งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของข้อมูลในโปรแกรม Interactive C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของข้อมูลในโปรแกรม Interactive C"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของข้อมูลในโปรแกรม Interactive C
char เป็นชนิดข้อมูลขนาด 8 บิต จะใช้แทนข้อมูลชนิดอักขระแบบรหัสแอสกี้(ASCII) มักจะใช้กำหนดชนิดข้อมูลนี้กับอะเรย์ int เป็นชนิดแทนข้อมูลชนิดจำนวนเต็มซึ่งข้อมูลจะอยู่ในช่วง ,768 ถึง +32,767 long เป็นชนิดแทนข้อมูลชนิดจำนวนเต็มซึ่งข้อมูลจะอยู่ในช่วง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 ซึ่งข้อมูลชนิดนี้ถ้ามีการกำหนดเป็นค่าตัวเลขหรือค่าคงที่ใดๆจะต้องต่อท้ายด้วยอักษร “l” หรือ “L” เพื่อเป็นการระบุชนิดข้อมูลว่าเป็นชนิดจำนวนเต็มแบบ long float เป็นชนิดแทนข้อมูลชนิดจำนวนจริงซึ่งข้อมูลจะอยู่ในช่วง ^-38 ถึง 10^38

2 Arrays กลุ่มข้อมูลหรือกลุ่มของตัวแปรที่ถูกประกาศขึ้น ที่มีชนิดข้อมูลเดียวกันและมีแอดเดรสของหน่วยความจำเรียงต่อกัน Pointers เป็นชนิดข้อมูลที่ใช้อ้างอิงถึงตำแหน่งแอดเดรสของหน่วยความจำ Structures เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลที่สามารถมีความแตกต่างชนิดกันได้

3 1. ตัวอย่างการประกาศตัวแปร
int a; // ประกาศตัวแปรชื่อ a กำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบ int long result; // ประกาศตัวแปรชื่อ result // กำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบ long float start; // ประกาศตัวแปรชื่อ start // กำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบ float int x,y; // ประกาศตัวแปร 2 ตัวพร้อมกันชื่อ x และ y // กำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบ int float p,q,r; // ประกาศตัวแปร 3 ตัวพร้อมกันชื่อ p,q และ r

4 2. ตัวอย่างการประกาศตัวแปรพร้อมค่าตั้งต้น
int x=100; // ประกาศตัวแปรชื่อ x กำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบ // int และกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 100 int x=15,y=78; // ประกาศตัวแปรชื่อ x และ y กำหนดชนิด // ข้อมูลเป็นแบบ int // และ กำหนดค่าเริ่มต้นให้ x เป็น 15 และ y เป็น 78 long p=47L,q=31L; // ประกาศตัวแปรชื่อ p และ q กำหนดชนิด // ข้อมูลเป็นแบบ long และกำหนด // ค่าเริ่มต้นให้ p เป็น 47 และ q เป็น 31

5 3. การประกาศค่าคงที่(Macro)
เช่น #define ref 50 เป็นการกำหนดให้ ref แทนด้วย 50 ดังนั้นในจุดใดในโปรแกรมที่พบคำว่า ref ที่จุดนั้นจะถูกแทนด้วย 50

6 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ตัวดำเนินการ ความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร % หารแบบเอาเศษ

7 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์(ต่อ)
ตัวดำเนินการ ความหมาย ++ เพิ่มค่าขึ้น 1 ค่า -- ลดค่าขึ้น 1 ค่า += บวกค่าขึ้นเท่ากับค่าทางขวามือ -= ลดค่าลงเท่ากับค่าทางขวามือ *= คูณด้วยค่าทางขวามือ /= หารด้วยค่าทางขวามือ %= หารแบบเอาเศษด้วยค่าทางขวามือ


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของข้อมูลในโปรแกรม Interactive C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google