งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ Promotion with hospital โครงการ Promotion with hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ Promotion with hospital โครงการ Promotion with hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ Promotion with hospital โครงการ Promotion with hospital

2 Credit Card Division วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสดงถึงความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือบัตร 2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคาร กับ โรงพยาบาล 3. เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจให้แก่โรงพยาบาลผ่านบัตร เครดิตธนาคารกรุงเทพ 4. เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ ธนาคาร โรงพยาบาล และ ลูกค้าผู้ถือบัตร 5. เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลให้แพร่หลายเป็นที่รู้จัก 6. เพื่อลดต้นทุนของโรงพยาบาลในการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์

3 Credit Card Division SexAge Credit Card base profile Marital Status

4 Credit Card Division Credit Card base spending behavior

5 Credit Card Division Promotion with hospital 2012 แคมเปญระยะเว ลา เป้าหมาย แคมเปญที่ 1 Hospital Pack ส่วนลดค่า รักษาพยาบาลผูกติดบัตร ม. ค.- ธ. ค.55 150 แห่ง แคมเปญที่ 2 Discount 50% Checkup Program เม. ย.- มิ. ย.55 40 แห่ง แคมเปญที่ 3 Delivery Package ( โปรแกรมคลอดเหมา จ่าย ) ก. ค.- ธ. ค.55 20 แห่ง แคมเปญที่ 4 Buy 1 Get 1 ต. ค.- ธ. ค.55 40 แห่ง

6 Credit Card Division แคมเปญที่ 1: ชื่อแคมเปญ : Hospital Pack ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผูกติด บัตร ระยะเวลา : มกราคม – ธันวาคม 2555 (1 ปี ) เป้าหมาย : โรงพยาบาล 150 แห่ง ครอบคลุม 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ลักษณะแคมเปญ โรงพยาบาล : มอบสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล อาทิเช่น - ส่วนลด 5 - 20% ค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยใน - ส่วนลด 5% - 15 % ค่าทันตกรรม - ส่วนลดพิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีและโปรแกรม ตรวจเฉพาะทาง - ส่วนลดพิเศษ การทำ Lasik, Skin Care และ อื่นๆ ธนาคาร : รวบรวมส่วนลดค่ารักษาพยาบาล และสิทธิ พิเศษอื่นๆ และ สื่อถึงผู้ถือบัตร เครดิตและบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพเพ ผ่าน ช่องทางสื่อต่างๆที่ธนาคารเป็น ผู้ดำเนินการจัดทำ

7 Credit Card Division แคมเปญที่ 1: Communication : BBL Support สื่อถึงผู้ถือบัตร - ATM 4,000 เครื่อง x 3 ครั้ง :2.1 ลบ. - LED 60 จุดทั่วกรุงเทพ x 2 ครั้ง :0.5 ลบ. - EDM 80,000 รายชื่อ x2 ครั้ง :0.2 ลบ. - Leaflet จำนวน 800,000 ใบ :1.2 ลบ. - Statement x 2 ครั้ง :0.6 ลบ. - Newsletter A4 x 2 ครั้ง :0.3 ลบ. - Website :0.1 ลบ. - SMS x 2 ครั้ง :0.8 ลบ. สื่อติดตั้งภายในโรงพยาบาล :0.3 ลบ. - ปากกา พร้อมฐานเสียบ - แผ่นรองเซ็นใบเสร็จ วางบริการลูกค้าบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดชำระเงิน รวมค่าสื่อ 6.10 ลบ.

8 Credit Card Division Timeline : แคมเปญที่ 1 Hospital Pack ส่วนลดค่า รักษาพยาบาลผูกติดบัตร ActionDateResponse by Partner confirm to participate the program9 Dec 2011Partner Partner submitted program detail and mechanic to bank15 Dec 2011Partner Partner confirm communication support15 Dec 2011Partner Design & Final A/W23 Dec 2011Bank & Partner Printing26–30 Dec 2011Bank Bank Communicate to cardholders JanBank POSMs Production and set up6 JanBank & Partner Train merchants’ cashier3 JanBank & Partner Program launching ( 1 Year)1 Jan - 31 Dec 2012 Bank & Partner

9 Credit Card Division แคมเปญที่ 2: ชื่อแคมเปญ : Discount 50% Checkup Program ระยะเวลา : เมษายน - มิถุนายน 2555 (3 เดือน ) เป้าหมาย : โรงพยาบาล 40 แห่ง ลักษณะแคมเปญ โรงพยาบาล : พิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพ โดยเน้นโปรแกรมที่ลูกค้า ส่วนใหญ่ ต้องการซื้อตรวจและสามารถใช้ได้กับทุกเพศ ให้ผู้ถือบัตรซื้อได้ในราคาลด 50% ธนาคาร : จัดทำ Brochure รวบรวมสิทธิประโยชน์ เงื่อนไข - ธนาคารจะส่ง SMS เพื่อแจ้งสิทธิ - ลูกค้าแสดง SMS กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อยืนยัน - การรับสิทธิซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล ในราคาลด 50%

10 Credit Card Division แคมเปญที่ 2: Communication : BBL Support สื่อถึงผู้ถือบัตร - Brochure :1.5 ลบ. - ATM 4,000 เครื่อง :0.4 ลบ. - LED 60 จุดทั่วกรุงเทพ :0.3 ลบ. - EDM 80,000 รายชื่อ :0.1 ลบ. - Newsletter A4 x1 ครั้ง :0.2 ลบ. - Website :0.1 ลบ. - SMS :0.3 ลบ. สื่อติดตั้งภายในโรงพยาบาล :0.5 ลบ. - Standee 60x1.60cm 2 ชิ้น - Tent Card A5 2 ชิ้น รวมค่าสื่อ 3.40 ลบ.

