งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Learning Organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Learning Organization"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Learning Organization
shared vision knowledge technology people organization Learning Organization

2 people ประกอบด้วย 1. บุคลากร 2. ผู้บริหาร/ผู้นำ
1. บุคลากร ผู้บริหาร/ผู้นำ 3. ผู้รับบริการ/ลูกค้า คู่ค้า 5. พันธมิตร/หุ้นส่วน ชุมชน

3 knowledge ประกอบด้วย - การแสวงหาความรู้ - การสร้างความรู้
- การจัดเก็บความรู้ - การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์

4 organization ประกอบด้วย 1. สมาชิก 2. วัฒนธรรมองค์การ
1. สมาชิก วัฒนธรรมองค์การ 3. กลยุทธ์ โครงสร้าง 5. วิสัยทัศน์

5 technology 1. เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นรวมถึงสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ 2. เทคโนโลยีการทำงานร่วมกัน (Collaboration Technology) ช่วยให้ประสานการทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอุปสรรคในเรืองระยะทาง 3. เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage technology) ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่างๆ

6 shared vision วิสัยทัศน์ร่วม
เป็นการวางแผนภาพในอนาคต ซึ่งสมาชิกในองค์กรได้ร่วมกัน กำหนด เป็นการมองการณ์ไกลซึ่งเป็นการมองโลกที่เปลี่ยนแปลงให้เห็นจริง เห็นชัดได้ล่วงหน้าแล้วนำมาใช้สำหรับ การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องเข้ากันได้ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ shared vision

7 นางสาวเพ็ญลักษณ์ ทิมโม
นางสาวเพ็ญลักษณ์ ทิมโม ห้อง 542


ดาวน์โหลด ppt Learning Organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google