งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

2 นโยบายของ สพฐ. ภายในปี พ.ศ.2556 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพฐ ต้องน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา มี 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ

3 สพฐ. แบ่งโรงเรียนเป็น 4 ระดับ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สถานศึกษาต้นแบบ สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาทั่วไป

4 ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ 7 รอบ พรรษา สถานศึกษา 9,999 แห่ง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละโดยประมาณ 35 ของโรงเรียนในสังกัด (สังกัด สพป.กจ.1 โดยประมาณ 52 โรงเรียน)

5 ปี พ.ศ 1. สถานศึกษาต้นแบบ พัฒนาตนเองจนผ่านการประเมินจาก สพฐ. เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา อย่างน้อยเขตการศึกษาละ 1 แห่ง 2. พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็น สถานศึกษาต้นแบบ 3. พัฒนาสถานศึกษาทั่วไปให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง จนครบทุกโรง ในสังกัด

6 นโยบายของ สพป.กจ.1 1. ปี พ.ศ.2554 โรงเรียนในสังกัดอย่างน้อย 52 โรง
1. ปี พ.ศ.2554 โรงเรียนในสังกัดอย่างน้อย 52 โรง (ร้อยละ 35) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

7 2. ปี พ.ศ.2554 สถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาที่ได้รับป้ายสถานศึกษา
พอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ - โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม - โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ - โรงเรียนบ้านหนองสามพราน - โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินจาก สพฐ. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

8 สถานศึกษาทั่วไปที่เหลืออีก 96 โรงเรียน (ร้อยละ 65)
3. ปี พ.ศ สถานศึกษาต้นแบบช่วยพัฒนา สถานศึกษาทั่วไปที่เหลืออีก 96 โรงเรียน (ร้อยละ 65) ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google