งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flag Ship 101,976,000 บาท 4 โครงการ เทียบเท่า ผลผลิตนอกเหนือจาก ผลผลิต ปวช./ ปวส./ ระยะ สั้น วิจัยองค์ความรู้ / วิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  Proj ความร่วมมือเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flag Ship 101,976,000 บาท 4 โครงการ เทียบเท่า ผลผลิตนอกเหนือจาก ผลผลิต ปวช./ ปวส./ ระยะ สั้น วิจัยองค์ความรู้ / วิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  Proj ความร่วมมือเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flag Ship 101,976,000 บาท 4 โครงการ เทียบเท่า ผลผลิตนอกเหนือจาก ผลผลิต ปวช./ ปวส./ ระยะ สั้น วิจัยองค์ความรู้ / วิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  Proj ความร่วมมือเพื่อ ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านอาชีวศึกษา 14.1 ล้านบาท  Proj ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 6.12 ล้านบาท  Proj จัดองค์ความรู้ใน การสร้างผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตต่อ ยอดสินค้าและบริการ 41.756 ล้านบาท  Proj คาราวานแก้จน ถนนอาชีพ 40 ล้านบาท ศูนย์ส่งเสริม ภาค ประสานงาน สรุปผลงาน จาก อศจ. เสนอ สอศ. ทั้ง 4 กิจกรรม

2  Proj จัดการองค์ความรู้ในการสร้าง ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่า การผลิตต่อยอดและบริการ กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาปีสุดท้าย ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน สถานศึกษา 12 คน (404 แห่ง *12 คน )  Proj คาราวานแก้จน ถนนอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนได้ฝึกอาชีพ : ประชาชนได้รับบริการจาก กิจกรรมอาชีวะร่วมด้วย ช่วยประชาชน ( เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลวัน สงกรานต์ )

3  Proj จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กลุ่มเป้าหมาย : สถานศึกษาละ 10 คน  Proj ความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการ 2 แห่ง ต่อสถานศึกษา (402 แห่ง * 2 คน ) นักเรียน นักศึกษา และผู้ทำงาน ในสถานประกอบการ 5 คน (402 แห่ง *5 คน )

4  จัดถนนอาชีพอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ทุกจังหวัด  สำรวจ วิเคราะห์ความต้องการ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนา อาชีพให้แก่ประชาชน อศจ.ละไม่น้อยกว่า 650 คนต่อปี หรือรวมไม่น้อยกว่า 50,050 คน  จัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยประชาชนใน 77 อศจ. ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ผู้รับบริการ อศจ.ละไม่น้อยกว่า 200 คน  การจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรระหว่างการปฏิบัติงาน

5  สำรวจ และจัดทำ Profile ผู้ประกอบการในแต่ละประเภท  ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการ และความพร้อมของ สถานศึกษาการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละสาขา  จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาละไม่น้อยกว่า 12 คน หรือเฉลี่ยในภาพรวม อศจ.  สร้างเครือข่ายและจัดการความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจ ชุมชน ผู้ประกอบการ SME ศิษย์เก่า และนักศึกษาปีสุดท้าย

6  พัฒนาองค์ความรู้และสร้างทักษะให้นักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ไม่ต่ำกว่าสถานศึกษาละ 10 คน  จัดให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในระดับจังหวัด  บูรณาการสร้างผู้ประกอบการใหม่กับการเรียนการสอน และความต้องการของตลาดแรงงาน  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาอย่างน้อย สถานศึกษาละ1 ธุรกิจ

7  สำรวจความต้องการกำลังคนระดับท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค  สร้างความเข้าใจ ความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมคน เพื่อผลิตกำลังคนร่วมกันให้ตรงตามความต้องการ  จัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระดับสถานศึกษา อศจ.  จัดทำคู่มือความร่วมมือระดับสถานศึกษา  สร้างความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาเข้าสู่อาชีพใหม่  สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำรายงานกิจกรรมความร่วมมือฯ รายสถานประกอบการไปยัง อศจ. และอศจ.จัดทำรายงานสรุปใน ภาพรวมจังหวัดเสนอสอศ.  สถานศึกษาละไม่น้อยกว่า 5 แห่ง หรือเฉลี่ยในภาพรวม อศจ.

8 อศจ. เป้าหมาย ( คน ) งบประมาณ ( บาท ) แผ น ผลแผนผล เชียงใหม่915837 499,40 0 246,6 41 เชียงราย600676 249,70 0 น่าน 11, 031 14, 092 219,70 0 205,0 88


ดาวน์โหลด ppt Flag Ship 101,976,000 บาท 4 โครงการ เทียบเท่า ผลผลิตนอกเหนือจาก ผลผลิต ปวช./ ปวส./ ระยะ สั้น วิจัยองค์ความรู้ / วิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  Proj ความร่วมมือเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google