งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน โวลท์มิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน โวลท์มิเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน โวลท์มิเตอร์
( Volt Meter)

2 แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวล์ท ( V : Volt ) มีอยู่ 2 ชนิดคือ
1.ไฟฟ้ากระแสตรง ( DC = Direct Current) 2.ไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC = Alternating Current ) ไฟฟ้ากระแสตรง ( DC ) ไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC )

3 สเกลที่ใช้อ่านค่า ไฟฟ้ากระแสตรง ( DC ) ไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC )

4 รายละเอียดสเกล ดีซีโวลท์มิเตอร์ ( DC Voltmeter)

5 รายละเอียดสเกล ดีซีโวลท์มิเตอร์ ( DC Voltmeter)
0.1V, 0.5V, 2.5V, 10V, 50V, 250V และ 1000V แต่มีชุดตัวเลขที่อ่านค่านั้น 3 ชุด คือ 0 – 10, 0 – 50, และ 0 – 250 ดังนั้นในการอ่านค่าต้องพิจารณาให้รอบคอบโดยพิจารณา ย่านวัดที่ตั้ง และชุดตัวเลขที่จะต้องอ่าน

6 รายละเอียดสเกล ดีซีโวลท์มิเตอร์ ( DC Voltmeter)
ย่านวัด 0.1V, 10V, และ 1000V อ่านตัวเลขชุด 0 – 10 ย่านวัด 0.5V, และ 50V อ่านตัวเลขชุด 0 – 50 ย่านวัด 2.5V, และ 250V อ่านตัวเลขชุด 0 – 250

7 รายละเอียดสเกล ดีซีโวลท์มิเตอร์ ( DC Voltmeter)
ย่านวัด 0.1V, 10V, และ 1000V อ่านตัวเลขชุด 0 – 10 (แต่ละช่องมีค่า 0.2V) ย่านวัด 0.1V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-10 ได้ นำไปหาร 100 =………… หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ V ย่านวัด 10V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-10 ได้ หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 0.2 V ย่านวัด 1000V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-10 ได้ นำไปคูณ 100 =………… หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 20 V

8 รายละเอียดสเกล ดีซีโวลท์มิเตอร์ ( DC Voltmeter)
ย่านวัด 0.5V, และ 50V อ่านตัวเลขชุด 0 – 50 (แต่ละช่องมีค่า 1V) ย่านวัด 0.5V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-50 ได้ นำไปหาร 100 =………… หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ V ย่านวัด 50V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-50 ได้ หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 1 V

9 รายละเอียดสเกล ดีซีโวลท์มิเตอร์ ( DC Voltmeter)
ย่านวัด 2.5V, และ 250V อ่านตัวเลขชุด 0 – 250 (แต่ละช่องมีค่า 5V) ย่านวัด 2.5V อ่านค่าตัวเลขชุด ได้ นำไปหาร 100 =………… หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ V ย่านวัด 250V อ่านค่าตัวเลขชุด ได้ หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 5 V

10 รายละเอียดสเกล เอซีโวลท์มิเตอร์ ( AC Voltmeter)
10V, 50V, 250V และ 1000V แต่มีชุดตัวเลขที่อ่านค่านั้น 3 ชุด คือ 0 – 10, 0 – 50, และ 0 – 250 ดังนั้นในการอ่านค่าต้องพิจารณาให้รอบคอบโดยพิจารณา ย่านวัดที่ตั้ง และชุดตัวเลขที่จะต้องอ่าน

11 รายละเอียดสเกล เอซีโวลท์มิเตอร์ ( AC Voltmeter) จะต้องอ่านจากสเกล
สีแดง เท่านั้น ย่านวัด 10V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-10 ได้ หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ V ย่านวัด 50V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-50 ได้ หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 1 V ย่านวัด 250V อ่านค่าตัวเลขชุด ได้ หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 5 V ย่านวัด 1000V อ่านค่าตัวเลขชุด 0-10 ได้ นำไปคูณ 100 =……… หรือแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 20 V

12 ตัวอย่างการอ่านค่า โวลท์มิเตอร์

13 ตัวอย่างที่ 1 การอ่านค่า ดีซีโวลท์มิเตอร์
ย่าน 0.1 V อ่านค่าได้ V ย่าน 0.5 V อ่านค่าได้ V ย่าน 2.5 V อ่านค่าได้ V ย่าน 10 V อ่านค่าได้ 1.3 V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ 6.5 V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ 32 V

14 ตัวอย่างที่ 2 การอ่านค่า ดีซีโวลท์มิเตอร์
ย่าน 0.1 V อ่านค่าได้ V ย่าน 0.5 V อ่านค่าได้ V ย่าน 2.5 V อ่านค่าได้ V ย่าน 10 V อ่านค่าได้ 6.5 V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ 163 V

15 ตัวอย่างที่ 3 การอ่านค่า ดีซีโวลท์มิเตอร์
ย่าน 0.1 V อ่านค่าได้ V ย่าน 0.5 V อ่านค่าได้ V ย่าน 2.5 V อ่านค่าได้ V ย่าน 10 V อ่านค่าได้ V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ 138 V

16 ตัวอย่างที่ 1 การอ่านค่า เอซีโวลท์มิเตอร์
ย่าน 10 V อ่านค่าได้ V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ 35 V ย่าน 1000 V อ่านค่าได้ 140 V

17 ตัวอย่างที่ 2 การอ่านค่า เอซีโวลท์มิเตอร์
ย่าน 10 V อ่านค่าได้ V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ V ย่าน 1000 V อ่านค่าได้ 600 V

18 ตัวอย่างที่ 3 การอ่านค่า เอซีโวลท์มิเตอร์
ย่าน 10 V อ่านค่าได้ V ย่าน 50 V อ่านค่าได้ V ย่าน 250 V อ่านค่าได้ V ย่าน 1000 V อ่านค่าได้ 960 V

19 ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานมัลติมิเตอร์
1.ก่อนใช้งานให้สังเกตว่าเข็มชี้เลข 0 ทางซ้ายมือหรือไม่ ในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้านั้นหากไม่ทราบให้ตั้งย่านวัดค่าที่สูงไว้ก่อนหากเข็มไม่ขึ้นค่อยปรับย่านวัดลง 3.ในการปรับเปลี่ยนย่านวัดจะต้องยกสายใดสายหนึ่งที่ต่อวงจรออกก่อนแล้วจึงเปลี่ยนย่านวัด ในการใช้งานดีซีโวลท์มิเตอร์นั้นจะต้องคำนึงถึงศักย์ไฟฟ้า(ขั้วบวก ขั้วลบด้วย)โดยสายสีแดงจะวัดส่วนที่เป็นศักย์ไฟฟ้าที่สูงกว่า

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน โวลท์มิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google