งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตามแนวทางถ่ายโอนภารกิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตามแนวทางถ่ายโอนภารกิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตามแนวทางถ่ายโอนภารกิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1
การปฏิบัติตามแนวทางถ่ายโอนภารกิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. แนวทางการดำเนินงานระดับจังหวัด การวางแผน (1) กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งเป้าหมาย (2) กำหนดวิธีการปฏิบัติ (3) กำหนดกิจกรรมและโปรแกรม (4) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (5) พิจารณาคัดเลือกทรัพยากรที่จำเป็น

2 1. 2 การจัดองค์กร (1) มอบหมายงานแก่ นวส
1.2 การจัดองค์กร (1) มอบหมายงานแก่ นวส. ระดับจังหวัด (2) พรรณาความรับผิดชอบ (3) กำหนดภารกิจที่สำคัญและมีคู่มือการปฏิบัติงาน (4) กำหนดระบบสื่อสาร รายงานและประสานงาน (5) กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาและบริหารความขัดแย้ง

3 1. 2 การสร้างแรงจูงใจ (1) การเสนอแนะและฝึกอบรม
1.2 การสร้างแรงจูงใจ (1) การเสนอแนะและฝึกอบรม ชี้แจงในที่ประชุมเกษตรอำเภอ สัมมนาระดับจังหวัด/อำเภอ ฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับจังหวัด (2) กำหนดประเมินการติดตามนิเทศ (3) ออกคำสั่ง

4 1.4 การควบคุม (1) กำหนดมาตรฐานและมีจุดตรวจสอบ (2) มีการสุ่มตัวอย่างผลงาน

5 2 แนวทางการดำเนินงานระดับอำเภอ 2. 1 นำเข้าวาระการประชุมสำนักงาน 2
2 แนวทางการดำเนินงานระดับอำเภอ นำเข้าวาระการประชุมสำนักงาน กำหนดให้มีการประชุม/ชี้แจง อปท. ระดับอำเภอ กำหนดให้มีการมอบหมายงานระดับอำเภอ กำหนดแผนปฏิบัติงานและการรายงาน กำหนดให้ศูนย์บริการฯ เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่

6 สรุปผลการดำเนินงาน. - อปท. ทั้งหมด 127 แห่ง. - อปท
สรุปผลการดำเนินงาน - อปท. ทั้งหมด แห่ง - อปท. ภาคการเกษตร แห่ง - รับการถ่ายโอนทุกภารกิจ 120 แห่ง - ปฏิบัติแล้วทุกภารกิจ แห่ง - ปฏิบัติแล้ว 7 ภารกิจ 7 แห่ง “อำเภอวังโป่ง” (ขาดการสำรวจข้อมูลการเกษตร/การกระจายพันธ์)

7 ปัญหาอุปสรรค. ปัญหาความสามารถของ อปท
ปัญหาอุปสรรค * ปัญหาความสามารถของ อปท. ในการทำภาระกิจถ่ายโอนสู่การปฏิบัติ * ใช้ศูนย์บริการฯ เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. สำนักงานศูนย์ การสำรวจข้อมูล บริการข้อมูล 2. การบริหารงานศูนย์ กำหนดเป็นประเด็นชี้วัดในปี 2547/ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม 3. แผนพัฒนาตำบล จัดทำแผนพัฒนา

8 4. จุดสาธิต/ถ่ายทอด. - ภูมิปัญญาท้องถิ่น. - ฝึกอบรม. - การกระจายพันธ์
4. จุดสาธิต/ถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกอบรม การกระจายพันธ์ 5. การบริหารงานศูนย์ ประเมินผล/เอกสารอื่นๆ ระบบการนำเสนอข้อมูลศูนย์ ( 6 ระบบ )


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตามแนวทางถ่ายโอนภารกิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google