งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยของการสร้างนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยของการสร้างนวัตกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยของการสร้างนวัตกรรม
1.ระบุปัญหาหรือความต้องการ และการกำหนดเป้าหมายได้ 2.ใช้หลักการหรือเทคโนโลยีในการพัฒนา 3.มีการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ 4.เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนหรือกระบวนการ 5.ลดพลังงาน/ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง 6. มีการยืนยัน หรือรับรองผลสำเร็จ 7. มีการพิสูจน์ระดับความใหม่ 8. ประโยชน์ใช้งานที่เกิดโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์กับฐานเดิม 9.มีผลตอบแทนทางการเงินหรือคุณค่าอื่นๆ 10.มีโอกาสการต่อยอด และการขยายผลเชิงพาณิชย์ ความคิดสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ ประโยชน์ทางปฏิบัติ

2 ความคิดนวัตกรรม : Idea Seed
1.ระบุปัญหาหรือความต้องการ และการกำหนดเป้าหมายได้ 2.ใช้หลักการหรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคิดค้นข้อเสนอนวัตกรรม 3.มีการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ 4.เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนหรือกระบวนการ 5.ลดพลังงาน/ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง 6. ประมาณโอกาสสำเร็จในการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งาน 7. ระดับความใหม่ของความคิดสร้างสรรค์ 8. ประมาณการประโยชน์ใช้งานเปรียบเทียบกับฐานเดิม 9.คุณค่า/มูลค่า เทียบกับฐานเดิม 10.มีโอกาสการต่อยอด พัฒนาเป็นผลงาน และขยายผลเชิงพาณิชย์ ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ทางปฏิบัติ

3 1.ระบุปัญหาหรือความต้องการ และการกำหนดเป้าหมายได้
ระดับผลงาน 1.ระบุปัญหาหรือความต้องการ และการกำหนดเป้าหมายได้ 1 – 3 ระบุปัญหาด้วยประสาทสัมผัส ต้องการเข้าถึงหรือจำกัดขอบเขตปัญหา มีเป้าหมายเชิงเวลา 4 – 5 ระบุปัญหาด้วยการวิเคราะห์สาเหตุ มีการเก็บความต้องการลูกค้า ต้องการลดปัญหา มีเป้าหมายเชิงปริมาณ 6 – 7 ระบุปัญหาด้วยการวิเคราะห์สาเหตุ มีการเก็บความต้องการลูกค้า ต้องการกำจัดปัญหา มีเป้าหมายเชิงปริมาณแตกต่างตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 8 – 10 ระบุหน้าที่งานได้ ต้องการสิ่งใหม่ที่ทดแทนหรือหาประโยชน์ใช้งานใหม่ มีเป้าหมายเชิงคุณภาพ Idea Seed

4 2.ใช้หลักการหรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลงาน
ระดับผลงาน 2.ใช้หลักการหรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลงาน 1 – 3 ใช้การตรวจวัด ตรวจสภาพ การควบคุม การแจ้งเตือน การป้องกัน หรือใช้วิธีที่มีกันอยู่แล้วทั่วไป 4 – 5 ใช้การปรับปรุง/ดัดแปลงหลักการหรือกลไกพื้นฐานที่มีกันอยู่แล้วในธุรกิจเดียวกัน 6 – 7 ประยุกต์ใช้งานระบบอัตโนมัติ หรือโปรแกรมสารสนเทศ (IT) ผสมผสานหลักการหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 8 – 10 ประยุกต์ใช้วิธีที่เคยทำอยู่แล้วในธุรกิจอื่นๆ ประยุกต์เทคโนโลยีจากสาขาอื่น ค้นพบหรือใช้วิทยาการใหม่ๆ Idea Seed

5 3.มีการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ
ระดับผลงาน 3.มีการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ 1 – 3 แก้ไขด้วยการลดขนาดหรือลดความซับซ้อนของงาน/กระบวนการทำงาน ใช้กลไก/เครื่องมือ ทำงานร่วมกับคน เพื่อผ่อนแรง 4 – 5 แก้ไขตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพิ่มฟังก์ชัน ใช้กลไก/เครื่องมือ ทำงานร่วมกับพลังงานอื่นๆ เพื่อลดจำนวนแรงงาน 6 – 7 ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมตลาด เพิ่มคุณภาพ ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติทำงานร่วมกับพลังงานอื่นๆ เพิ่มประสิทธิภาพ 8 – 10 ชี้นำเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลาด ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติที่วินิจฉัยและปรับแก้ไขได้เอง ทำงานร่วมกับพลังงานอื่นๆ โดยไม่ใช้คนเลย เพื่อเพิ่มคุณภาพ Idea Seed

