งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อ : การอธิษฐานที่เกิดผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อ : การอธิษฐานที่เกิดผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อ : การอธิษฐานที่เกิดผล

2 ยากอบ 5 :17 ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ ที่มีสภาพเหมือน กับเราทั้งหลาย และได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีหกเดือน

3 คำอธิษฐานของเอลียาห์ที่ทรงพลัง
-เป็นคำอธิษฐานของคนชอบธรรม (ยก 5:16 ) -เป็นคำอธิษฐานของมนุษย์เหมือนกับเรา (ยก 5:17) -เป็นคำอธิษฐานโดยความเชื่ออย่างร้อนรน ( ยากอบ 5:17,1 พงศ์กษัตริย์ 18:42-45 )

4 -เป็นคำอธิษฐานที่เกิดผลมาก
( ยากอบ 5:16-17, 1 พงศ์กษัตริย์ 18:45 ) ความเชื่อ และการอธิษฐานอย่างไม่ลดละของเอลียาห์เป็นแบบอย่าง และคำหนุนใจแก่ประชากรของพระเจ้า

5 การอธิษฐานอย่างร้อนรนเกี่ยวข้องกับ 3 สิ่ง
อธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ยอมรับว่าเราไม่มีความสามารถที่จะทำ สิ่งนั้น ๆ ด้วยความอดทนไม่ยอมแพ้

6 การอธิษฐาน คือ การสื่อสารของผู้เชื่อกับพระเจ้า
การกราบทูลพระเจ้า ( สดุดี 17 : 6) การออกพระนามพระยาเวห์ ( ปฐมกาล 4 : 26 ) การร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ( สดุดี 3 : 4 ) การแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า (อิสยาห์ 55 :6 ) การยกจิตวิญญาณขึ้นต่อพระเจ้า (สดุดี 25 :1) การเข้าใกล้บัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความมั่นใจ (ฮีบรู 4:16 ) การเข้าใกล้พระเจ้า (ฮีบรู 10 :22 )

7 เหตุผลในการอธิษฐาน 1. พระเจ้าทรงบัญชาให้ผู้เชื่ออธิษฐาน 2. รับพระพร และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ทำให้พระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริง 3. ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จผล

8 พระเยซูสัญญาว่าสาวกจะได้ รับพระวิญญาณ
พระเยซูสัญญาว่าสาวกจะได้ รับพระวิญญาณ แต่พวกเขาต้องทูลขอ แสวงหา และเคาะประตู ของพระบิดาในสวรรค์ ( ลูกา 11:5-13 ) พวกสาวกอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนในห้องชั้นบน (กิจการ 1:14 ) จนกระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถูกเทลงมาในวันเพนเทคอสต์ ( กิจการ 2:1-4 )

9 สิ่งที่จำเป็นต่อการอธิษฐานที่เกิดผล
มีความเชื่อที่จริงใจและจริงแท้ ต้องอธิษฐานในพระนามพระเยซู อธิษฐานตามพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระเจ้า ผู้เชื่อต้องอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า บากบั่นอธิษฐานอย่างไม่ลดละ

10 พระประสงค์ของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร?
1 ยอห์น 5:14 และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา

11 พระคัมภีร์กล่าวถึงพระประสงค์ ของพระเจ้าใน 3 ลักษณะ
1. เป็นสำนวนที่ใช้กล่าวถึง “บทบัญญัติของพระองค์” 2. เป็นความปรารถนาของพระองค์ 3. สิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตหรือทรงยินยอม ให้เกิดขึ้น

12 องค์ประกอบที่ทำให้การอธิษฐานเกิดผล
เราต้องสรรเสริญและเคารพบูชาพระเจ้าอย่างแท้จริง ( สดุดี 150, กิจการ 2:47,โรม 15:11 ) 2. การขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ ( สดุดี100:4, มัทธิว 11:25-26, ฟิลิปปี 4:6 ) 3. การสารภาพความผิดบาปที่เรารู้ด้วยความจริงใจ ( ยากอบ 5:15-16 )

