งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 4123305
โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เอกสารสำหรับ การเรียนใน สัปดาห์ที่ 1

2 Agenda แนะนำ vb.net Visual Programming คืออะไร Event Driven คืออะไร
Winform Webform Properties Method Event

3 Agenda (cont..) แนะนำหน้าต่าง การสร้าง Project แนะนำคอนโทรล Label
TextBox อื่น ๆ

4 การเรียกโปรแกรม MS-studio.net ขึ้นมาใช้งาน
กดที่ Start เลือก Program เลือก microsoft visual studio.net2003 เลือก microsoft visual studio.net2003 อีกครั้งหนึ่ง

5 จะปรากฏหน้าแรก เมื่อเข้าสู่โปรแกรม ดังรูป

6 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม MS-Studio.NET2003
Title Bar Menu Bar Tool Bar Status Bar Start Page Solution Toolbox Properties Windows Code view

7 ส่วนประกอบที่สำคัญของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Visual Studio.net
Start Page Solution Explorer

8 การสร้าง Project ใหม่ การสร้าง Project ของ Vb.net ขึ้นมาใหม่นั้นโดยปกติสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 ไปที่เมนู File >> New >> Project วิธีที่ 2 Click ที่ Start Page >> เลือกแถบ Project >> แล้วกดที่ปุ่ม New Project

9 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง New Project ขึ้นมาดังรูป
โดย มีรายละเอียดดังนี้ Project Type หมายถึง เลือกชนิดของ ภาษาที่เราต้องการสร้าง Project ในที่นี้ก็ให้เลือก Visual Basic Project Templates หมายถึง ประเภทของ Project ที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาใช้งาน หากเราต้องการจะสร้างโปรแกรมที่จะทำงานอยู่บนวินโดวส์ ก็ต้องเลือก เป็น Windows Application ดังรูป

10 หน้าต่าง New Project (ต่อ)
ตรงช่อง Name นั้นให้เราใส่ชื่อของโปรเจ็กต์ที่ต้องการจะสร้างขึ้นมา โดยในที่นี้ ผม จะตั้งชื่อว่า “FirstProject” ส่วนในช่องของ Location นั้นหมายถึงตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์โปรเจ็กต์ทั้งหมดที่เราต้องการจะเก็บข้อมูลไฟล์ไว้ ซึ่งหากเรา ยังไม่ได้เคยสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนหน้านี้ VB.NET ก็จะสร้างโฟลเดอร์นี้ให้เราโดยอัตมัติ จากนั้นก็กด OK ได้เลย

11 หลังจากสร้างโปรเจ็กต์ใหม่แล้ว ก็จะเข้าสู่โปรแกรมของเราดังรูป
โดย VB.NET จะสร้าง สิ่งที่เรียกว่า Form ขึ้นมาให้เราใช้งานดังรูป

12 ToolBox หน้าต่างแสดงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เราจะใช้ในการเขียนโปรแกรมโดย ปกติ VB.NET จะเรียกเครื่องมือเหล่านี้ว่า Control โดย Control ส่วนใหญ่ที่เรามักจะใช้งานบ่อย ๆ มีดังต่อไปนี้ Label LinkLabel TextBox Button MainMenu CheckBox RadioButton GroupBox

13 ToolBox (ต่อ) PictureBox Panel ListBox CheckListBox ComboBox ListView
TreeView TabControl DateTimePicker MountCalendar

14 รู้จักกับ Label Label คือเครื่องมือที่เราใช้ในการแสดงข้อความต่าง ๆ โดยจะไม่สามารถรับเข้ามูลได้ และมีคุณสมบัติที่สำคัญและที่เรามักใช้งานบ่อย ๆ ดังนี้

15 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label
Name Autosize BackColor BorderStyle Cursor Enable Font ForeColor Image ImageAlign ImageIndex ImageList Location Size Text Visble

16 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label
Name เป็นชื่อของ Label โดยปกติมักจะตั้งให้ขึ้นต้นด้วยคำว่า Lb แล้วตามด้วยหน้าที่ของ Label นั้น ๆ เช่น LbName LbTitle LbTAX LbSalary LbAGE LbSEX

17 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label
Autosize เป็นการกำหนดขนาดของ Label ให้พอดีกับข้อความที่อยู่ใน Label นั้น ๆ โดยมีค่าอยู่ 2 ค่าคือ - True - False

18 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label
BackColor เป็นการกำหนดสีพื้นหลังของ Label

19 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label
BorderStyle เป็นการกำหนดลักษณะของพื้นหลัง ของ Label โดยมี 3 ลักษณะให้กำหนดดังนี้ คือ

20 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label
Cursor เป็นการกำหนดลักษณะของตัวชี้เมาส์ เมื่อถูกวางทับบน Label ในขณะรันโปรแกรม

21 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label
Text เป็นการกำหนดข้อความ ที่ต้องการให้แสดงบน Label ในขณะรันโปรแกรม

22 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label
TextAlign เป็นการกำหนด ตำแหน่งของข้อความ ที่ต้องการให้แสดงบน Label ในขณะรันโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังรูป

23 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label
Visible เป็นการกำหนด ให้แสดงหรือไม่แสดง Label ในขณะรันโปรแกรม โดยมีรายละเอียด 2 ค่า คือ True False Visible = False

24 รู้จักกับ TextBox TextBox คือเครื่องมือที่เราใช้ใน การรับและแสดงข้อมูล ต่าง ๆ โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญและที่เรามักใช้งานบ่อย ๆ ดังนี้

25 คุณสมบัติที่สำคัญของ TextBox
Name Autosize BackColor BorderStyle Cursor Enable Font ForeColor Line Location Locked MultiLine PasswordChar ReadOnly Size Text Visble

26 โค้ดในปุ่ม BtnOK private sub BtnOK_Click( )
msgbox ("Hello World :: " & TxtName.Text) end sub

27 โค้ดในปุ่ม BtnCancel private sub BtnCancel_click() TxtName.Clear()
TxtName.Focus() end sub

28 โปรแกรมเครื่องคิดเลขอย่างง่าย
Lb1 , Lb2 BtnOK BtnCancel BtnExit TxtInput1 TxtInput2 LbResult r1 , + r2 , - r3 ,* r4,/ r5,^ r6,sqrt

29 โค้ดในปุ่ม Exit Private sub BtnExit_Click() Me.Close() End Sub

30 โค้ดในปุ่ม Exit Private sub BtnExit_Click() Close() End Sub

31 โค้ดในปุ่ม Exit Private sub BtnExit_Click() END End Sub

32 โค้ดในปุ่ม Cancel Private sub BtnExit_Click() End Sub TxtInput1.Clear
LbResult.Text= “” R1.Checked= True TxtInput1.Focus End Sub

33 Any Question ?


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google