6 4.เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนหรือกระบวนการทำงาน
ระดับผลงาน 4.เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนหรือกระบวนการทำงาน 1 – 3 ชิ้นส่วนหรือกระบวนการย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลง วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงเชิงขนาด 4 – 5 มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของวัตถุหรือเปลี่ยนแปลงเชิงรูปร่าง เปลี่ยนแปลงบางส่วนของกระบวนการผลิต บริการ การทำงาน 6 – 7 มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่ไม่ได้ทำหน้าที่หลักของวัตถุ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการย่อย 8 – 10 มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่หลัก เปลี่ยนแปลงวัตถุโดยรวม เปลี่ยนแปลงกระบวนการหลัก Idea Seed

7 5.ลดการใช้พลังงาน/ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
ระดับผลงาน 5.ลดการใช้พลังงาน/ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง 1 – 3 ลดเวลา ลดการใช้ข้อมูล ลดการใช้พื้นที่ 4 – 5 ลดขนาด ลดการใช้วัสดุ ใช้วัสดุทดแทน เพิ่มประโยชน์จากข้อมูล 6 – 7 ลดการใช้พลังงานโดยรวม ใช้พลังงานทดแทน 8 – 10 ใช้พลังงานแหล่งใหม่ ไม่ใช้พลังงานใดๆ ไม่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง Idea Seed

8 6. การประมาณโอกาสสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งาน
ระดับผลงาน 6. การประมาณโอกาสสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งาน 1 – 3 ประมาณโอกาสสำเร็จโดยเจ้าของผลงาน, รับรองโอกาสโดยหัวหน้างาน 4 – 5 ประมาณโอกาสสำเร็จจากการสอบถามผู้ใช้, รับรองโอกาสโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 – 7 ประมาณโอกาสสำเร็จโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 8 – 10 มีการนำเสนอไอเดียและได้รับการรับรองในเวทีระดับชาติ ภูมิภาคหรือระดับโลก Idea Seed

9 7.ระดับความใหม่ของความคิดสร้างสรรค์
ระดับผลงาน 7.ระดับความใหม่ของความคิดสร้างสรรค์ 1 – 3 ใหม่ระดับสายธุรกิจ (แสดงการนำเสนอความคิดนวัตกรรมภายในสายธุรกิจ) 4 – 5 ใหม่ระดับที่ยังไม่เคยมีในบริษัท (แสดงผลการสืบค้น) 6 – 7 ใหม่ระดับที่ยังไม่เคยมีใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกัน (แสดงผลการสืบค้นจากฐานข้อมูลระดับประเทศ/นานาชาติ) 8 – 10 ใหม่ระดับโลก Idea Seed

10 8.ประมาณการประโยชน์ใช้งาน โดยเปรียบเทียบกับฐานเดิม
ระดับผลงาน 8.ประมาณการประโยชน์ใช้งาน โดยเปรียบเทียบกับฐานเดิม 1 – 3 เกิดความแตกต่างเชิงบวก <10% เกิดความแตกต่างเชิงบวก <20% เกิดความแตกต่างเชิงบวก <30% 4 – 5 เกิดความแตกต่างเชิงบวก >30% เกิดความแตกต่างเชิงบวก >50% 6 – 7 เกิดความแตกต่างเชิงบวก >70% เกิดความแตกต่างเชิงบวก >90% 8 – 10 เกิดความแตกต่างเชิงบวก >100% เกิดความแตกต่างเชิงบวก >200% เกิดความแตกต่างเชิงบวก >300% Idea Seed

11 9.คุณค่า/มูลค่า เทียบกับฐานเดิม
ระดับผลงาน 9.คุณค่า/มูลค่า เทียบกับฐานเดิม 1 – 3 ความไม่พึงพอใจลดลง 4 – 5 ลดปัญหา ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 6 – 7 จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 8 – 10 จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น เพิ่มประโยชน์มากขึ้น Idea Seed

12 10.โอกาสการต่อยอด และการขยายผลเชิงพาณิชย์
ระดับผลงาน 10.โอกาสการต่อยอด และการขยายผลเชิงพาณิชย์ 1 – 3 แนวคิดมีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถพัฒนาประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ ขยายผลได้เฉพาะกลุ่มหรือภายในสายธุรกิจ 4 – 5 แนวคิดมีศักยภาพพัฒนาต่อยอดจนมีประโยชน์เพิ่มขึ้น 6 – 7 การขยายผลทำให้บริษัทเปลี่ยนแปลง 8 – 10 แนวคิดมีศักยภาพพัฒนาต่อยอดจนมีประโยชน์สูงสุด มีโอกาสพัฒนาเป็นผลงาน ขยายผลเชิงพาณิชย์เกิดเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท Idea Seed


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยของการสร้างนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google