งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปัญหาอุปสรรค โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย สำนักงานก่อสร้าง 3

2 ประเด็นสำหรับการนำเสนอ
1. ลักษณะโครงการ 2. สภาพปัญหา 3. การแก้ไขปัญหา 4. แนวทางการดำเนินการต่อไป 2

3 1. ลักษณะโครงการ 3 พื้นที่ชลประทานของ พพ.เดิม 39,317 ไร่
พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.บ้านตับเต่า 6,015 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.บ้านหนองบึง 12,602 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.บ้านนาบัว 4,618 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.ห้วยแคน 2,500 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.บ้านนาขาม 2,700 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.บ้านนาคู่ 25,248 ไร่ พื้นที่ชลประทานของ พพ.เดิม 39,317 ไร่ (ก่อสร้างเสร็จแล้ว) พื้นที่ชลประทานของ กรมฯ 125,683 ไร่ พื้นที่ชลประทานบริเวณ ปตร.น้ำก่ำตอนล่าง 72,00 ไร่ 3

4 2. ปัญหาราษฎรคัดค้านไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ก่อสร้าง
2. สภาพปัญหา 1. ปัญหาที่ดิน 2. ปัญหาราษฎรคัดค้านไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ก่อสร้าง 3. ปัญหาสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง 4. ปัญหางบประมาณในการก่อสร้าง

5 ราษฎรไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ ราคาค่าชดเชยที่ดินไม่เป็นธรรม
1. ปัญหาที่ดิน ราษฎรไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ ราคาค่าชดเชยที่ดินไม่เป็นธรรม การปลูกพืชเพื่อหวังค่าทดแทน Company Logo

6 2. ปัญหาราษฎรคัดค้านไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ก่อสร้าง
ราษฎรไม่ได้รับประโยชน์ในการก่อสร้าง ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจ

7 3. ปัญหาสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง
มีการขยายตัวของชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่ Company Logo

8 4. ปัญหางบประมาณในการก่อสร้าง
ไม่ได้รับงบประมาณตามแผนงาน

9 จัดประชุมชี้แจงราษฎร
3. การแก้ไขปัญหา จัดประชุมชี้แจงราษฎร 6 5

10 จัดประชุมชี้แจงราษฎร
3. การแก้ไขปัญหา จัดประชุมชี้แจงราษฎร

11 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ แก้ไขปัญหา
4. แนวทางการดำเนินการต่อไป ประชุมชี้แจงราษฎร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ แก้ไขปัญหา - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ

12 ขอขอบคุณ สำนักงานก่อสร้าง 3


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google