งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำว่า “ หว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผล เช่นนั้น ” หมายถึงความเชื่อในเรื่องอะไร ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูกค่ะ Your answer: The correct answer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำว่า “ หว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผล เช่นนั้น ” หมายถึงความเชื่อในเรื่องอะไร ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูกค่ะ Your answer: The correct answer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คำว่า “ หว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผล เช่นนั้น ” หมายถึงความเชื่อในเรื่องอะไร ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูกค่ะ Your answer: The correct answer is: ตอบผิด ตอบคำถามข้อนี้ก่อน ส่งคำตอบ ยกเลิกคำตอบ A)A) ความเชื่อในเรื่องการเพาะปลูก B)B) ความเชื่อในหลักศรัทธา C)C) ความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม D)D) ความเชื่อในเรื่องวิมุตติ

4 ความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนามี อะไรกำกับ ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูกค่ะ Your answer: The correct answer is: ตอบผิด ตอบคำถามข้อนี้ก่อน ส่งคำตอบ ยกเลิกคำตอบ A)A) สติ B)B) สมาธิ C)C) ศรัทธา D)D) ปัญญา

5 สื่อหรือเครื่องชักนำอันแรกที่ทำให้คนเกิด ความสนใจที่จะเข้าไปหาสิ่งนั้นๆ ในทาง พระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูกค่ะ Your answer: The correct answer is: ตอบผิด ตอบคำถามข้อนี้ก่อน ส่งคำตอบ ยกเลิกคำตอบ A)A) ฉันทะ วิริยะ B)B) ศรัทธา ปสาทะ C)C) จิตตะ ฉันทะ D)D) ศรัทธา อุตสาหะ

6 ความเชื่ออย่างมีเหตุผลตามหลัก พระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูกค่ะ Your answer: The correct answer is: ตอบผิด ตอบคำถามข้อนี้ก่อน ส่งคำตอบ ยกเลิกคำตอบ A)A) อธิโมกขสัทธ B)B) สัทธาญาณสัมปยุตา C)C) อุฏฐานสัมปท D)D) อารักขสัมปทา

7 นักบวชที่ถือลัทธิบูชาไฟในสมัย พุทธกาลเรียกว่าอะไร ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูกค่ะ Your answer: The correct answer is: ตอบผิด ตอบคำถามข้อนี้ก่อน ส่งคำตอบ ยกเลิกคำตอบ A)A) พราหมณ์ B)B) คนธรรพ์ C)C) นักพรต D)D) ชฎิล

8 ผลสอบก่อนเรียน จำนวนข้อตอบถูก {score} จำนวนข้อทั้งหมด {max-score} จำนวนข้อตอบผิด {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Review QuizContinue

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ศัทธาหมายถึง ความเชื่อที่ประกอบด้วย เหตุผล หรือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูก Your answer: The correct answer is: ตอบผิด ตอบคำถามข้อนี้ก่อน ส่งคำตอบ ยกเลิกคำตอบ A)A) ถูก B)B) ผิด

20 ศาสนาประเภทเทวนิยมเป็นศ่าสนาที่นับถือ เทพเจ้าองค์เดียวหรือหลายองค์ ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูก Your answer: The correct answer is: ตอบผิด ตอบคำถามข้อนี้ก่อน ส่งคำตอบ ยกเลิกคำตอบ A)A) ถูก B)B) ผิด

21 พระพุทศาสนาจัดอยูในศาสนา ประเภทใด A)A) เทวนิยม B)B) อเทวนิยม ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูก Your answer: The correct answer is: ตอบผิด ตอบคำถามข้อนี้ก่อน ส่งคำตอบ ยกเลิกคำตอบ

22 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาสำหรับ ประเทศไทยคือเป็นศาสนาประจำชาติ A)A) ถูก B)B) ผิด ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูก Your answer: The correct answer is: ตอบผิด ตอบคำถามข้อนี้ก่อน ส่งคำตอบ ยกเลิกคำตอบ

23 type the question here A)A)True B)B)False ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูก Your answer: The correct answer is: ตอบผิด ตอบคำถามข้อนี้ก่อน ส่งคำตอบ ยกเลิกคำตอบ

24 ผลสอบหลังเรียน Your Score{score} Max Score{max-score} Number of Quiz Attempts {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Review QuizContinue


ดาวน์โหลด ppt คำว่า “ หว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผล เช่นนั้น ” หมายถึงความเชื่อในเรื่องอะไร ตอบคูกทำข้อต่อไป ตอบผิดศึกษาบทเรียนใหม่ ตอบถูกค่ะ Your answer: The correct answer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google