งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Putting Knowledge in the Flow of Work

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Putting Knowledge in the Flow of Work"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Putting Knowledge in the Flow of Work
College of Arts Media and Technology Assignment 1 Putting Knowledge in the Flow of Work

2 College of Arts Media and Technology
Summary 17 ปี ที่ผ่านมา APQC ได้ศึกษาแง่มุมของการจัดการความรู้ (KM) ทุกจากการออกแบบกลยุทธ์เพื่อวิธีที่ดีที่สุดที่จะกระตุ้นให้พนักงานที่จะแบ่งปันความรู้ ที่จะนำการจัดการความรู้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงาน ซึ่งในปี 2012 APQC ได้ศึกษา Putting Knowledge in flow of work ซึ่งได้ 5 ต้นแบบปฏิบัติขององค์กร ได้แก่ AWA, MWH Global, Nalco, NASA, and Tata Chemicals

3 College of Arts Media and Technology
Summary จากการศึกษา APQC ครั้งนี้ พบว่า มี 16 กระบวนการที่สามารถสร้างการจัดการความรู้ให้อยู่ในกระบวนการทำงาน ที่ประสบความสำเร็จและแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1.จัด KM ให้อยู่ในกลยุทธ์ทางธุรกิจ, 2.การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสร้างวัฒนธรรมความรู้ร่วมกัน 3.ทำให้ง่ายสำหรับพนักงานเพื่อร่วมแบ่งปันและเข้าถึงความรู้ 4.สามารถวัดผล KM ของทุกกระบวนการทำงาน

4 Summary ซึ่งในทุกกระบวนการนั้นได้มีรูปแบบในการจูงใจดังต่อไปนี้
College of Arts Media and Technology Summary ซึ่งในทุกกระบวนการนั้นได้มีรูปแบบในการจูงใจดังต่อไปนี้ 1.แนวโน้มการขยายตัวในอนาคต 2.มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่ม 3.ความจำเป็นในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์ 4. การผลักดันสำหรับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานให้สอดคล้องกันและเครื่องมือ 5. ความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหรือเพิ่มคุณภาพ 6.ให้วัฒนธรรมเน้นทางด้านนวัตกรรมและ / หรือมีการปรับปรุงในกระบวนการ

5 College of Arts Media and Technology
วิสัยทัศน์ : ร่วมสร้างและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความสุขของชุมชน พันธกิจ : 1. ร่วมสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ของชุมชน 2. ประสานเพื่อพัฒนา และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เหมาะสมสู่ชุมชน 3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ 4. เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 5. สะท้อนการใช้องค์ความรู้และบอกปัญหาที่จะนำเข้าสู่การแก้ไขเชิงวิชาการ ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส

6 College of Arts Media and Technology
การนำองค์ความรู้ให้อยู่ในกระบวนการทำงานนั้น วิธีที่ดีที่สุด คือ การสร้างแรงจูงใจลูกจ้าง สำหรับการประสานงานและกระตุ้นในการแบ่งปันความรู้ทุกกระบวนการทำงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt Putting Knowledge in the Flow of Work

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google