งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย กลุ่มลูกพระนารายณ์ สถานการณ์ปัญหา ยาเสพติด จังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย กลุ่มลูกพระนารายณ์ สถานการณ์ปัญหา ยาเสพติด จังหวัดลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย กลุ่มลูกพระนารายณ์ สถานการณ์ปัญหา ยาเสพติด จังหวัดลพบุรี

2 ยังเป็นพื้นที่ค้าและพื้นที่แพร่ระบาด เนื่องจาก 1. มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3,239 แห่ง ลูกจ้าง 60,414 คน 2. มีแรงงานนอกพื้นที่จำนวนมาก 3. มีสถานบันเทิง บ้านเช่า หอพัก ร้านเกมส์ มาก 4. มีเขตติดต่อกับจังหวัดที่เป็นทางผ่านยา เสพติดจากภาคเหนือเข้าสู่ กทม. และปริมณฑล เช่น จังหวัด เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 5. มีเขตติดต่อกับพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยา เสพติด เช่น จังหวัด นครราชสีมา เป็นต้น ยังเป็นพื้นที่ค้าและพื้นที่แพร่ระบาด เนื่องจาก 1. มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3,239 แห่ง ลูกจ้าง 60,414 คน 2. มีแรงงานนอกพื้นที่จำนวนมาก 3. มีสถานบันเทิง บ้านเช่า หอพัก ร้านเกมส์ มาก 4. มีเขตติดต่อกับจังหวัดที่เป็นทางผ่านยา เสพติดจากภาคเหนือเข้าสู่ กทม. และปริมณฑล เช่น จังหวัด เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 5. มีเขตติดต่อกับพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยา เสพติด เช่น จังหวัด นครราชสีมา เป็นต้น สถานการณ์การเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด จังหวัดลพบุรี ด้านพื้นที่

3 จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการบำบัดรักษา พบว่า 1. กลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มกระทำผิดเกี่ยวกับยา เสพติดนั้น ได้แก่  ผู้พ้นโทษ / ผู้ที่ได้รับการประกัน ตัวชั่วคราว  ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษา  ผู้ว่างงานและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 2. กลุ่มการค้ายาเสพติดยังสามารถเชื่อมโยง เครือข่ายการค้าบริเวณแนวชายแดนได้แก่ กลุ่ม การค้าทางภาคเหนือมีการลักลอบนำเข้าจากบริเวณ แนวชายแดนไทย - พม่า เช่น ในพื้นที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย อ. พบพระ จ. ตาก เป็นต้น 3. มีผู้เสพเข้ารับการบำบัดเพิ่มมากขึ้น เป็น กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป ช่วงอายุ 19-25 ปี จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการบำบัดรักษา พบว่า 1. กลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มกระทำผิดเกี่ยวกับยา เสพติดนั้น ได้แก่  ผู้พ้นโทษ / ผู้ที่ได้รับการประกัน ตัวชั่วคราว  ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษา  ผู้ว่างงานและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 2. กลุ่มการค้ายาเสพติดยังสามารถเชื่อมโยง เครือข่ายการค้าบริเวณแนวชายแดนได้แก่ กลุ่ม การค้าทางภาคเหนือมีการลักลอบนำเข้าจากบริเวณ แนวชายแดนไทย - พม่า เช่น ในพื้นที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย อ. พบพระ จ. ตาก เป็นต้น 3. มีผู้เสพเข้ารับการบำบัดเพิ่มมากขึ้น เป็น กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป ช่วงอายุ 19-25 ปี ด้านบุคคล

4 1. ยาบ้า 93 % 2. กัญชา 3 % 3. สารระเหย 3 % 4. ยาไอซ์ ด้านตัวยา มีแนวโน้มมากขึ้นในเขต อำเภอเมือง ชนิดสารเสพติด ยาบ้า ( เม็ด ) กัญชา ( ห่อ ) ยาไอซ์ ( กรัม ) สารระเหย ( กระป๋อง ) ราคา 2 50-35040-200 3 50035-65 สารเสพติดที่พบจากการจับกุม และการบำบัด

5 การเฝ้าระวังยาเสพติด จังหวัดลพบุรี 1. พื้นที่เฝ้าระวังยาเสพติด ( ด้านการค้าและแพร่ ระบาด ) ได้แก่ อำเภอเมือง โคกสำโรง ท่าวุ้ง ชัยบาดาล และพัฒนานิคม 2. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด ส่วน ใหญ่เป็นกลุ่มที่เข้าบำบัด ยาบ้า และเป็นกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป ช่วงอายุ 19-25 ปี 3. กลุ่มผู้เสพ ซึ่งมักเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 4. สถานบริการ / สถานบันเทิง และ ปั๊มน้ำมัน ซึ่งมัก ใช้เป็นสถานที่นัดหมาย ในการรับส่ง - ซื้อขาย และการเสพ 5. บ้านอยู่อาศัยและที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ส่วน ใหญ่มักใช้เป็นสถานที่ซุก ซ่อนยาเสพติดเพื่อจำหน่ายและมั่วสุมเพื่อเสพ เป้าหมาย

6 แนวทางป้องกันและแก้ไข 1. การป้องกัน โดยการเร่งรัดการจัดระเบียบ สังคม - สถานบันเทิง สถานประกอบการ สถาน บริการ หอพัก บ้านเช่า ฯลฯ 2. การปราบปราม โดยการ - ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ปิดล้อมตรวจค้น 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - พื้นที่เสี่ยง พื้นที่รอยต่อ 4. การนำผู้เสพเข้าบำบัด โดยชุมชน / ท้องถิ่นมี ส่วนร่วม - ให้กำลังใจผู้เสพและครอบครัว - ให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัด


ดาวน์โหลด ppt โดย กลุ่มลูกพระนารายณ์ สถานการณ์ปัญหา ยาเสพติด จังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google