งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยในชั้นเรียน ครูบรรจุใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยในชั้นเรียน ครูบรรจุใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยในชั้นเรียน ครูบรรจุใหม่
การวิจัยในชั้นเรียน ครูบรรจุใหม่ วิทยากร ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.เขต ๔๒

2 พลเมือง โรงเรียน ชั้นเรียน คุณภาพการศึกษาของประเทศ หาดูได้จาก
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน หาดูได้ที่ โรงเรียน คุณภาพการศึกษาของชั้นเรียน หาดูได้ใน ชั้นเรียน คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ตรวจสอบดูได้ที่ ตัวผู้เรียน

3 คุณภาพการศึกษา อยู่ที่
ตัวผู้เรียน ชั้นเรียน โรงเรียน พลเมือง

4 มโนทัศน์ของการจัดการเรียนการสอน
เดิม มโนทัศน์ ใหม่ การจัดการเรียนการสอน/กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน/กระบวนการเรียนรู้ การวิจัย การวิจัย ครูนักวิจัย ครู นักวิจัย

5 การวิจัย เชื่อถือได้ ความหมายของการวิจัย กระบวนการ ผลการวิจัย
ค้นหาข้อเท็จจริง หาคำตอบ หาองค์ความรู้ใหม่ สร้าง/พัฒนานวัตกรรม ข้อเท็จจริง คำตอบ องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ได้ เชื่อถือได้ วิธีการที่เป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน

6 องค์ประกอบเชิงระบบของความหมายของการวิจัย
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ ปัญหาวิจัย กระบวนการ ศึกษาค้นคว้า ผลการวิจัย คำตอบ ข้อเท็จจริง ข้อความรู้ ความรู้ใหม่ สิ่งที่ไม่รู้ สิ่งที่เป็นข้อสงสัย สิ่งที่ต้องการค้นหาคำตอบ คำตอบ ข้อเท็จจริง ข้อความรู้ วิธีการที่เป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน เชื่อถือได้

7 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนการที่ครูศึกษา /ค้นคว้า ด้วยวงจร การทำงาน แบบ POAR มุ่งให้มี /ทราบผล ข้อเท็จจริง /คำตอบ สภาการณ์ /เหตุการณ์ ผลการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา นวัตกรรม ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ข้อเท็จจริง /คำตอบ สภาการณ์ / เหตุการณ์ วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ Plan Reflect Action Observe วิธีการที่เป็นระบบแบบแผน และเชื่อถือได้

8 พบปัญหาการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการวิจัย วางแผนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวิจัย วางแผนการสอน การวางแผนการวิจัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบปัญหาการเรียนรู้ ปฏิบัติการแก้ไข พัฒนา ประเมินผลการเรียนรู้ สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สะท้อนความคิด ความรู้สึกต่อผลการวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา เขียนรายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัย

9 ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน การสรุปผลและรายงานผลการวิจัย
การดำเนินการของครูผู้สอน ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 การเลือกนวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 การใช้นวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ขั้นที่ 5 การสรุปผลและรายงานผลการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยในชั้นเรียน ครูบรรจุใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google