งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริหารทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป

2

3 งานการเจ้าหน้าที่ 1. น.ส. รัชนี สาแก้ว 2. น.ส.ดวงใจ ต่างใจ
1. น.ส. รัชนี สาแก้ว 2. น.ส.ดวงใจ ต่างใจ 3. นางยุพิน พรหมรินทร์ 4. นายสุรีรัตน์ ศรีสเก็ต 5. น.ส.อรุณทิพย์ คอนดี

4 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. การบริหารจัดการกำลังคนตามแผน ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ดำเดินการที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนอยู่ภายในกรอบของจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน 3. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร

5 งานการเงิน และบัญชี 1. นางพิสมัย การินไชย 5. นางยุพาพร อินบัว
1. นางพิสมัย การินไชย นางยุพาพร อินบัว 2. น.ส.มาลัย ศรีชมพู นางไพรจิตร อินบัว 3. น.ส.บังอร คุ้มเนตร นางศิราภรณ์ ประเทือง 4. นางจันทร์จิรา ถุงแก้ว นางศุทธินี อภัยกาวี

6 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายต่างๆของหน่วยงาน 2. ตรวจสอบหลักฐานก่อนดำเนินการเบิกจ่าย 3. จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามที่กำหนด 4. วิเคราะห์สถานการณ์ การเงิน การคลังของสสจ.แพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7 งานพัสดุ 1. นางพรทิดา ทิพย์วงศ์ 2. นายวทัญญู การินไชย

8 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 1.1. วางแผนและการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ เฉพาะจ้างเหมา โดยวิธี ตกลงราคา พิเศษ สอบราคา กรณีพิเศษ ประกวดราคา 1.2. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ 1.3. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์

9 1.4 เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้แก่หน่วยงานย่อย และกลุ่มงานต่างๆ
2. วางแผน และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งติดตามผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในระยะประกัน 3. ประเมินค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์(บัญชีทรัพย์สิน) 4. ตรวจสอบพัสดุประจำปี 5. งานทะเบียนยานพาหนะ 6. บริหารการใช้ยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง 7. การตรวจสอบหลักฐานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินบำรุงของสถานบริการ 8. แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน่าที่พัสดุ 9. การแต่งตั้งพนักงานขับรถสำรอง 10.งานสวัสดิการโครงการจักรยานยนต์ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

10 งานก่อสร้าง 1. นายสมปรารถ วงศ์ฉายา

11 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ กฎ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/วิธีกรณีพิเศษ/วิธีพิเศษ/วิธีสอบราคา และประกวดราคาตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณและ งบทุน

12 งานนิติการ 1. นายเชิดศักดิ์ จำรัส 2. นางศิรินุช ศรีสุวรรณ

13 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำ ตรวจสอบ นิติกรรมและสัญญาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการ 2. การดำเดินการฟ้องร้องของหน่วยงาน 3. การดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. พิจารณาการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน และร้องขอความเป็นธรรม 5. ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ และลูกจ้าง ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 6. ดำเนินการสอบสวนพิจารณาหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งตามระเบียบ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 7. การเสริมสร้างวินัยราชการ/ลูกช้าง พนักงานของรัฐ 8. การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งมอบอำนาจ 9. การดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษทุกประเภท

14 งานสารบรรณ 1. นายศักดิ์ชัย พีรพัฒนไพบูลย์ 2. นายยงยุทธ สังหาร
1. นายศักดิ์ชัย พีรพัฒนไพบูลย์ 2. นายยงยุทธ สังหาร 3. นายสุรชัย หล่ายหก

15 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับ ส่ง หนังสือราชการ 2. บริหารจัดการหนังสือราชการตามชั้นความลับ 3. จัดเก็บและค้นหาหนังสือราชการ และเอกสารราชการ 4. สำรวจและทำลายหนังสือราชการ และเอกสารราชการ 5. งานทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 6. อำนวยความสะดวกด้านการจัดประชุม/บริหารการใช้ห้องประชุม 7. บริหารการใช้เครื่องมือสื่อสาร และโสตทัศนูปกรณ์ 8 . ดูแลความสะอาดและปลอดภัยของสำนักงาน 9. งานรัฐพิธี

16 งานธุรการทั่วไป และประชาสัมพันธ์
1. นางสุภาภรณ์ กั่วตระกูล 2. นางพริ้มพร ม่วงทอง 3. นางสุจิตรา งานดี 4. นางสุนทรี ดีคำ

17 หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คิดกรองแฟ้มงานเสนอผู้บริหาร 2. รับ-ส่งเลขที่หนังสือของหน่วยงาน 3. รับ-ส่งโทรศัพท์,โทรสาร 4. รับ-ส่งวิทยุ 5. หน้าที่ของ นพ.สสจ. 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ/ลูกจ้าง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google