งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบสร้างนวัตกรรม สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบสร้างนวัตกรรม สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบสร้างนวัตกรรม สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน

2 แนวคิด วิธีการที่ครูผู้วิจัย นำมาใช้พัฒนาผู้เรียน
นวัตกรรม แนวคิด วิธีการที่ครูผู้วิจัย นำมาใช้พัฒนาผู้เรียน ปัญหาการวิจัย

3 รูปแบบของนวัตกรรม แผนการจัดกิจกรรม ชุดกิจกรรม ชุดฝึก แบบฝึก สื่อผสม
ใบความรู้-ใบงาน ฯลฯ

4 กระบวนการสร้างนวัตกรรม
1.วิเคราะห์วัตถุประสงค์การวิจัย ศึกษา-พัฒนาผู้เรียนในด้านใด คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ กระบวนการ ความรู้ ความคิด ทักษะทางกลไก

5 เทคนิคการพัฒนาจิตพิสัย การสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry teaching method)
2.ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี การเรียนการสอน เทคนิคการพัฒนาจิตพิสัย การสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry teaching method)

6 3. เลือกรูปแบบของนวัตกรรม
แผนการจัดกิจกรรม ชุดฝึก แบบฝึก ใบงาน/ใบกิจกรรม แบบฝึกในคอมพิวเตอร์

7 4. กำหนดโครงสร้างรายละเอียด
ที่ รายการ/ เนื้อหา จุดประสงค์ ย่อย ลักษณะ นวัตกรรม 1

8 ที่ รายการ/ เนื้อหา จุดประสงค์ ย่อย ลักษณะ นวัตกรรม 1
การเขียนภาพตามจินตนาการ สามารถเขียนภาพตามจินตนาการของตนเองได้ ใบกิจกรรม ฝึกเขียนภาพ ตามจินตนาการ

9 5. สร้างนวัตกรรมตามโครงสร้างที่กำหนด
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 แผนการจัดกิจกรรมที่ 3

10 6. เสนอผู้รู้/เชี่ยวชาญพิจารณา
6.1 ความถูกต้องตามแนวคิด ทฤษฏี 6.2 ความเหมาะสมกับผู้เรียน 6.3 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ

11 7. วิเคราะห์คุณภาพ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
IOC > Index of Congruence ดัชนีความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

12 การหาค่า IOC ค่า IOC = 0.5 ถือว่าใช้ได้ 1 : เห็นด้วย 0 : ไม่แน่ใจ
1 : เห็นด้วย 0 : ไม่แน่ใจ -1 : ไม่เห็นด้วย ค่า IOC = 0.5 ถือว่าใช้ได้

13 แบบสอบถามความเห็น : แผนการจัดกิจกรรม....
แผนที่ รายการ ความคิดเห็น เห็นด้วย (1) ไม่แน่ใจ (0) ไม่เห็นด้วย (-1) 1 การคูณ 2 การหาร

14 ตัวอย่าง 1 ค่า IOC = 0/3 = 0 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 = -1
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 = 0 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 = 1 รวมรายการนี้= 0 คะแนน ค่า IOC = 0/3 = 0

15 ตัวอย่าง 2. ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 = 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 = -1
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 = 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 = -1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 = 1 รวมรายการนี้= 1 คะแนน ค่า IOC = 1/3 = 0.33

16 ตัวอย่าง 3. ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 = 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 = 0
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 = 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 = 0 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 = 1 รวมรายการนี้= 2 คะแนน ค่า IOC = 2/3 = 0.67

17 8. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 9. จัดทำฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบสร้างนวัตกรรม สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google