งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการกระจายวัคซีน & รายงานผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการกระจายวัคซีน & รายงานผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการกระจายวัคซีน & รายงานผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
การพัฒนาระบบการกระจายวัคซีน & รายงานผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป

2 ระบบการบริหารและการกระจายวัคซีนในปัจจุบัน วัคซีนผลิตจากต่างประเทศ
สนามบิน สำนักโรคติดต่อทั่วไป วัคซีนผลิตในประเทศ (GPO, TRCS) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการ โรงพยาบาลชุมชน/สสอ.

3 ปัญหาในระบบการบริหารและการกระจายวัคซีนในปัจจุบัน
บุคลากร อุปกรณ์ การบริหารจัดการ บุคลากรมีจำนวนลดลง หน้าที่ไม่ตรงกับความเชี่ยวชาญ มีหน้าที่รับผิดชอบอื่น อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ cold chain มีอายุการใช้งานนาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง การกระจายใช้เวลานานทำให้อายุการใช้งานของวัคซีนเหลือน้อย อัตราสูญเสียวัคซีนมีมาก ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นลดลง

4 ระบบรายงาน (เดิม) ผลการให้บริการวัคซีน (ผลการปฏิบัติงาน)
 รายงาน EPI 1  รายงาน EPI 3 ผลความครอบคลุม  รายงานผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีน EPI 2;3

5 ปัญหาของระบบรายงานปัจจุบัน
เป็น summary report ตรวจสอบได้ยาก เป็นรายงานเฉพาะ เพิ่มงานเจ้าหน้าที่ รายงานไม่ถูกต้อง ไม่สามารถหาฐานประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน ไม่สามารถติดตามกลุ่มเป้าหมายที่รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น สถานบริการบางแห่งไม่รายงานแต่มีรายงานส่งมายังส่วนกลาง

6 จากปัญหาที่พบในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของ “โครงการพัฒนาระบบการกระจายวัคซีน & รายงานผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”

7 พื้นที่นำร่องโครงการฯ
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ขยายการดำเนินงานภายในปี 2552 อีก 10 จังหวัด ขยายการดำเนินงานทั่วประเทศใน 2 ปี 7

8 แนวทางในการพัฒนาระบบกระจายวัคซีน
ส่งวัคซีนตรงสู่คลังอำเภอ (VMI ของ องค์การเภสัชฯ) เพื่อลดระยะเวลาการขนส่ง เพิ่มอายุวัคซีนเมื่อถึงสถานบริการ ปรับผู้รับผิดชอบคลังอำเภอ เป็นเภสัชกร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการปรับเปลี่ยนระบบ การเบิกจ่ายวัคซีนในอำเภอ ให้ สสอ. เป็นผู้เชื่อมประสาน

9 การกระจายวัคซีนแบบ VMI. VS DDC.
VMI/GPO DDC. ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างจัดส่ง ~ 45 ล้านบาท ปรับปรุงคลังอำเภอ ลด Stock/ Inventory cost รพ. ได้รับยาที่ผลิตใหม่ ลดการสูญเสียวัคซีน มีวัคซีนใช้เพียงพอตลอดเวลา การบริหารจัดการวัคซีน บุคลากร เภสัชกร มีความเชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่าย ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์/ขนส่ง ~ 10 ล้านบาท เงินเดือนลูกจ้าง ~ 10 ล้านบาท บุคลากร เป็นนักวิชาการทั่วไป ลูกจ้างประจำ การบริหารจัดการวัคซีน การกระจายวัคซีนใช้เวลานาน อายุ การใช้งานเหลือน้อย (< 3 เดือน) วัคซีนในคลังมีมากเกินไป/ไม่เพียงพอ

10 การกระจายวัคซีนด้วยระบบ VMI วัคซีนผลิตจากต่างประเทศ
สนามบิน วัคซีนผลิตในประเทศ (GPO, TRCS) องค์การเภสัชกรรม จัดส่งทุกเดือน โรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) เบิก-รับวัคซีนทุกเดือน สถานบริการเครือข่าย

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงานทุกระดับ ไม่มีรายงานซ้ำซ้อน ไม่มีงานบริหารคลังวัคซีนใน สสจ. สสอ. เวชกรรมฯ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารวัคซีนโดยเภสัชกร

12 แนวทางการพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ใช้ฐานข้อมูลรายบุคคลในการรายงานผลการดำเนินงาน ใช้โครงสร้างรายงาน 18 แฟ้ม ที่ใช้อยู่แล้วทั่วประเทศ ยกเลิกการรายงานเฉพาะของงาน EPI แต่ยังคง รายงานผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีน EPI 2 ไว้ ใช้ควบคุมโรค

13 แจ้งเพื่อทราบ “โครงการพัฒนาระบบการกระจายวัคซีน & รายงานผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” กำหนดการประชุม กค52 ที่ รร. เจริญศรีแกรนด์ (ส่วนกลางเป็นผู้จัด ) ผู้เข้าร่วมประชุม เภสัชกร จาก สสจ./รพ. จนท EPI จาก สสจ./รพ./สสอ.

14 การบ้าน เภสัชกร ข้อมูลผู้รับผิดชอบ VMI จนท.EPI 1. รายงาน จนท.
1. รายงาน จนท. 2 VMI จนท

15 ส่งการบ้าน วันที่ 5 กค 52 พร้อมแจ้งชื่อผู้เข้าประชุม

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการกระจายวัคซีน & รายงานผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google