาดต่อเนื่องรุนแรงหรือไม่ก็ได้ ขึ้นกับสถานการณ์ / สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ณ ขณะนั้น

3 ดังนั้น การดำเนินการภารกิจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากตามภารกิจกำหนดให้มีการสำรวจสถานการณ์การเข้าทำลาย / การระบาดของศัตรูพืช ทำให้สามารถทราบถึงแนวโน้มการระบาด มีการเตือนภัย และหาวิธีการควบคุมการระบาด และหรือจัดเตรียมปัจจัยในการควบคุมการระบาดได้ ทันเหตุการณ์ และยังมีข้อมูลเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ ในฤดูกาลผลิตในปีต่อไปด้วย

4 ขั้นตอนการดำเนินการตามภารกิจ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 8 ขั้นตอน ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจการระบาด รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการพยากรณ์เตือนการระบาด รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช รัฐถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและให้คำแนะนำโดย อปท.ให้คำแนะนำเบื้องต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสารเคมี เครื่องมือในการป้องกันกำจัด

5 ขั้นตอนการดำเนินการตามภารกิจ ( ต่อ )
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ในการควบคุมศัตรูพืชในท้องถิ่นโดยรัฐให้คำแนะนำ ปรึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการในการควบคุมศัตรูพืช การกำกับ / ควบคุม โดยส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร และการตรวจสอบขั้นต้นโดยสำนักงานเกษตรอำเภอ การตรวจสอบมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต่อเนื่องทุก 4 ปี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส่วนกลาง

6 สรุปแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่ คัดเลือกและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
อปท. คัดเลือกและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

7 อปท. สรุปแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่ หน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการฯ
เกษตรกรแจ้งว่าพืชมีอาการ ผิดปกติ / มีศัตรูพืชเข้าทำลาย อปท. ( ผู้รับผิดชอบ ) ดำเนินการสำรวจ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอวิธีการสำรวจ การจำแนกชนิดศัตรูพืช และวิธีการป้องกันกำจัด 2. ดำเนินการสำรวจ 3. สรุปผล หน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการฯ สนง.กษอ./กษจ. ศูนย์บริหารศัตรูพืช ส่วนกลาง กรมส่งเสริม ฯ

8 อปท. สรุปแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่ หน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการฯ
เกษตรกรแจ้งว่าพืชมีอาการ ผิดปกติ / มีศัตรูพืชเข้าทำลาย อปท. ( ผู้รับผิดชอบ ) ดำเนินการสำรวจ รู้จักชนิดของศัตรูที่เข้าทำลาย ไม่รู้จักชนิดของศัตรูที่เข้าทำลาย เก็บตัวอย่างส่งศูนย์บริการ ออกสำรวจ / วินิจฉัย / ให้คำแนะนำ หน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการฯ สนง.กษอ./กษจ. ศูนย์บริหารศัตรูพืช ส่วนกลาง กรมส่งเสริม ฯ

9 อปท. สรุปแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่ หน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการฯ
เกษตรกรแจ้งว่าพืชมีอาการ ผิดปกติ / มีศัตรูพืชเข้าทำลาย อปท. ( ผู้รับผิดชอบ ) ดำเนินการสำรวจ ทราบชนิดศัตรู /สถานการณ์ การระบาด และวิธีการควบคุม ประกาศเตือนการระบาด + จัดเตรียมปัจจัยควบคุม + ให้ความช่วยเหลือ/ควบคุมการระบาด หน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการฯ สนง.กษอ./กษจ. ศูนย์บริหารศัตรูพืช ส่วนกลาง กรมส่งเสริม ฯ

10 อปท. สรุปแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่ หน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการฯ
เกษตรกรแจ้งว่าพืชมีอาการ ผิดปกติ / มีศัตรูพืชเข้าทำลาย อปท. ( ผู้รับผิดชอบ ) ดำเนินการสำรวจ ประกาศเตือนการระบาด + จัดเตรียมปัจจัยควบคุม + ให้ความช่วยเหลือ/ควบคุมการระบาด ในกรณีที่แนวโน้ม การระบาดในปีต่อไป วางแผนการควบคุมปริมาณโดยจัดให้มีแปลงสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช หน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการฯ สนง.กษอ./กษจ. ศูนย์บริหารศัตรูพืช ส่วนกลาง กรมส่งเสริม ฯ

11 อปท. สรุปแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่ หน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการฯ
เกษตรกรแจ้งว่าพืชมีอาการ ผิดปกติ / มีศัตรูพืชเข้าทำลาย อปท. ( ผู้รับผิดชอบ ) ดำเนินการสำรวจ ประกาศเตือนการระบาด + จัดเตรียมปัจจัยควบคุม + ให้ความช่วยเหลือ/ควบคุมการระบาด วางแผนการควบคุมปริมาณโดยจัดให้มีแปลงสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช กำกับ/ควบคุม /กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบความสามารถในการสำรวจศัตรูพืชของ อปท. หน่วยงานของรัฐ ศูนย์บริการฯ สนง.กษอ./กษจ. ศูนย์บริหารศัตรูพืช ส่วนกลาง กรมส่งเสริม ฯ


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google