งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติตามคู่มือสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติตามคู่มือสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ ฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวทางการดำเนินงาน ถ่ายโอนภารกิจ การรวบรวมส่งเสริมพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2 ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติตามคู่มือสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ ฯ

3 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับรัฐในการสำรวจ รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4 1.1 จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้งบประมาณ
1.2 สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย 1.3 ออกแบบสำรวจข้อมูล(ภป.1) แบบคัดเลือก(ภป.2) และจัดพิมพ์ 1.4 สำรวจข้อมูล(แบบ ภป.1) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเดิมหรือนวัตกรรมใหม่ไม่เกิน 4 ดาวและรวบรวม

5 2. รัฐกับองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมกันศึกษา วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น

6 2. 1 จัดตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นเด่น (แบบภป
2.1 จัดตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นเด่น (แบบภป.2) และร่วมวิเคราะห์ คัดสรร 2.2 ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตร/ เจ้าของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา/นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับคัดเลือก ฯ ตามแบบภป. 2 ทำการศึกษา วิจัย เช่น ประสานงานทีมวิทยากรกระบวนการ การจัดเวทีชุมชน ฯ

7 3. รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาทดสอบภูมิปัญญาท้องถิ่น

8 3.1 นำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา/นวัตกรรมใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาพัฒนาทดสอบเชิงลึกและฝึกปฏิบัติในกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตร โดยประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเด่น และสร้างอาชีพ จุดเรียนรู้ในชุมชน 3.2 ส่งเสริมการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและทรัพย์สินทางปัญญา

9 4. รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเครือข่าย

10 4.1 สนับสนุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ประสบผลสำเร็จในเครือข่ายและจัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4.2 จัดทำเอกสารและเผยแพร่ในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติตามคู่มือสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google