งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบพื้นฐาน ของโปรแกรม Visual Basic

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบพื้นฐาน ของโปรแกรม Visual Basic"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบพื้นฐาน ของโปรแกรม Visual Basic

2 ความเป็นมาของ Visual Basic
จะใช้งานในแบบ  Text  Mode  ต่อมาประมาณปี ค.ศ.  1990  Microsoft  ได้ประกาศเปิดตัวภาษา  Visual  Basic  ซึ่งเป็นเหมือนกับชุดเครื่องมือ  (Tool)  ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในแบบกราฟิก  (Graphic  User  Interface ; GUI)   โดยใช้ภาษา  Basic  ควบคุมการทำงาน  หลังจากนั้นมา  Visual Basic  ก็ได้รับ ความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ  จนกลายมาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งาน มากที่สุด  เนื่องจากมีโครงสร้างภาษาที่ง่าย  มีชุดเครื่องมือ  (Tool)   ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้  (User  Interface)  อย่างครบถ้วน   และสะดวกต่อการใช้งาน  ทำให้สามารถเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม ได้ในระยะเวลาอันสั้น 

3 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic
เป็นภาษาระดับ Industrial Strength คือ นำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในธุรกิจต่าง ๆ และเป็นภาษาที่แพร่หลายที่สุดในโลก เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความนิยมกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีเครื่องมือ (Tools) อำนวยความสะดวกให้ผู้พัฒนาโปรแกรม ให้สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนระบบวินโดวส์ได้หลากหลายและสะดวกสบาย ตั้งแต่โปรแกรมขนาดเล็ก ไปจนถึงโปรแกรมที่ทำงานกับฐานข้อมูลได้หลายประเภท รวมไปถึงการทำงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic
ประกอบด้วย 2 ส่วน Programming environment เป็นส่วนที่ช่วยให้สร้างโปรแกรมง่ายขึ้น เช่น กล่องเครื่องมือ(tool Box) ที่มีปุ่มต่าง ๆ สามารถนำมาวางบนจอภาพและกำหนดวิธีใช้ โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งเลย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบโปรแกรม โดยเฉพาะส่วนจอภาพ(user interface) Language constructs เป็นส่วนของรหัสคำสั่ง ซึ่งก็เป็นคำหลักที่มีมาตั้งแต่ดั่งเดิม แต่เพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น นอกจากนั้นยังมีกลไกในการแบ่งโปรแกรมออกเป็นโปรแกรมย่อย ซึ่งเรียกว่า Subroutine Procedure และ Function Procedure

5 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic
ความสามารถของ VB เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนได้ง่าย ประสานกับผู้ใช้โปรแกรมแบบกราฟิก (GUI) ประยุกต์เข้ากับฐานข้อมูลได้หลาก หลาย

6 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic
คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ วัตถุ (Objects) เป็นชิ้นส่วน (Elements) พื้นฐานที่สุดของโปรแกรม ที่มี คุณสมบัติ (Property) และ วิธีการ (Method) เป็นของตัวเอง คุณสมบัติและวิธีการนี้เอง จะเป็นตัวกำหนดหน้าที่ให้กับวัตถุ และรู้วิธีที่จะตอบสนองเมื่อพบกับเหตุการณ์ (Events) ต่าง ๆ

7 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic
คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ วัตถุควบคุม (Controls) เป็นวัตถุ (Object) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานให้กับผู้ใช้โปรแกรม (User Inteface) ตัวอย่าง เช่น กล่องข้อความ (Text box) แถบข้อความ (Label) ปุ่มคำสั่ง (Command button) เป็นต้น

8 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic
คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ เหตุการณ์ (Events) เป็นผลที่เกิดจากการกระทำ (Action) ของผู้ใช้โปรแกรม (User) ระบบปฏิบัติการ(OS) หรือตัวโปรแกรมเอง ตัวอย่างของเหตุการณ์ คือ การเคาะแป้นพิมพ์ การกดเมาส์ การหมดเวลาที่กำหนดไว้ หรือการทำงานครบตามเงื่อนไข เป็นต้น

9 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic
คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ วิธีการ(Methods) เป็นแนวปฏิบัติ ที่กำหนดให้กับวัตถุหนึ่งวัตถุใด ไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่า จะต้องทำอะไรบ้างเมื่อมีเหตุการณ์มากระทบ ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มซึ่งเป็นวัตถุชนิดหนึ่ง มี วิธีการซ่อนตัว (Hide Methods) เมื่อได้รับคำสั่งให้ใช้ วิธีการ นี้ จะทำให้แบบฟอร์มหายตัวไปจากจอภาพ

10 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic
คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ โปรแกรมย่อย (Procedures) เป็นส่วนของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ให้สำเร็จ โดยปรกติโปรแกรมย่อยนี้ เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างของโปรแกรมย่อยคือ Sub และ Function

11 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic
คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ คุณสมบัติ (Property) เป็นคุณลักษณะประจำตัววัตถุ เช่น ขนาด ตำแหน่ง สี ฯลฯคุณสมบัติ จะเป็นตัวกำหนด ลักษณะท่าทาง หรือพฤติกรรม ที่แสดงออกของวัตถุ ผู้เขียนโปรแกรมอาศัยคุณสมบัติของวัตถุนี้เองเป็นแนวทางในการส่งหรือรับข้อมูลจากวัตถุหรือส่งข้อมูลให้กับวัตถุ

12 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic
Start Visual Basic User interface design (Control used) Properties setting Procedure writing Program testing Make executable program (Compiled) Make application (Application Setup wizard) Documentation


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบพื้นฐาน ของโปรแกรม Visual Basic

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google