งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบและพัฒนามาตรฐานทีม SRRT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบและพัฒนามาตรฐานทีม SRRT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบและพัฒนามาตรฐานทีม SRRT
นิคม กสิวิทย์อำนวย วท.ม ( วิทยาการระบาด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี

2 SRRT เป็นงานระบาดวิทยาในมิติที่ต้องใช้ความรวดเร็ว
ไม่ใช่งานระบาดวิทยาเดิม แต่อาจมีบางส่วนตรงกัน ทีม SRRT เป็นคนละเรื่องกับหน่วยระบาดวิทยา

3 SRRT เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ตามข้อกำหนดในกฏอนามัยระหว่างประเทศ การเฝ้าระวังและตอบสนอง ตาม IHR มี 3 ระดับ 1. ระดับชุมชนหรือสาธารณสุขมูลฐาน 2. ระดับกลาง 3. ระดับชาติ

4 บทบาทของ SRRT ระดับชุมชน. - Detect ตรวจจับเหตุการณ์
บทบาทของ SRRT ระดับชุมชน - Detect ตรวจจับเหตุการณ์ ( ป่วย ตาย ที่ผิดปกติ ) - Report รายงานข้อมูลเบื้องต้นทันที - Implement ควบคุมโรคขั้นต้นทันที ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น ได้แก่ อาการ/อาการแสดง ผลLab แหล่งโรคและความเสี่ยง จำนวนผู้ป่วย/ตาย เงื่อนไขที่ทำให้ระบาด มาตรการทางสาธารณสุขที่ดำเนินการ

5 บทบาท SRRT ระดับกลาง. - Confirm ตรวจสอบยืนยันเหตุการณ์ ที่มีการรายงาน
บทบาท SRRT ระดับกลาง - Confirm ตรวจสอบยืนยันเหตุการณ์ ที่มีการรายงาน - Support สนับสนุนหรือดำเนินมาตรการควบคุมเพิ่มเติม - Assess and report ประเมินสถานการณ์ทันที ถ้าเร่งด่วน รุนแรง ให้รายงานต่อไปยังส่วนกลาง

6 รูปแบบและมาตรฐานทีม SRRT ระดับท้องถิ่น
บทบาทหน้าที่ ภารกิจ 1.เฝ้าระวังโรคติดต่อในท้องถิ่น Detect ตรวจจับ เหตุการณ์ ( ป่วย ตาย ที่ผิดปกติ ) 2.หาข่าวและตรวจสอบข่าวการ 2. Report รายงานข้อมูล ระบาดในท้องถิ่น ทันที 3.สอบสวนโรคเบื้องต้น ควบคุมโรคขั้นต้น Implement ควบคุมโรค 5. แลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรค ขั้นต้นทันที

7 รูปแบบและมาตรฐานทีม SRRT ระดับอำเภอ
บทบาทหน้าที่ ภารกิจ 1. เฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาด 1. Detect ตรวจจับ รวดเร็ว รุนแรง เหตุการณ์ ( ป่วย ตาย ที่ผิดปกติ ) 2. ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทาง Report รายงานข้อมูล สาธารณสุข ทันที 3. สอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ควบคุมโรคขั้นต้น Implement ควบคุม โรคขั้นต้นทันที 5. แลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรค

8 งาน/กิจกรรม ก่อนเกิดโรค - สืบเสาะค้นหา - แจ้งเตือนภัย
- กำหนดพื้นที่เสี่ยง - การสร้างเครือข่าย - ประสานงาน - การซ้อมแผน - จัดทำสถานการณ์โรค/ภัยสุขภาพ

9 งาน/กิจกรรม ระหว่างเกิดโรค - ตรวจจับความผิดปกติ - ตรวจสอบข้อมูล
- รายงานแจ้งเหตุตามระบบ - สอบสวน - ร่วมกับ อปท ควบคุมโรคให้ยุติโดยเร็ว - การจัดการที่ดี - ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์

10 งาน/กิจกรรม หลังเกิดโรค - รายงานสอบสวนโรค - สรุปบทเรียน
- แลกเปลี่ยนข้อมูล - ให้ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบและพัฒนามาตรฐานทีม SRRT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google