13 4. ทูลขอสิ่งที่เป็นความจำเป็นของเรา ( ยากอบ 4:2-3 , สดุดี 22:7-11 , มัทธิว 7:7-11, ฟิลิปปี 4:6 ) 5. อธิษฐานเพื่อคนอื่นด้วยใจร้อนรน ( กันดารวิถี 14 :13-19, สดุดี 122: 6-9, ลูกา 22:31-32, 23: 3-4 )

14 ควรอธิษฐานอย่างไร? อธิษฐานอย่างเงียบสงบ หรือด้วยเสียงดัง ( 1ซามูเอล 1:13, เนหะมีย์ 9:4, เอเสเคียล 11 :13 ) ใช้คำพูดของเราเอง หรือใช้พระวจนะ อธิษฐานด้วยความคิด หรือในวิญญาณ ( ด้วยภาษาแปลก ๆ ) 1 โครินธ์ 14:14-18 4. ด้วยการคร่ำครวญ (ไม่ใช้ถ้อยคำของมนุษย์ ) (โรม 8:26 )

15 5. ด้วยการร้องเพลงถวายแต่พระเจ้า ( สดุดี 92:1-2, เอเฟซัส 5:19-20, โคโลสี 3:16 ) **พระเยซูทรงเน้นความจริงใจของเรา คำอธิษฐาน ของเรา ไม่ได้รับคำตอบเพราะคำพูดที่ไร้สาระของเรา (มัทธิว 6:7 )

16 ในการอธิษฐานควรมีท่าทางอย่างไร
ในการอธิษฐานควรมีท่าทางอย่างไร ? ( จึงจะเหมาะสม ) พระคัมภีร์บันทึกเกี่ยวกับการอธิษฐาน ยืน ( 1พงศ์กษัตริย์ 8:22, เนหะมีย์ 9:4-5 ) นั่ง ( 1 พงศาวดาร 17:16, ลูกา 10:13 ) คุกเข่า ( เอสรา 9:5, ดาเนียล 6:10, กิจการ 20:36 ) นอนบนเตียง ( สดุดี 63:6 )

17 5. หมอบลงกับพื้น ( อพยพ 34:8 , สดุดี 95:6 ) 6
5. หมอบลงกับพื้น ( อพยพ 34:8 , สดุดี 95:6 ) 6. นอนราบกับพื้น ( 2ซามูเอล 12:16, มัทธิว 26:39 ) 7. ชูมือขึ้นสู่สวรรค์เบื้องบน ( สดุดี 28:2, อิสยาห์ 1:15, 1 ทิโมธี 2:8 )

18 ตัวอย่างของการอธิษฐานที่เกิดผล
โมเสสมีคำอธิษฐานวิงวอนหลายครั้ง ที่พระเจ้าทรงตอบ แซมสันผู้กลับใจใหม่ได้อธิษฐานทูลขอ ให้ชาวฟีลิสเตียพ่ายแพ้ ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์มีคำอธิษฐานอันทรง พลัง อย่างน้อย สี่เรื่อง

19 ตัวอย่างของการอธิษฐานที่เกิดผล
4. กษัตริย์เฮเซคียาห์อธิษฐานขอพระเจ้าทรงยืดเวลา ของชีวิตให้เขา 5. ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า ช่วยกู้จากปากสิงโต 6. คริสเตียนอธิษฐานเพื่อให้เปโตรได้รับการปล่อย ตัวออกจากคุก

20 อุปสรรคของการอธิษฐาน
สดุดี 66 :18"ถ้าข้าพเจ้า คงไม่ทรงสดับ" 1. การเห็นแก่ตัว (ยากอบ 4 :3 ) ๒. รูปเคารพ (อสค 14 : 3 ) ๓. การไม่ให้อภัย (มาระโก 11:25 ) ๔. บาปที่ไม่สารภาพ (สดด 66 :18 ) ๕. ไม่มีความเชื่อ (ยากอบ 1 : 5-8 ) การอธิษฐานสามารถเปลี่ยนโลก แต่ต้องเป็นคำอธิษฐาน ที่ไม่มีอุปสรรค พระเจ้าจึงจะได้ยิน


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อ : การอธิษฐานที่เกิดผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google