11 Credit Card Division Timeline : แคมเปญที่ 2 Discount 50% Checkup Program ActionDateResponse by Partner confirm to participate the program20 FebPartner Partner submitted program detail and mechanic to bank1 MarPartner Partner confirm communication support1 MarPartner Design & Final A/W12 – 16 MarBank & Partner Printing19 – 23 MarBank Bank Communicate to cardholdersAprBank POSMs Production and set up26-30 MarBank & Partner Train merchants’ cashier29 MarBank & Partner Program launching (3 Month)1 Apr-June 2012Bank & Partner

12 Credit Card Division แคมเปญที่ 3: ชื่อแคมเปญ : Delivery Package ( โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ) ระยะเวลา : กรกฎาคม - ธันวาคม 2555 (6 เดือน ) เป้าหมาย : โรงพยาบาล 20 แห่ง ลักษณะแคมเปญ : โรงพยาบาลตอบรับร่วมมอบส่วนลด โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย หรือสิทธิพิเศษ ผ่อนชำระบีสมาร์ท 0% นานสูงสุด 3,6 เดือน พิเศษรับเพิ่มจากธนาคาร Gift set ต้อนรับสมาชิกใหม่ มูลค่า กว่า 10,000 บาท อาทิเช่น แพคเกจถ่ายภาพสมาชิกใหม่ของครอบครัว โปรแกรมกระชับสัดส่วนคุณแม่หลังคลอด เป็นต้น

13 Credit Card Division แคมเปญที่ 3 Communication : BBL Support สื่อถึงผู้ถือบัตร - Brochure :1.5 ลบ. - ATM 4,000 เครื่อง :0.4 ลบ. - LED 60 จุดทั่วกรุงเทพ :0.3 ลบ. - EDM 80,000 รายชื่อ :0.1 ลบ. - Newsletter A4 x1 ครั้ง :0.2 ลบ. - Website :0.1 ลบ. - SMS :0.3 ลบ. สื่อติดตั้งภายในโรงพยาบาล :0.3 ลบ. - Standee 60x1.60cm 2 ชิ้น - Gift Set ต้อนรับสมาชิกใหม่ รวมค่าสื่อ 3.20 ลบ.

14 Credit Card Division Timeline : แคมเปญที่ 3 Delivery Package ActionDateResponse by Partner confirm to participate the program21 MayPartner Partner submitted program detail and mechanic to bank1 JunePartner Partner confirm communication support1 JunePartner Design & Final A/W11-15 JuneBank & Partner Printing18-22 JuneBank Bank Communicate to cardholdersJulyBank POSMs Production and set up26-30 JuneBank & Partner Train merchants’ cashier29 JuneBank & Partner Program launching (6 Month)1 July – 31 Dec 2012 Bank & Partner

15 Credit Card Division แคมเปญที่ 4: ชื่อแคมเปญ : Buy 1 Get 1 ระยะเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2555 (3 เดือน ) เป้าหมาย : โรงพยาบาล 40 แห่ง ลักษณะแคมเปญ : โรงพยาบาล, ศูนย์ความ งาม, สปา, ทันตกรรม และเลสิค ที่มีสาขาทั้งใน กรุงเทพฯและต่างจังหวัด Buy 1 Get 1

16 Credit Card Division

17 Credit Card Division แคมเปญที่ 4 Communication : BBL Support สื่อถึงผู้ถือบัตร - Brochure :1.8 ลบ. - ATM 4,000 เครื่อง :0.4 ลบ. - LED 60 จุดทั่วกรุงเทพ :0.3 ลบ. - EDM 80,000 รายชื่อ :0.1 ลบ. - Newsletter A4 x1 ครั้ง :0.2 ลบ. - Website :0.1 ลบ. - SMS :0.3 ลบ. สื่อติดตั้งภายในโรงพยาบาล :0.2 ลบ. - Standee 60x1.60cm 2 ชิ้น รวมค่าสื่อ 3.40 ลบ.

18 Credit Card Division Timeline : แคมเปญที่ 4 Buy 1 Get 1 ActionDateResponse by Partner confirm to participate the program20 AugPartner Partner submitted program detail and mechanic to bank1 SepPartner Partner confirm communication support1 SepPartner Design & Final A/W10 - 14 SepBank & Partner Printing17 – 21 SepBank Bank Communicate to cardholdersOctBank POSMs Production and set up24 – 28 SepBank & Partner Train merchants’ cashier28 SepBank & Partner Program launching (3 Month)1 Oct -31Dec 2012 Bank & Partner

19 Credit Card Division ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Leaflet Statement

20 Credit Card Division Broch ure

21 Credit Card Division Newsletter

22 Credit Card Division ATM Screen

23 Credit Card Division www.bangkokb ank.com

24 Credit Card Division Standee 60x1.60 cm – Tent Card A5

25 Credit Card Division Thank you


ดาวน์โหลด ppt โครงการ Promotion with hospital โครงการ Promotion with hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google