งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจถ่ายโอน บริการข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ผลิต การตลาด เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจถ่ายโอน บริการข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ผลิต การตลาด เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจถ่ายโอน บริการข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ผลิต การตลาด เทคโนโลยี

2 การประชาสัมพันธ์ การสร้างให้เกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างกลุ่มคน ทำให้เกิดความสามัคคี เกิดความ ร่วมมือ เกิดความหวังและอนาคต เกิดความ เข้าใจอันดี กับหน่วยงาน ทำให้เกิดความสงบสุข ในชุมชน เป็นการเผยแพร่ข่าวสารในลักษณะ สองทิศทาง

3 รูปแบบของการระชา สัมพันธ์ -- ร-- รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ไป เผยแพร่ให้กลุ่มคนภายใน หน่วยงาน -- ส-- ส่งข่าวสารจากกลุ่มคนภายใน หน่วยงานแก่กลุ่มคนภายนอก หน่วยงาน -- แ-- แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกลุ่ม คนภายในและภายนอกหน่วยงาน -- ส-- สรุปและชี้แนะถึงความสำคัญของ ข่าวสาร

4 กลยุทธ์ 1. รัฐให้ข้อมูลความรู้ และวิชาการที่จะใช้ บริการและเผยแพร่ แก่อปท. 1.1 จัดตั้ง คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสาร ระดับตำบล 1.2 ประชุม / ชี้แจง คณะกรรมการฯ 1.3 เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการฯ 1.4. สำรวจ / วิเคราะห์ ความ ต้องการเกษตรกร / พื้นที่ 1.5 กำหนดกรอบ / ประเด็นข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจถ่ายโอนการบริการข้อมูลและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการผลิต การตลาด เทคโนโลยี

5 2. อปท. ทำข้อมูลที่ ได้รับจากรัฐไปใช้ ในการบริการ / เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ เกษตรกรทั่วไป การสนับสนุน 1. รัฐให้ข้อมูลความรู้ และวิชาการที่จะใช้ บริการและเผยแพร่ แก่อปท. 2.1 คัดเลือก ผู้สื่อข่าวเกษตร 2.2 ประชุม ผู้สื่อข่าวเกษตร 2.3 จัดหาสถานที่ / วัสดุอุปกรณ์เพื่อ เป็นศูนย์บริการฯ 2.4 จัดเจ้าหน้าที่ บริการข้อมูล ข่าวสาร 2.5 ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2.6 จัดทำ / เผยแพร่ข่าวสาร 2. อปท. นำข้อมูลที่ ได้รับจากรัฐไปใช้ ในการบริการ / เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ เกษตรกรทั่วไป 1. รัฐให้ข้อมูลความรู้ และวิชาการที่จะใช้ บริการและเผยแพร่ แก่อปท. ภารกิจถ่ายโอนการบริการข้อมูลและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการผลิต การตลาด เทคโนโลยี

6 2. อปท. ทำข้อมูลที่ ได้รับจากรัฐไปใช้ ในการบริการ / เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ เกษตรกรทั่วไป 1. รัฐให้ข้อมูลความรู้ และวิชาการที่จะใช้ บริการและเผยแพร่ แก่อปท. 3. กำกับ / ควบคุม ตรวจสอบโดยสนง. เกษตรอำเภอ 3.1 กำกับควบคุม ตรวจสอบข้อมูล / ประเด็นการ เผยแพร่ 3.2 ติดตามผลการ ดำเนินงาน ภารกิจถ่ายโอนการบริการข้อมูลและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการผลิต การตลาด เทคโนโลยี

7


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจถ่ายโอน บริการข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ผลิต การตลาด เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google